Доставки - 339505-2017

30/08/2017    S165    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Мездра: Автобуси за градски и за извънградски превоз

2017/S 165-339505

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Мездра
000193371
ул. „Христо Ботев“ № 27
Мездра
3100
България
Лице за контакт: инж. Розалина Георгиева
Телефон: +359 35991092116
Електронна поща: rozalinageorgieva.mezdra@gmail.com
Факс: +359 35991092523
код NUTS: BG313

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.mezdra.bg

Адрес на профила на купувача: http://eop.mezdra.bg/?p=441

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eop.mezdra.bg/?p=441
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на автобус, втора употреба, за нуждите на Община Мездра.

II.1.2)Основен CPV код
34121000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на 1 брой автобус, втора употреба, за нуждите на Община Мездра.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 33 333.33 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313
Основно място на изпълнение:

Гр. Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 1 брой автобус, втора употреба, за нуждите на Община Мездра.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 33 333.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 45
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя такива изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя такива изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да има опит в изпълнението на доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За последните 3 /три/ години от датата на подаване на заявлението — минимум 1 /една / доставка идентична или сходна с предмета на настоящата поръчка, считано от датата на подаване на офертата.

Под „доставка”, която е сходна с предмета на обществената поръчка" следва да се разбира: Доставка на лек и/или товарен автомобил и/или специализиран автомобил и/или автобуси.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Освен на основанията по чл. 54 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата: участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията; участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката; участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП; участници, които са свързани лица.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 03/10/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/10/2017
Местно време: 10:30
Място:

Сградата на Община Мездра, четвърти етаж, малка заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 3 на 100 от стойността му без ДДС и се представя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: Банка „ДСК“ ЕАД, клон гр. Мездра, IBAN: BG82STSA93003325414500, BIС: STSABGSF. Когато участникът, избран за изпълнител, избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най-малко 30 дни от датата на приключване на договора за изпълнение. Банковата гаранция следва да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения. Когато участникът, избран за изпълнител, избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя, тя трябва да отговаря на следните изисквания: Да бъде сключена за конкретния договор в полза на Възложителя; Застрахователната сума да е равна на размера на дължимата гаранция; Да е изплатена изцяло при сключването. Възложителят няма да приеме застраховка, сключена на разсрочено плащане; Да е със срок на действие най-малко 30 дни от датата на приключване на договора за изпълнение. При представяне на гаранцията в платежното нареждане, в банковата гаранция или в застраховката изрично се посочва предметът на договора, за който се представя гаранцията.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/08/2017