Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 353486-2016

11/10/2016    S196

България-Варна: Услуги, свързани с предпазването от токсични вещества

2016/S 196-353486

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Областна администрация — Варна
Национален регистрационен номер: 000093360
Пощенски адрес: ул. „Преслав“ № 26
Град: Варна
код NUTS: BG331 Varna
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Силвия Стоилова
Електронна поща: sec@vn.government.bg
Телефон: +359 52688388
Факс: +359 52632365
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.vn.government.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.vn.government.bg/stranici/op/06102016.htm
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.vn.government.bg
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Транспортиране и екологосъобразно третиране чрез крайно оползотворяване/обезвреждане на отпадък с код и наименование 070107* халогенирани остатъци от дестилации и остатъци от реакция (тежка фракции).

II.1.2)Основен CPV код
90721500 Услуги, свързани с предпазването от токсични вещества
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е натоварване, транспортиране и предаване за обезвреждане на 2 640 тона опасен отпадък с код 07 01 07* „халогенирани остатъци от дестилации и остатъци от реакция (тежки фракции)“, находящи се на територията на „Полимери“ АД - в несъстоятелност, чрез износ и наземно изгаряне в специализирано съоръжение.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 13 250 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Varna
Основно място на изпълнение:

Гр. Девня, площадка „Полимери“ — в несъстоятелност.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Предмет — Предметът на настоящата обществена поръчка е натоварване, транспортиране и предаване за обезвреждане на 2 640 тона опасен отпадък с код 07 01 07* „халогенирани остатъци от дестилации и остатъци от реакция (тежки фракции)“, находящи се на територията на „Полимери“ АД - в несъстоятелност, чрез износ и наземно изгаряне в специализирано съоръжение.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение за изпълнение на поръчката / Тежест: 70
Цена - Тежест: 30
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 13 250 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 26
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът да притежава регистрационен документ по ЗУО за транспортиране и превоз на опасен отпадък с код 07 01 07* . Когато участникът е чуждестранно лице следва да притежава еквивалентен документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държавата в която е установен.

Участникът попълва (декларира) в част ІV., буква „А“, точка 2 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителя изисква от участника определен за изпълнител да представи копие на регистрационен документ по ЗУО за транспортиране и превоз на опасен отпадък с код 07 01 07*.

Забележка:

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такова разрешително трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва дейности по транспортиране/ оползотворяване/обезвреждане на отпадъка. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители/трети лица такава регистрация трябва да има всеки подизпълнител/трето лице, който ще извършва дейности по транспортиране/ оползотворяване/обезвреждане на отпадъка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът попълва (декларира) в част ІV., буква „Б“, точка 2а от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителя изисква от участника определен за изпълнител да представи справка за оборота попадащ в обхвата на поръчката — транспортиране, третиране и обезвреждане на опасни отпадъци за последните 3 приключили финансови години;

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката — транспортиране, третиране и/или обезвреждане на битови, промишлени и опасни отпадъци — за последните 3 приключили финансови години в размер не по-малък от 5 000 000 (пет милиона) BGN или равностойността на посочената стойност в друга валута.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителя изисква от участника определен за изпълнител да представи справка за оборота попадащ в обхвата на поръчката — транспортиране, третиране и обезвреждане на опасни отпадъци за последните 3 приключили финансови години;

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да попълва (декларира) в част ІV., буква „В“, точка 1б от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителя изисква от участника определен за изпълнител да представи списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга;

2. За доказване на изискването участникът попълва поле 6 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в който подробно описва данните за образованието и за общия и специфичен професионален опит за всяко лице от изискуемия ръководен и изпълнителски персонал, така че да се удостовери съответствие с минимално поставените изисквания за професионална компетентност.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителя изисква от участника определен за изпълнител да представи списък на техническите лица, които ще отговарят за изпълнението на поръчката;

3. За доказване на разполагаемост на описаните по-горе инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, участникът попълва поле 9) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и декларира съответната информация, включително конкретните съоръжение /съоръжения/ инсталация/инсталации, правното основание за разполагаемостта им и точни данни за техническия им капацитет и данни за контакт с тях.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителя изисква от участника определен за изпълнител да представи списък на техническите средства и съоръжения необходими за изпълнение на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да докаже, че има опит в изпълнението на 1 или повече услуги, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, а именно: да е изпълнил 1 или повече услуги, които включват заедно или поотделно транспортиране/оползотворяване/обезвреждане на минимум 500 тона опасни отпадъци.

