Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Byggentreprenader - 35556-2020

24/01/2020    S17    Byggentreprenader - Meddelande om tilldelning - Selektivt förfarande 

Danmark-Sorø: Timmer- och snickeriarbeten

2020/S 017-035556

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sorø Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29189994
Postadress: Rådhusvej 8
Ort: Sorø
Nuts-kod: DK022
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Debbie Sørensen
E-post: indkob@soroe.dk
Telefon: +45 57586069

Internetadress(er):

Allmän adress: http://soroe.dk/

Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/68177

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

TØ 13 - Rundbuehallen, Sorø - nyt tag

Referensnummer: TØ 13 - Rundbuehallen, Sorø
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45422000
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Rundbuehallen - udskiftning af tag samt tilstødende flade stykke tag, grænsende op til. Gavl mod Ringstedvej, udskiftning af træbeklædning til cementfiberplader.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 841 388.00 DKK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45422000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK022
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sorø Kommune

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Rundbuehallen - udskiftning af tag samt tilstødende flade stykke tag, grænsende op til. Gavl mod Ringstedvej, udskiftning af træbeklædning til cementfiberplader.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 077-171923
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

TØ 13 - Rundbuehallen, Sorø - nyt tag

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/10/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 6
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Sjællands Tømrerentreprise A/S
Nationellt registreringsnummer: 31483069
Postadress: Kildemosevej 14
Ort: Dianalund
Nuts-kod: DK022
Postnummer: 4293
Land: Danmark
E-post: info@sj-toemrerentreprise.dk
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 841 388.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadress: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

- Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation,

- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt,

- Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,

- Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,

- Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,

- Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.),

- Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadress: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/01/2020