Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Доставки - 346315-2014

Компактен изглед

11/10/2014    S196

България-София: Моторни превозни средства

2014/S 196-346315

Обявление за възложена поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Национална служба за охрана при президента на Република България
Национален регистрационен номер: 000698427
Пощенски адрес: Бул. „Черни връх“ № 43
Град: София
Пощенски код: 1407
Държава: България
Лице за контакт: Национална служба за охрана при президента на Република България
На вниманието на: полк. Злати Райков
Адрес за електронна поща: raykov@nso.bg
Телефон: +359 28198380
Факс: +359 28198267

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.nso.bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.nso.bg/contindex.php?link=procurements

I.2)Вид на възлагащия орган
Национална или федерална агенция/служба
I.3)Основна дейност
Друго: Служба за сигурност
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Национална служба за охрана при президента на Република България.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Гр. София.
код NUTS
II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Изпълнителят доставя, а възложителят купува 7 (седем) броя фабрично нови леки автомобила — висок клас,12 (дванадесет) броя фабрично нови леки автомобила — компактен клас и 1 (един) брой фабрично нов товарен автомобил.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

34100000 Моторни превозни средства

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 1 059 655,3 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на
1. Финансово предложение. Тежест 50
2. Техническите данни на автомобилите. Тежест 20
3. Гаранционни условия. Тежест 30
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 134-240230 от 16.7.2014

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ОП-127/3.10.2014 Обособена позиция №: 2 - Заглавие на обособената позиция: Доставка на леки автомобили — компактен клас
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
17.9.2014
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 3
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: „Булвария Холдинг“ ЕАД
Пощенски адрес: ул. „Орион“ № 84
Град: София
Пощенски код: 1324
Държава: България
Телефон: +359 24895666

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 249 960 BGN
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: ОП-128/06.10.2014 Обособена позиция №: 3 - Заглавие на обособената позиция: Доставка на товарен автомобил
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
17.9.2014
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 1
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: „Балкан Стар Ритейл“ ЕООД
Пощенски адрес: ул. „Резбарска“ № 5
Град: София
Пощенски код: 1510
Държава: България
Телефон: +359 24082826

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 86 420,3 BGN
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: да
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители:
Дял: 12 %
Кратко описание на стойността/дела от поръчката, които ще бъдат възложени на подизпълнител/и: Подизпълнителят ще изпълнява доставка, изработване и монтаж на бордова надстройка с шпригли и брезент.
Поръчка №: ОП-129/07.10.2014 Обособена позиция №: 1 - Заглавие на обособената позиция: Доставка на леки автомобили — висок клас
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
17.9.2014
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 3
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: „Порше БГ“ ЕООД
Пощенски адрес: ж.к. „Младост 4“, „Бизнес Парк София“, сграда 10, етаж 1, офис 105
Град: София
Пощенски код: 1715
Държава: България
Телефон: +359 28071431

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 723 275 BGN
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
9.10.2014