Varor - 348411-2017

06/09/2017    S170    - - Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Uppsala: Medicinsk utrustning

2017/S 170-348411

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Varuförsörjningen
232100-0024
Virdings Allé 32 B
Uppsala
754 50
Sverige
Kontaktperson: Åsa Fors
E-post: asa.fors@lul.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.varor.lul.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdwazoyhh&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdwazoyhh&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Injektions-, infusions- och transfusionsmaterial.

Referensnummer: VF2017-0022
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33100000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2017-0022 Injektions-, infusions- och transfusionsmaterial.

Upphandlingens värde för 12 månader uppskattas till: 56000000 kr, dock kan inga volymer garanteras.

Avtalsperiod:

Avtalets beräknade startdatum: 1.11.2018.

Avtalets beräknade slutdatum: 31.10.2020.

Avtalslängden är 24 månader med möjlighet till 2 st. förlängningsoptioner à 12 månader.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Infusionsaggregat, blandningssystem, infusionskopplingar, infusions- och injektionskanyler, nålfria injektionssystem, infartsfixeringar, tiva-set och sprutor.

Upphandlingen:

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2017-0022 Injektions-, infusions- och transfusionsmaterial.

Upphandlingen avser ramavtal och omfattar bland annat följande produktområden:

Blandningssystem vid hantering av toxiska läkemedel, infusionsaggregat, PVK, infartsfixering, intraossiösa nålar, injektionsventiler, infusionskranar 3-vägs, backventiler, kranblock, TIVA-set, infusionskanyler, injektionskanyler, kanyler till insulinpenna, kanyler ving/skalp, kanyler till injektionsport, sprutor, transfusionsprodukter, övertrycksmanschetter.

Upphandlingens värde för 12 månader uppskattas till: 56 000 000 SEK, dock kan inga volymer garanteras.

Avtalsperiod:

Avtalets beräknade startdatum: 1.11.2018.

Avtalets beräknade slutdatum: 31.10.2020.

Avtalslängden är 24 månader med möjlighet till 2 st. förlängningsoptioner à 12 månader.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/11/2018
Slut: 31/10/2020
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: ja
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 09/10/2017
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 09/10/2018
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 10/10/2017
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Uppsala
Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/09/2017