Доставки - 339312-2019

19/07/2019    S138

България-София: Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление

2019/S 138-339312

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Емил Карев, Милена Първанова, Маргарита Димитрова,
Електронна поща: e.karev@eea.governmеnt.bg
Телефон: +359 29406432/+359 29406461/+359 29559015
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/58
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/58
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на въздуха“

II.1.2)Основен CPV код
31000000 Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Дейността на Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух (ККАВ) се регламентира със заповед на Министъра на околната среда и водите № 66/28.1.2013 г. В тази заповед са определени броят и видът на пунктовете, съответните контролирани атмосферни замърсители, методите и средствата на измерване. В обхвата на заповедта са включени дейностите по ККАВ, изпълнението на които се осъществява чрез използването на пробовземна и автоматична апаратура, поместена в стационарни и мобилни автоматични станции, ръчни пунктове, а също така и в OPSIS — системите (разположени по Долен Дунав, Бургас, с. Ръжена, Старозагорска област). В инструкциите за работа с отделните видове апарати, производителите правят предписания за видовете консумативи и периодичността на тяхната смяна.

Настоящата обществена поръчка се открива под условие по смисъла на чл. 114 от ЗОП — при неосигурено финансиране.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 640 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за анализатори MLU

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000 Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на консумативи за анализатори MLU включва:

1. Сервизен комплект — детекторен кит SO2/H2S 100A/101A, включващ: UV филтър (рестриктор) 214 nm UV детектор комплект — бр./оп. 2;

2. Сервизен комплект — детекторен кит NO/NOX/NH3 200A/201A, включващ: Вакум помпа - 1 бр.; Кикер за разделяне на газове — 1 бр.; Нагревател за оптичната камера на PMT — 1 бр.; Орифиси за конвертор 10 misla; — бр./оп 1;

3. Тефлонов шлаук 6/4 милиметъра — 100 м — бр./оп. 1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 720.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за имисионен и емисионен контрол, модели Thermo, Ecophysics, Jum, Sick, Analitica Strumenti, Orion, KFN, Buhler и Derenda

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000 Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Сервизен комплект консумативи за анализатор Thermo Sharp 5030, Буферни батерии LR14 за HV буфер, — комплект от 6 бр.

Защитен филтър на помпа, P/N KT169001024, Ламели на помпа, 5 бр. P/N KT169001023, Изходна клапа с филтър на помпа за SHARP 5030, P/N 10930208, Filter Tape (42 meter roll length), P/N FH111 — бр./оп. 9;

2. Сервизен комплект консумативи за NOx анализатор Thermo Scientific 42i, Кит за помпа, P/N 107751-00, DFU филтър, P/N 10930152, Филтър на пробата 0,45 mm, P/N 10930151 — пакет/25 бр., O-пръстен за капиляри, P/N 4800 — пакет/10 бр., O-пръстен, P/N 9212 — пакет/5 бр., Вентилатор за външна помпа Mechatronics, P/N 10940031 — бр./оп. 6;

3. Сервизен комплект консумативи за SO2 анализатор Thermo Scientific 43i, Кит за помпа, P/N 108002-00, Филтър на пробата 0,45 mm, P/N 10930151 — пакет/25 бр. — бр./оп. 6;

4. Кит за помпа, P/N 108002-00, DFU филтър, P/N 10930152, Филтър на пробата 0,45 mm, P/N 10930151 — пакет/25 бр., IR source — Инфрачервен източник, P/N 7361 — бр./оп. 6;

5. Сервизен комплект консумативи за O3 анализатор Thermo Scientific 49i, включващ: Кит за помпа, P/N 108002-00, DFU филтър, P/N 10930152, Филтър на пробата 0,45μm, P/N 10930151 — 1/4 пакет/25 бр. — бр./оп. 6;

6. Сервизен комплект консумативи за NH3 анализатор Thermo Scientific 17i, включващ: Кит за помпа, P/N 107751-00, DFU филтър, P/N 10930152, Филтър на пробата 0,45μm, P/N 10930151 — 1/4 пакет/25 бр — бр./оп. 1;

