Tjänster - 341348-2019

Submission deadline has been amended by:  425434-2019
22/07/2019    S139    Europaparlamentet - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Tillhandahållande av tjänster avseende tillgänglighet till Europaparlamentets byggnader

2019/S 139-341348

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Europaparlamentet
Service du Courrier officiel, Rue Wiertz 60
Bruxelles
1047
Belgien
Kontaktperson: Direction des ressources
E-post: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Nuts-kod: LU0

Internetadress(er):

Allmän adress: http://europarl.europa.eu

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4879
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av tjänster avseende tillgänglighet till Europaparlamentets byggnader

Referensnummer: 06C60/2019/M030
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tillhandahållande av tjänster avseende tillgänglighet till Europaparlamentets byggnader.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU
Nuts-kod: BE
Nuts-kod: FR
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel, Luxemburg, Strasbourg samt EU-medlemsstaternas huvudstäder, liksom i Barcelona, Edinburgh, Marseille, Milano, München, Wroclaw, Bazoches-sur-Guyonne och i Washington DC USA.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tillhandahållande av tjänster avseende tillgänglighet till Europaparlamentets byggnader.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 200 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Registrering i yrkes- eller handelsregistret och/eller särskilt tillstånd i etableringslandet eller medlem i en branschorganisation.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivaren ska ha tillräcklig ekonomisk och finansiell kapacitet för att utföra kontraktet i enlighet med kontraktsbestämmelserna med hänsyn till kontraktets värde och omfattning. Om Europaparlamentet, mot bakgrund av den information som anbudsgivaren tillhandahållit, betvivlar anbudsgivarens finansiella och ekonomiska kapacitet, eller om den senare visar sig vara otillräcklig för att genomföra kontraktet, kan anbudet förkastas utan att anbudsgivaren kan göra anspråk på någon ekonomisk ersättning.

Eventuella minimistandardnivåer:

Europaparlamentet kräver att varje anbudsgivare har en lägsta finansiell och ekonomisk kapacitet, som kommer att bedömas på grundval av följande:

— Årsomsättning på minst 300 000 EUR, som genomförts inom området för arkitektur och byggnadsteknik, under de två senaste räkenskapsåren, där årsavslut har upprättats,

— den ekonomiska bärkraften värderad som följer, med hänsyn tagen särskilt till verksamhetens bruttoöverskott (Ebitda) som vid de 2 senaste årsavsluten ska vara positiv, inbegripet för varje medlem i gruppen och, i förekommande fall, varje underleverantör.

Finansiell och ekonomisk kapacitet

Alla anbudsgivare ska lämna en vederbörligen undertecknad och daterad försäkran på heder och samvete, i enlighet med punkt 1 i upphandlingsdokumenten.

I fall det gäller en grupp ekonomiska aktörer, ska försäkran på heder och samvete lämnas av samtliga medlemmar i gruppen.

Den anbudsgivare som tilldelas kontraktet ska lämna in följande bevishandlingar inom 10 kalenderdagar från underrättelsen om preliminär kontraktstilldelning och före kontraktsundertecknandet:

— En kopia av fullständiga årsredovisningar (balansräkning,resultaträkning, kassaflödestabell och bilagor), som publicerats i årsrapporten och genomgått revision eller, om detta inte är obligatoriskt, som intygats vara korrekt och äkta av en företrädare för anbudsgivaren, för åtminstone de 2 senaste räkenskapsåren, för vilka årsbokslut har upprättats,

— formuläret för finansiell information i bilaga V i föreliggande administrativa villkor avseende de två senaste räkenskapsåren, för vilka årsbokslut har upprättats.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivaren ska ha tillräcklig teknisk och yrkesmässig kapacitet för att genomföra kontraktet i enlighet med kontraktsbestämmelserna och med beaktande av kontraktets värde och omfattning. Om Europaparlamentet, mot bakgrund av den information som anbudsgivaren tillhandahållit, betvivlar anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga kapacitet, eller om den senare visar sig vara otillräcklig för att genomföra kontraktet, kan anbudet förkastas utan att anbudsgivaren kan göra anspråk på någon ekonomisk ersättning.

