Услуги - 341327-2019

22/07/2019    S139    агенции - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Дaния-Копенхаген: Рамков договор за услуги за целите на услугите за мониторинг на земната повърхност в рамките на „Коперник“ — изготвяне на „CLC+ Backbone“, включително растерни и векторни продукти въз основа на спътникови входящи данни от 2017 г./2018 г./2019 г.

2019/S 139-341327

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за околна среда
Пощенски адрес: Kongens Nytorv 6
Град: Copenhagen K
код NUTS: DK011
Пощенски код: 1050
Държава: Дания
Лице за контакт: Karoline Rygaard
Електронна поща: procurement@eea.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.eea.europa.eu

Адрес на профила на купувача: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5196
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5196
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рамков договор за услуги за целите на услугите за мониторинг на земната повърхност в рамките на „Коперник“ — изготвяне на „CLC+ Backbone“, включително растерни и векторни продукти въз основа на спътникови входящи данни от 2017 г./2018 г./2019 г.

Референтен номер: EEA/DIS/R0/19/012
II.1.2)Основен CPV код
72300000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящата покана за участие в търг е сключването на рамков договор за услуги с икономически оператор, който да обхване изготвянето на т.нар компонент „CLC+ Backbone“, съдържащ комплект от растерни и векторни продукти, предимно въз основа на изображения от спътниците Sentinel на „Коперник“ от 2017 г., 2018 г. и 2019 г. Предвидено е „CLC+ backbone“ да бъде първият компонент в разгръщането на комплекта от продукти и услуги CLC+, който включва:

— CLC+ backbone,

— CLC+ core,

— CLC+ instances,

— CLC+ legacy.

Тези компоненти ще бъдат разгърнати поетапно съгласно концепция, която е разработена от експертната група Eionet EAGLE и която ще бъде затвърдена в рамките на задълбочен процес на консултация със заинтересованите страни. Компонентите след „CLC+ Backbone“ ще бъдат изпълнени чрез поредица от открити покани за участие в търг.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: DK01
Основно място на изпълнение:

Всички услуги трябва да се извършват предимно в собствените помещения на бъдещия изпълнител, като ще се провеждат случайни заседания в помещенията на ЕАОС в Копенхаген, в зависимост от изискванията на всяка специфична поръчка.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

За по-подробно описание на услугите и задължителните изисквания, както и за повече технически подробности относно продуктите, методите и работните потоци, оферентите се приканват да направят справка с приложение 7 (Технически спецификации за изпълнението на нова концепция за мониторинг на земната повърхност въз основа на EAGLE: Проектна концепция и „CLC+ backbone“, технически спецификации, проект на спецификации за „CLC+ core“ и „CLC+ instances“, включително преглед на изискванията).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

На одобрения оферент ще бъде предложен рамков договор за услуги за първоначален период от 24 (двадесет и четири) месеца, започващ от датата на подписването от двете договарящи се страни, с възможност за най-много 2 подновявания за период от 12 месеца всяко.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

„Коперник“ — Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3.4.2014 г. (ОВ L 122 г., 24.4.2014 г., стр. 44).

II.2.14)Допълнителна информация

Прогнозният бюджет за изготвянето на компонент „CLC+ backbone“ (раздел 1.3 от тръжните спецификации) е в размер от 7 500 000 EUR до 9 000 000 EUR. Освен това консултантските услуги (раздел 1.4.8 от тръжните спецификации) се оценяват на стойност от 1 000 000 EUR. Общата стойност на поръчката е съответно от 8 500 000 EUR до 10 000 000 EUR.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Моля, вж. раздели 2.1, 2.2.1 и 2.2.2 от тръжните спецификации.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 23/09/2019
Местно време: 14:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 24/09/2019
Местно време: 10:00
Място:

Помещения на ЕАОС, намиращи се на адрес Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, ДАНИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Представители на оферентите (по 1 на оферент) могат да участват в заседанието по отваряне. От тях се изисква да информират предварително службите за обществени поръчки на ЕАОС, но не по-късно от 20.9.2019 (16:00 ч.), централноевропейско време, по електронна поща на procurement@eea.europa.eu

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Електронна поща: eo@ombudsman.europa.eu
Телефон: +33 388172313
Факс: +33 388179062

Интернет адрес: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: https://curia.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/07/2019