7. Сервизен комплект консумативи за H2S анализатор Thermo Scientific 450i, включващ: Кит за помпа, P/N 108002-00, Филтър на пробата 0,45μm, P/N 10930151 — 1/4 пакет/25 бр. — бр./оп. 1;

8. Сервизен комплект консумативи за анализатор AMA_GS5000, включващ: BTX обогатителна тръба, P/N 220, Кит за поддръжка на PID (лампа, центриращ пръстен, уплътнение), P/N 2013, Входен филтър за MFC, P/N 427, GC мотор на пещта, P/N 1254, Вентилатор за Peltier охладител (BTX), P/N 131 — бр./оп. 1;

9. Сервизен комплект консумативи за пробовземно устройство за ФПЧ Derenda— LVS3.1, включващ: Защитен филтър на помпа, P/N 10940006, Ламели за помпа, P/N 10940005, Изходен филтър на помпа, P/N 10930168 — бр./оп. 9;

10. Сервизен комплект консумативи за пробовземна сонда Orion OCS-3000, включващ: Комплект О-пръстени, P/N 10950080 — пакет/2 бр. Ceramic filter element, manufacturer Classic Filters, P/N 15/30.150.C2 — бр./оп. 3;

11. Сервизен комплект консумативи за обогреваема камера Orion HB3000, включващ: Синтеровани филтри (HAMLET) 2m, P/N 10720011 — пакет 2 бр., Уплътнения за синтеровани филтри, P/N 10720010 — пакет 2 бр., Филтърно тяло, комплект с уплътнение и Синтерован филтър, P/N 10720001, Нагревател (Watlow), P/N 11130672 — пакет/2 бр. — бр./оп. 3;

12. Сервизен комплект консумативи за охладителна система Buhler EGK 2-19, включващ: Комплект шлаухи за перисталтична помпа, P/N 91 240 300 27, О-пръстен за филтъра, P/N 41 01 003, PTFE преден филтър модел FE-4, P/N 11130680 —

Пакет/10 бр., Датчик за влага с кабел модел FF-3N, P/N 11130676, Ъглови връзки за перисталтична (Buhler), P/N 11130679 — пакет/2 бр., Уплътнения и фитинги за топлообмемнника на охладителя, P/N 11130683, — пакет/2 бр. — бр./оп.3;

13. Сервизен комплект консумативи за пробовземна помпа KNF N 024 ST.11E (3 бр.) Кит за поддръжка, P/N 032524 — бр./оп. 3;

14. Сервизен комплект консумативи за анализатор SICK MCS 100-E HW с Филтър, P/N 5309683 — бр./оп. 3;

15. Сервизен комплект консумативи за анализатор за CO, O2 SICK Sidor с вътрешен стъклен филтър, P/N 11130686 — бр./оп. 3;

16. Сервизен комплект консумативи за анализатор за NOx Ecophysics 82MH (3 бр.) с филтър 7 micron hot tubing 8xx, P/N 210.0619 и филтър 7 micron for Zero, Cal, Sample, P/N 210.0603 — бр./оп. 3;

17. Кварцов скрубер (NO) — бр./оп. 7;

18. Корелационен филтър (CO) — бр./оп. 1;

19. Нулев скрубер вътрешен — бр./оп. 1;

20. Кит за помпа, SK 688 — бр./оп. 3.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 74 726.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура Environnement S.A., Tecora и LAND

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000 Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Модел — VOC 72 M — Сервизен комплект консумативи за анализатор VOC 72M, включващ: 5 μm syringe filter 25 mm dia — 6 бр., Kit for KNF Pump V02-0199 — 1 бр., Fan filter (92x92) — 2 бр., Set Trap — 1 бр., Mantenance Kit for Cooling Pump — 1 бр. — бр./оп. 4;

2. Модел — MIR 9R - K — Сервизен комплект консумативи за анализатор MIR 9R-К, включващ: Входен филтър 25mm, 5μm — 10 бр., Кит за помпа — 1 бр., Прахов филтър — 2 бр. — бр./оп. 1;

