Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 352814-2019

26/07/2019    S143    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Чирпан: Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване

2019/S 143-352814

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЮИДП ДП, ТП „ДГС Чирпан“
Национален регистрационен номер: 2016176540187
Пощенски адрес: ул. „Пейо Кр. Яворов“ № 18
Град: Чирпан
код NUTS: BG344
Пощенски код: 6200
Държава: България
Лице за контакт: инж. Петко Игнатов — зам.-директор
Електронна поща: dgs_chirpan@abv.bg
Телефон: +359 41693072
Факс: +359 41696119

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://dgstchirpan.uidp-sliven.com/

Адрес на профила на купувача: http://dgstchirpan.uidp-sliven.com/procedures/3146

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: стопанисване и управление на горски територии — държавна собственост

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Техническо и сервизно обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи, за МПС по заявка на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца

II.1.2)Основен CPV код
50100000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Техническо и сервизно обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи, за МПС по заявка на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 25 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

На територията на община Чирпан в сервизна база, собствена или наета от изпълнителя, оборудвана с необходима техника и персонал

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Техническо и сервизно обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт,включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи, за МПС по заявка на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 105-255956
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 53
Наименование:

Техническо и сервизно обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи, за МПС по заявка на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/07/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Боби 2108“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200733453
Пощенски адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 8А
Град: Чирпан
код NUTS: BG344
Пощенски код: 6200
Държава: България
Електронна поща: panev609@abv.bg
Телефон: +359 888612425
Факс: +359 888612425

Интернет адрес: www.panev609.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 25 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 25 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/07/2019