För det kontrakt som avses i denna anbudsinfordran kräver Europaparlamentet att anbudsgivarna har följande tekniska och yrkesmässiga kapacitet:

— SEL 1: Erfarenhet av minst 3 år inom likartade tjänster som de som erfordras inom området för föreliggande anbudsinfordran, med en lista på minst 3 utförda tjänster av likande slag, och som utförts under de tre senaste åren och med uppgift om deras värde, datum när de utfördes och om uppdragsmottagarna, offentliga eller privata, med certifikat för gott utförande utfärdat av mottagarna,

— SEL 2: ett basteam experter inom området för tillgänglighet till byggnaderna bestående av minst:

—— 1 projektledare, som innehar universitetsexamen (ingenjör eller arkitekt) med minst 3 års studier (kandidatexamen), minst 10 års grundläggande erfarenhet som arkitekt/ingenjör, plus styrkt erfarenhet om minst 5 år inom området för tillgänglighet till byggnaderna,

—— 2 biträdande arkitekter/ingenjörer (seniors) som var och en innehar en universitetsutbildning på minst 3 år (ingenjör eller arkitekt) (kandidatexamen), grundläggande erfarenhet om minst sju år som arkitekt/ingenjör plus minst 3 års styrkt erfarenhet inom området för tillgänglighet till byggnader,

— SEL 3: ett stödteam till basteamet bestående av minst:

—— 2 arkitekter/ingehjörer ( (juniors), var och en med en utbildningsnivå (ingenjör eller arkitekt) på minst 3 års högskolestudier (kandidatexamen),

—— 1 utbildare, med 3 års erfarenhet inom området för utbildning (tjänsten kan täckas upp av en medlem ur basteamet eller stödteamet med erfordrad erfarenhet inom utbildning),

—— 1 redigerare på engelska och/eller franska, med erfarenhet inom området redigering av teknisk text och populariserad text, som informerar om tekniska ämnesområden för att göra ämnen med viss komplexitet förståeliga för en bred publik på engelska och/eller franska. Denna erfarenhet ska förevisas genom 2 texter skrivna av redigeraren: En första text, med endera tekniskt innehåll inom valfritt område, eller också en populärvetenskaplig text som ger information om valfritt tekniskt område och som för en bred publik söker göra text av viss komplexitet förståelig, och en andra text inom valfritt område med en stor läsekrets som mål.

Denna tjänst kan täckas upp av en annan medlem i basteamet eller stödteamet med erfordrad erfarenhet av redigering avseende populariseringstext för teknik på engelska och/eller franska.

— SEL 4: en medlem i basteamet (projektledaren eller en av de 2 biträdande) ska behärska franska språket på minst nivå C1,

— SEL 5: En medlem i basteamet (projektledaren eller en av de 2 biträdande) ska behärska engelska språket på minst nivå C1,

— SEL 6: Ett nätverk experter som på begäran ska vara redo att säkra uppdragen i detta kontrakt [se den icke-uttömmande förteckningen över tjänster under punkt 2.1 (Tjänster att utföra) avseende bilagda tekniska specifikationer till kravspecifikationerna].

Eventuella minimistandardnivåer:

De ekonomiska aktörernas tekniska och yrkesmässiga kapacitet ska styrkas med följande handlingar:

a) En vederbörligen undertecknad och daterad försäkran på heder och samvete, i enlighet med punkt VII i upphandlingsdokumenten;

b) tabell vederbörligen daterad och undertecknad och med titeln “Upplysningar och verifikationer beträffande uttagningskriterierna” som bilaga till upphandlingsdokumenten;

c) verifikationerna i ovan nämnda tabell, “Upplysningar och verifikationer beträffande uttagningskriterierna” som bilaga till upphandlingsdokumenten, nämligen: CV samt redigerarens texter ska finnas bilagda i anbudet.

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/09/2019
Lokal tid: 20:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 19/09/2019
Lokal tid: 10:00
Plats:

Europaparlamentet, Direction générale des infrastructures et de la logistique, Direction des ressources, Bâtiment WIM 09Z075, Bruxelles, BELGIEN.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

48 månader efter tilldelning av kontraktet.

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Europeiska unionens domstols tribunal
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetadress: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Europeiska ombudsmannen
1 avenue du Président Robert Shuman
Strasbourg
67001
Frankrike
Telefon: +33 388172313
E-post: euro-ombudsman@europarl.europa.eu

Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Greffe du tribunal de l'Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/07/2019