Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 350738-2016

08/10/2016    S195

Förenade kungariket-London: Tillhandahållande av gemensamma reservarbetsplatser

2016/S 195-350738

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Postadress: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Ort: London
Nuts-kod: UKI12 Inner London - East
Postnummer: E14 5EU
Land: Förenade kungariket
E-post: CGprocurement@ema.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
Upphandlarprofil: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1907
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av gemensamma reservarbetsplatser

Referensnummer: EMA/2016/28/SG.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72251000 Återhämtningstjänster efter driftsstörning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tillhandahållande av gemensamma reservarbetsplatser (1 primär och minst 2 sekundära) som ska inrättas med minst 100 arbetsstationer och tillhörande IT- och telefoniutrustning samt tillhandahållande av internet och wi-fi, bland andra minimikrav som anges i de tekniska specifikationerna.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 252 000.00 GBP
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79430000 Krishantering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: UKI12 Inner London - East
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tillhandahållande av gemensamma reservarbetsplatser (1 primär och minst 2 sekundära) som ska inrättas med minst 100 arbetsstationer och tillhörande IT- och telefoniutrustning samt tillhandahållande av internet och wi-fi, bland andra minimikrav som anges i de tekniska specifikationerna.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 252 000.00 GBP
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/11/2016
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 14/11/2016
Lokal tid: 12:00
Plats:

Europeiska läkemedelsmyndigheten, 30 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5EU, FÖRENADE KUNGARIKET.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 1 företrädare per anbudsgivare tillåts närvara vid anbudsöppningen. Av säkerhetsskäl ska anbudsgivare registrera sig inom den angivna tidsfristen (se anbudsinfordran) för att få närvara vid mötet för anbudsöppning.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Observera att endast 1 anbud kan lämnas per anbudsgivare.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Anmärkningar om tilldelningsförfarandet kan lämnas till den upphandlande myndighet som anges i punkt I.1.

Vid misstanke om ett administrativt missförhållande kan ett klagomål framföras till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum då de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Sådana klagomål leder varken till att tidsfristen för begäran om överprövning skjuts upp eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

En begäran om överprövning kan lämnas till det organ som nämns i punkt VI.4.1 inom 2 månader efter meddelandet om beslutet om tilldelning.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Postadress: 30 Churchill Place
Ort: London
Postnummer: E14 5EU
Land: Förenade kungariket
E-post: info@ema.europa.eu
Telefon: +44 2036606000
Fax: +44 2036605555
Internetadress: http://www.ema.europa.eu/ema/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28/09/2016