В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 355938-2019

30/07/2019    S145

Бeлгия-Брюксел: Разработване на инструменти и механизми за интегриране на ESG фактори в пруденциална рамка на банкиране на ЕС и в бизнес стратегиите и инвестиционните политики на банките

2019/S 145-355938

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Пощенски адрес: SPA2, 07/027
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5201
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5201
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Разработване на инструменти и механизми за интегриране на ESG фактори в пруденциална рамка на банкиране на ЕС и в бизнес стратегиите и инвестиционните политики на банките

Референтен номер: FISMA/2019/024/D
II.1.2)Основен CPV код
79311400 Икономически изследвания
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на проучването е да предостави на възлагащия орган входящи данни за улесняване на постигането на следните цели:

— интегриране на екологични, социални и управленчески (ESG) рискове в процесите за управление на риска на банките в ЕС;

— интегриране на ESG в пруденциалния надзор на ЕС;

— интегриране на ESG целите в бизнес стратегиите и инвестиционните политики на банките на ЕС.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 550 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79310000 Услуги по проучване на пазари
79311000 Услуги, свързани с проучвания
79314000 Технико-икономическо изследване
79330000 Статистически услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
Основно място на изпълнение:

Задачите ще бъдат извършени в помещенията, посочени от изпълнителя. Най-много 5 координационни срещи с възлагащия орган ще бъдат проведени в Брюксел. Вж. тръжните спецификации.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Избраният оферент ще трябва да извърши следните задачи:

I. Идентификация и инвентаризация на най-добри практики/принципи за интегриране на ESG рискове в процесите за управление на риска на банките на ЕС;

II. Идентификация и инвентаризация на най-добри практики/принципи за интегриране на ESG рискове в пруденциалния надзор на ЕС;

III. Анализ на пречките пред развитието на добре функциониращ пазар на ЕС за зелено финансиране и устойчиви инвестиции и идентификация на подходящите инструменти и стратегии за насърчаване на разширяване на зеленото финансиране и пазара за устойчиви финансови продукти.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество и уместност на предложената методология / Тежест: 80
Критерий за качество - Име: Организация на работата / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Мерки за контрол на качеството / Тежест: 10
Цена - Тежест: 30
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 550 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Вж. документите за обществената поръчка.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. документите за обществената поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. документите за обществената поръчка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/10/2019
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/10/2019
Местно време: 14:30
Място:

Rue de SPA 2, 00/201B (room Poséidon), 1049 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето на офертите може да присъстват не повече от 2-ма представители на всеки оферент. Поради организационни причини и съображения за сигурност оферентите трябва да предоставят пълните имена и номера на личната карта или паспорта на представителите поне 3 работни дни предварително на: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu

Ако това е невъзможно, възлагащият орган си запазва правото да откаже достъп до своите помещения.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/07/2019