Tjänster - 341327-2019

22/07/2019    S139    Byråer - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Danmark-Köpenhamn: Ramavtal för tjänster för Copernicus landmiljöövervakningstjänster – tillverkning av CLC+-stam, inklusive raster- och vektorprodukter baserade på satellitdata från 2017, 2018 och 2019

2019/S 139-341327

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska miljöbyrån
Postadress: Kongens Nytorv 6
Ort: Copenhagen K
Nuts-kod: DK011
Postnummer: 1050
Land: Danmark
Kontaktperson: Karoline Rygaard
E-post: procurement@eea.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.eea.europa.eu

Upphandlarprofil: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5196
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5196
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för tjänster för Copernicus landmiljöövervakningstjänster – tillverkning av CLC+-stam, inklusive raster- och vektorprodukter baserade på satellitdata från 2017, 2018 och 2019

Referensnummer: EEA/DIS/R0/19/012
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72300000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med denna anbudsinfordran är att upprätta ett ramavtal med en ekonomisk aktör som omfattar tillverkningen av den så kallade “CLC+-stammen”, som innefattar ett paket av raster- och vektorprodukter, framför allt baserade på satellitbildsmaterial från Copernicus Sentinel från 2017, 2018 och 2019. CLC+-stammen ska vara den första komponenten i installationen av CLC+-paketet av produkter och tjänster, vilket består av:

— CLC+ backbone,

— CLC+ core,

— CLC+ instances,

— CLC+ legacy.

Dessa komponenter ska installeras stegvis enligt ett koncept som utvecklats av experter i EAGLE-gruppen vid europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (European environment information and observation network – Eionet) och sammanföras genom en djupgående konsultation med intressenter. Alla komponenter efter CLC+stammen kommer att implementeras genom efterföljande öppna anbudsinfordringar.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK01
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Alla tjänster ska huvudsakligen utföras i den framtida uppdragstagarens egna lokaler, med tillfälliga möten i EEA:s lokaler i Köpenhamn, beroende på behoven för varje specifikt kontrakt.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

För en mer detaljerad beskrivning av tjänsterna och de obligatoriska kraven såväl som tekniska specifikationer av produkter, metoder och arbetsflöden ombes anbudsgivare att se bilaga 7 (tekniska specifikationer för implementering av ett nytt landmiljöövervakningskoncept baserat på EAGLE: Utformningskoncept och CLC+-stam, tekniska specifikationer, CLC+-kärna och utkast till specifikationer för CLC+-exemplar, inklusive granskning av krav).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Den utvalda anbudsgivaren kommer att erbjudas ett ramavtal för tjänster för en inledande löptid på 24 (tjugofyra) månader, räknat från datumet för undertecknande av båda kontraktsparterna, med möjlighet till högst 2 förlängningar för en period på 12 månader åt gången.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 377/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av Copernicusprogrammet (EUT L 122, s. 44 av den 24.4.2014).

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Den beräknade budgeten för tillverkningen av CLC+-stammen (avsnitt 1.3 i förfrågningsunderlaget) ligger på mellan 7 500 000 och 9 000 000 EUR. Konsultationstjänsterna (avsnitt 1.4.8 i förfrågningsunderlaget) beräknas ha ett värde på 1 000 000 EUR. Kontraktets totala värde uppgår därmed till mellan 8 500 000 och 10 000 000 EUR.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se avsnitten 2.1, 2.2.1 och 2.2.2 i förfrågningsunderlaget.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 23/09/2019
Lokal tid: 14:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 24/09/2019
Lokal tid: 10:00
Plats:

EEA:s lokaler på Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANMARK.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Företrädare för anbudsgivare (1 representant per anbudsgivare) har rätt att delta vid mötet för öppnande. De ska informera EEA:s upphandlingsavdelning i förväg senast den 20.9.2019 (16:00), centraleuropeisk tid, via e-post till procurement@eea.europa.eu

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
E-post: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetadress: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: https://curia.europa.eu

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/07/2019