3. Модел — MP101M — Сервизен комплект, включващ: Филтърна лента — бр./оп. 2; Кит за вакуумна помпа VT 4.4 — бр./оп.1;

4. Модел — Charlie HV — Сервизен кит-комплект — L4 — бр./оп. 5; Сервизен кит-комплект - (Ниво 2) / L3 — бр./оп. 20; Сервизен комплект основен — графитни лопатки, въздушен филтър, NiCd акумулаторна батерия, газов брояч със софтеурен пакет — бр./оп. 15; Вакуумметър — бр./оп. 6; Температурен сензор PT100 с кабел 5 м за Charlie HV — бр./оп. 24; Силиконов маркуч — бр./оп. 2; Филтродържачи 20 бр./оп. — бр./оп. 25; Силиконова смазка /спрей — бр./оп. 10;

5. Модел — Echo PM — Сервизен кит комплект — L4 — бр./оп. 14; Сервизен кит комплект — L5 — бр./оп. 5; Сервизен комплект за налягане — сензори — бр./оп. 7; Температурен сензор PT100 с кабел 5 м. за Echo PM. — бр./оп. 10;

6. Модел — Sentinel — Сервизен кит-комплект за профилактика — бр./оп. 10; Контейнер за чисти филтри — бр./оп. 10; Контейнер за използвани филтри — бр./оп. 10;

7. Модел — Bravo M Plus — Сервизен кит — комплект — бр./оп. 5;

8. Кварцов 100 % микрофибърен филтър QM-A ? 47 mm за пробонабиране на фини прахови частици, размер на порите — по-добра от 0,3 ?m, дебелина 0,45 mm, тегло — 85 g/m2, задържаща способност по-добра от 99,95 %, номинален дебит — по-добър от 2,2 mm, съдържание на олово — не повече от 0,25 mg, устойчиви при температура под 500 oС, крехкост — да няма пукнатини повече от 25 mm, якост на опън g/15mm — по-добра от 200, загуба на маса —не повече от 0,75 %, сертификат от производителя съглсно EN 1822-1, 100 бр./оп./кутии — бр./оп. 250, Филтри вътрешни за климатична система в тегловна лаборатория — бр./оп. 10;

9. Модел — LAND 4 — Комплект сензори включващ: Сензори за въглероден оксид, кислород, азотен оксид, серен диоксид, въглеводороди и комплект противопрахов филтър + CO компенсационен филтър — бр./оп. 1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 336 403.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за апаратура Syntech Spectras BTX, Opsis и Teledune

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000 Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Модел — BTX GC 855 — Сервизен комплект консумативи за анализатор BTX GС — 855, включващ: Комплект филтри за носещ газ, Преконцентрационна тръбичка, PID лампа, Входен филтър (PTFE25 Teflon filter kit), оп.25 бр., 10 — канален клапан (10-port valve), Ротор (10-port valve),PID детектор (head) — бр./оп. 3;

2. Модел — SM 200 — Сервизен комплект консумативи (клапани, мембрани, у-ния, филтър влага) — бр./оп. 5;

3. Модел — AR500/520 — Сервизен комплект консумативи тип А и В лампи — бр./оп. 3;

4. Модел — SO2 ML9850 — Сервизен комплект за SO2 ML9850, включващ: Кит, U-V лампа — бр./оп. 3;

5. Модел — H2S ML9850 — Сервизен комплект за H2S ML9850 с конвектор и скрубер за SO2 — бр./оп. 1;

6. Модел — CO ML9830 — Сервизен комплект за CO ML9830 — бр./оп. 1;

7. Модел — T803 — Сервизен комплект консумативи за анализатор T803, включващ: Синтеред филтър — 1 бр., О-ринг — 1 бр., Кит за помпа, PU20 — 1 бр. — бр./оп. 1;

8. Модел — API 200EH — Сервизен комплект консумативи за анализатор API 200EH, включващ: Комплект филтри (DFU filter, sintered filters) — 1 бр., Консумативи за помпа — 1 бр., Молибденов пълнител за конвертираща пещ — 1 бр., Нагревател за конвертираща пещ — 1 бр. — бр./оп. 2.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 79 504.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за анализатори HORIBA

