Teenused - 343750-2015

Kuva koondatud vaade

01/10/2015    S190    Euroopa Komisjon - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Eurostati konverents sotsiaalstatistika teemal

2015/S 190-343750

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Eurostat
Postiaadress: Jean Monnet' hoone, rue Alcide de Gasperi
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2920
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: hr Gallo Gueye
E-post: estat-financial-cell-dir-f@ec.europa.eu
Faks: +352 4301-34415

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu/eurostat

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1032

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Eurostat
Postiaadress: rue Alcide de Gasperi
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2920
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: direktoraadi F finantsüksus
E-post: estat-financial-cell-dir-f@ec.europa.eu
Internetiaadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1032

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon
Postiaadress: Jean Monnet' hoone, rue Alcide de Gasperi
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2920
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: Eurostat, üksus A.5, (CAD) BECH F2/907

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Muu: statistika.
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Eurostati konverents sotsiaalstatistika teemal
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 10: Turu-uuringute ja avaliku arvamuse küsitlustega seotud teenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: töövõtja ruumid.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb hankelepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Järgmise rahvusvahelise konverentsi korraldamine: Eurostati 2016. aasta konverents sotsiaalstatistika teemal – "Dünaamilisema sotsiaalstatistika suunas".
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

79330000 Statistikateenused

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Töö maht on 300 isikule 3päevase 1 konverentsi korraldamine ja see hõlmab järgmist:
— dokumentide ja esitluste korrektuur (ligikaudu 300 lehekülge);
— maksimaalselt 50 inimese reisikorraldused (neist maksimaalselt 15 isikut tulevad väljastpoolt Euroopa Majanduspiirkonda ja Šveitsi).
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 16 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded

Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumise iseloomustust (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1032).

III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus

Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumise iseloomustust (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1032).

III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:

vt pakkumise iseloomustust (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1032).

III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes tehnilises kirjelduses, pakkumuse esitamise ettepanekus, ettepanekus alustada läbirääkimisi või kirjeldavas dokumendis esitatud kriteeriumidest
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
ESTAT/F/2015/033.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumentide taotluste laekumise või dokumentidega tutvumise tähtaeg: 3.11.2015
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
12.11.2015
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 12 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 23.11.2015

Pakkumuste avamise koht:

ESTAT BECH B4/444.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah
Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: pakkumiste avamisel võib osaleda iga pakkuja 1 volitatud esindaja. Kirjalik volitus, mille on allkirjastanud pakkuja või tema korrakohaselt volitatud esindaja, tuleb esitada pakkumiste avamise komisjoni juhatajale.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave

Pakkumisdokumente saab punktis I.1 nimetatud aadressil alla laadida. Veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkuja kohus on pakkumismenetluse vältel uuendusi ja muudatusi kontrollida (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1032).

VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine

Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1 nimetatud hankijale. Juhul kui kogetakse halduslikku omavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse 2 aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Selline kaebus ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist. Punktis VI.4.1 nimetatud organile võib apellatsioone esitada 2 kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.

VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
21.9.2015