Услуги - 342949-2017

01/09/2017    S167    Европейски парламент - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Плащане на магистрални такси във Франция с помощта на електронни карти за таксуване

2017/S 167-342949

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: plateau de Kirchberg
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000
Пощенски код: 2929
Държава: Люксембург
Лице за контакт: direction de la logistique, service de passation de marchés publics
Електронна поща: INLO.CFT@ep.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.europarl.europa.eu

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2753
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Плащане на магистрални такси във Франция с помощта на електронни карти за таксуване.

Референтен номер: 06B10-2017-M023.
II.1.2)Основен CPV код
63712210
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Сключване на договор за плащане на магистрални такси във Франция с помощта на електронни карти за таксуване, по-конкретно в региона Гранд Ест.

Изпълнителят ще предостави електронни карти за таксуване (или друг тип технология за идентифициране на превозните средства за преминаване през „t“ лентата, без да се налага да спират). Картите трябва да позволяват използване на магистрали и „t“ паркинги в цялата метрополия на Франция.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
63712400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: FRF
код NUTS: FR
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката включват предоставяне първоначално на 150 електронни карти за таксуване; този брой вероятно ще се увеличи в съответствие с автомобилния парк на Европейския парламент. Обхватът на поръчката трябва да бъда оценен в съответствие с информацията в ценовата листа, която може да бъде изтеглена от горепосочената връзка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поръчката ще бъде възложена под формата на директен годишен договор с възможност за подновяване, за максимална продължителност от 4 години, считано от октомври–ноември 2017 г.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

да бъде включен в професионалния или търговския регистър, освен в случай на международна организация.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

да има достатъчни икономически и финансови възможности за изпълнение на поръчката, в съответствие с условията на поръчката, които възможности ще бъдат оценени на база последния отчет за приходи и разходи.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

— да предложи електронно заплащане на такси с помощта на карти (или друго технологично решение), които могат да се използват на магистралите на метрополията на Франция,

— да има поне 2 години опит в сектора на електронно заплащане на такси.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. тръжните документи, които могат да бъдат изтеглени от горепосочената връзка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 03/10/2017
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 09/10/2017
Местно време: 11:00
Място:

Люксембург, Кирхберг.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

не повече от 2-ма представители на оферент; заявленията за акредитация трябва да бъдат изпратени 2 работни дни предварително.

Възможно е да не се присъства лично и да се изиска копие на протоколите от отварянето.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Средата на 2021 г.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Всякакви въпроси по отношение на процедурата и поръчката могат бъдат задавани чрез платформата на eTendering на горепосочения адрес.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд, organe juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург

Интернет адрес: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Град: Strasbourg
Държава: Франция

Интернет адрес: https://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

в рамките на 2 месеца (увеличен според разстоянието) от разглежданата процедура, за която са уведомени или която е била публикувана.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/08/2017