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000 Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Модел — SO2 APSA 370 — Сервизен комплект за анализатор APSA — 370, включващ: Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. — 1 кутия, Комплект мембрани за двуглава помпа — 2 бр., Скрубер ESU — 1 бр., Въздушен филтър 0,3μm — 1 бр., Пълнеж активен въглен, 200ml — 1 бр., Ксенонова лампа — 1 бр. — бр./оп. 12;

2. Модел — NO/NOx APNA 370 — Сервизен комплект за анализатор APNA — 370, включващ: Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. — 1 кутия, Комплект мембрани за двуглава помпа — 2 бр., Катализатор Деозонатор DO — 1 бр. Въздушен филтър 0,3μm — 1 бр., Пълнеж активен въглен, 200ml — 1 бр., Пълнеж силикагел, 200ml — 1 бр., Катализатор NO2/NO — 1 бр. Мисткепчър ВАА — 1 бр. — бр./оп. 12;

3. Модел — CO APMA 370 — Сервизен комплект за анализатор APMA — 370, включващ: Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. — 1 кутия, Комплект мембрани за едноглава помпа — 1 бр., Пълнеж за катализатор СО — 1 бр., Мисткепчър ВАА — 1 бр. — бр./оп. 10;

4. Модел — О3 APOA 370 — Сервизен комплект за анализатор APОA — 370, включващ: Филтри за проба PTFE D54, кутия от

24 бр. — 1 кутия, Комплект мембрани за едноглавапомпа — 1 бр., Катализатор DO — 1 бр., UV-лампа — 1 бр., Активен въглен 1 кг — 1 бр. — бр./оп. 14;

5. Модел — CxHy APHA 360 — Сервизен комплект за анализатор APHA — 360, включващ: Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. — 1 кутия, Каталитик PUR, Каталитик NMC, Въздушен филтър 0,3μm — 1 бр Силикагел 1 кг — 3 бр. — бр./оп. 2;

6. Модел — APDA 371 — Филтърна лента 45 — бр./оп. 21.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 131 647.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Изисквания за дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.

Изискванията по настоящия критерий за подбор се отнасят за всички обособени позиции.

На основание чл. 63, ал. 1, т.1, б. „б“ от ЗОП участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, поне 1 (една) доставка, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в предоставянето на доставки от областта на предмета на поръчката.

Под „доставка, с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: доставка на консумативи за апаратура за контрол качеството на въздуха, в области: качество на атмосферния въздух и/или измервания на емисии на вредни вещества във въздуха.

Доказване на критерия за подбор „Изисквания за дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“:

При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец № 1), попълнен в съответната част, а именно: в Част IV, раздел В, точка 1б.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Документи за удостоверяване на критерий „Дейност с предмет и обем, сходни или идентични с предмета на поръчката“.

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител, следва да представи: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка (по образец на възложителя), с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка, по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Гаранцията за изпълнение е 3 (три) на сто от стойността на договора.

Условията за гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор към документацията за участие.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/08/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/08/2019
Местно време: 14:00
Място:

Сградата на Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП.

Основания за отстраняване по националното законодателство:

1. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице основанията на чл. 4 от горепосочения закон;

2. На основание чл. 4, т. 23, вр. с чл. 14 и чл. 17, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (обн. ДВ., бр. 27 от 23.3.2018 г.) възложителят ще отстрани от участие в процедурата юридически лица/сдружения — участници в процедурата, по отношение на които, не може да се идентифицира кой е действителният им собственик;

3. Участник, за който е налице основанието по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

4. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от възложителя прогнозна стойност на поръчката;

5. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението или в документацията за обществената поръчка;

6. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правилата и изискванията, свързани с околна среда, социално и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП;

7. Участник, който не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

8. Участници, които са свързани лица;

9. Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: +359 70018700;Интернет адрес: www.nap.bg;

б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg;

София 1051, ул. „Триадица“ № 2; тел.: +359 28119443.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/07/2019