Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 350738-2016

08/10/2016    S195

Обединено кралство-Лондон: Предоставяне на общ обект за възстановяване на работна област

2016/S 195-350738

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция по лекарствата
Пощенски адрес: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Град: London
код NUTS: UKI12 Inner London - East
Пощенски код: E14 5EU
Държава: Обединено кралство
Електронна поща: CGprocurement@ema.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
Адрес на профила на купувача: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1907
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на общ обект за възстановяване на работна област.

Референтен номер: EMA/2016/28/SG.
II.1.2)Основен CPV код
72251000 Услуги по възстановяване на софтуер след отказ
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предоставяне на общи обекти за възстановяване на работна област (1 основен и поне 2 помощни), оборудвани с минимум 100 работни станции и свързано ИТ и телефонно оборудване, както и предоставяне на Интернет и Wi-Fi, наред с други минимални изисквания, описани в техническите спецификации.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 252 000.00 GBP
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79430000 Услуги по управление на кризисни ситуации
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: UKI12 Inner London - East
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне на общи обекти за възстановяване на работна област (1 основен и поне 2 помощни), оборудвани с минимум 100 работни станции и свързано ИТ и телефонно оборудване, както и предоставяне на Интернет и Wi-Fi, наред с други минимални изисквания, описани в техническите спецификации.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 252 000.00 GBP
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/11/2016
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 14/11/2016
Местно време: 12:00
Място:

Европейска агенция по лекарствата, 30 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5EU, ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето на офертите може да присъства по максимум 1 представител на оферта. От съображения за сигурност, оферентите трябва да се регистрират в рамките на дадения краен срок (моля, вижте писмото на поканата за участие в търг), за да могат да присъстват на заседанието по отваряне.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
VI.3)Допълнителна информация:

Моля, обърнете внимание, че само 1 оферта може да бъде подадена от оферент.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Можете да подадете всякакви коментари относно процедурата по възлагане до възлагащия орган, посочен в точка I.1.

Ако считате, че е имало лошо управление, Вие можете да подадете жалба до Европейския омбудсман в рамките на 2 години от датата, на която сте узнали за фактите, на които се основава жалбата (вж. http://www.ombudsman.europa.eu). Такава жалба няма нито да спре срока по внасяне на жалби, нито ще доведе до откриване на нов срок за подаване на жалби.

В рамките на 2 месеца от уведомяването за решението за възлагане, Вие можете да подадете жалба до органа, посочен в точка VI.4.1.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Европейска агенция по лекарствата
Пощенски адрес: 30 Churchill Place
Град: London
Пощенски код: E14 5EU
Държава: Обединено кралство
Електронна поща: info@ema.europa.eu
Телефон: +44 2036606000
Факс: +44 2036605555
Интернет адрес: http://www.ema.europa.eu/ema/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/09/2016