Hjälp oss att förbättra TED genom att fylla i vår korta enkät!

Tjänster - 355940-2019

30/07/2019    S145    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Pilotprojekt för att utvärdera och hantera förekomst av lindan och hexaklorcyklohexan (HCH) i Europeiska unionen

2019/S 145-355940

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Environment
Postadress: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Markets Team
E-post: env-tenders@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5241
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5241
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Pilotprojekt för att utvärdera och hantera förekomst av lindan och hexaklorcyklohexan (HCH) i Europeiska unionen

Referensnummer: ENV.D.1/ETU/2019/0023
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Europaparlamentet har gett kommissionen i uppdrag att förvalta detta pilotprojekt för att förbättra kunskapen om hantering av avfall och förorening med lindan och hexaklorocyklohexan (HCH) i EU. Kontraktet har två syften. Det ena är att bistå Europeiska kommissionen genom att sammanställa en detaljerad inventering av produktionsanläggningar, lagringsplatser för avfall, deponier och behandlingsstationer för lindan och hexaklorocyklohexan i EU. Det andra är att bistå offentliga myndigheter på lokal, regional eller nationell nivå, som har att hantera problem med lindan och hexaklorocyklohexan, och att erbjuda dem stöd, expertis, rådgivning och konsultation.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90700000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Externt.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3). Öppen anbudsinfordran - kontraktets löptid är 24 månader och har ett värde på 2 000 000 EUR.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

07.027744 – pilotprojekt

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Detta kontrakt slår samman 2 pilotprojekt avseende lindan: Ett på 600 000 EUR och ett på 1 400 000 EUR. Pilotprojekt 1 publicerades i förhandsmeddelandet OJ/S 057-130610 den 21.3.2019.

Den ursprungliga benämningen är: Pilotprojekt - Kartläggning av lösningar, bästa praxis och åtgärder avseende förorening med avfall från pesticiden lindan i EU.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3)

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 057-130610
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/09/2019
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 02/10/2019
Lokal tid: 10:30
Plats:

Avenue de Beaulieu 9, B-1160 Brussels, Salle E.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3) – anbudsinfordran.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Enligt artikel 11.1 (e) i bilagan till förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, för nya tjänster eller byggentreprenader, som består av en upprepning av liknande tjänster eller byggentreprenader, som har anförtrotts den ekonomiska aktören, till vilken samma upphandlande myndighet tilldelade ett ursprungligt avtal, under förutsättning att dessa tjänster eller byggentreprenader överensstämmer med ett grundläggande projekt, för vilket det ursprungliga avtalet tilldelades efter publikation av ett meddelande om upphandling, i enlighet med villkoren, som anges i punkt 11.4 .

Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på den adress som anges under rubrik I.3). Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3) – anbudsinfordran.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/07/2019