2. Участника следва да разполагат с ръководен и изпълнителски персонал с професионална компетентност, които трябва да отговарят на посочените изисквания:

— Ключов експерт № 1 — Ръководител екип — 1 брой:

— висше образование минимум магистър или еквивалент;

— опит в областта на управлението на опасни отпадъци минимум 3 години;

— опит в управлението на минимум един проект в областта на опасните отпадъци;

— опит в областта на трансграничния превоз на опасни отпадъци: най-малко 3 (три) нотификационни процедури съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14.6.2006 г. относно превози на отпадъци.

— Ключов експерт № 2 — Експерт по управление на отпадъци – 1 брой:

— висше образование минимум магистър или еквивалент;

— опит минимум 3 г. в познаване на законодателството в областта на управление на отпадъците;

— опит минимум 3 г. в познаване на изискванията за съхранение и документиране на опасни вещества.

— Ключов експерт № 3 — Консултант по ADR – 1 брой:

— висше образование минимум магистър или еквивалент;

— с удостоверение за ADR-превоз на опасни товари с валидност минимум 3 години след датата на подаване на офертата;

— Ключов експерт № 4 — Консултант по RID – 1 брой:

— висше образование минимум магистър или еквивалент;

— с удостоверение за RID-превоз на опасни товари с валидност минимум 3 години след датата на подаване на офертата.

— Изпълнителски персонал: — Техник/Еколог – 1 брой:

— опит минимум 3 години в третирането на опасни отпадъци.

3. Участникът трябва да разполага със следното техническо оборудване и инструменти:

— компресор 1 бр.: минимални изисквания: въздухосъдържател — над 200 литра; дебит — над 500 литра/минута; мощност — над 1,5 к.с.; налягане — над 8 бара, захранващо напрежение — 220 V;

— автономен генератор 1 бр.: бензинов или дизелов: минимални изисквания: монофазен; максимална мощност — над 3 600 VA; напрежение 230 V; номинален ток — над 13,5 А; наличие на щепсели — минимум 2 х 16 A - 230 V;

— помпи мембранни 2 бр.: минимални изисквания: безмаслени, двойно мембранни, с пневматично задвижване; максимална температура — над 70 оС; максимално налягане на въздуха — над 7 bar; минимално налягане на въздуха — над 1 bar; производителност при засмукване на сухо — над 7 bar; максимален диаметър на твърди частици — над 2 mm;

— опаковки: изпълнителят следва да използва цистерни отговарящи на изискването на глава 5 А от Наредба 40/2004 г. за условията за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.

— везна 1 бр.: собствена или наета за осигуряване на независимо претегляне на място — с метеорологична проверка;

— собствени или наети превозни средства за превоз на опасни товари: минимум 2 бр.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/11/2016
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 5 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/11/2016
Местно време: 10:00
Място:

Гр. Варна, ул. „Преслав“ № 26 — заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

2. За участникът не следва да са лице основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Гаранция за изпълнение на договора — условия, размер и начин на плащане:

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора без включен ДДС.

3. Гаранцията се предоставят в 1 от следните форми:

Парична сума;

Банкова гаранция;

Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Възлагане на допълнителна услуга — възложителя си запазва правото при наличие на остатъчен финансов ресурс по процедурата определен в т. 8 и в предвид реалната възможност определеното количество от възложителя в настоящата поръчка да бъде по-малко от реалното такова във връзка със спецификата на отпадъка и невъзможността да бъде определено в пълен размер точното количество. Допустимия размер в процентно съотношение на разминаване в количеството е до 20 % от определеното количество от възложителя в техническата спецификация.

В този случай възложителя ще проведе процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 10 от ЗОП с участника избран за изпълнител в рамките на остатъчния ресурс по поръчката.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/10/2016