Услуги - 356024-2018

14/08/2018    S155    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Застрахователни услуги

2018/S 155-356024

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Български спортен тотализатор“
Национален регистрационен номер: 202766380
Пощенски адрес: ул. „Хайдушко изворче“ № 28
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Рада Гьонова
Електронна поща: op@toto.bg
Телефон: +359 28181814 / +359 28181823
Факс: +359 28181801

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.toto.bg

Адрес на профила на купувача: http://profile.toto.bg/431b7fd87c346be3e97acb449093e73a

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://profile.toto.bg/431b7fd87c346be3e97acb449093e73a
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: хазарт

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

: Предоставяне на застрахователни услуги по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
66510000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата поръчка включва възлагане по 4 обособени позиции застрахователни услуги, чрез които се търси:

— Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 1046 души (с възможност за тяхното намаляване и/или увеличаване) по време на изпълнение на служебните им задължения съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служители за риска „трудова злополука”,

— Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 861 броя обекта: имущество – сгради и тотопавилиони (с възможност за тяхното намаляване/увеличаване),

— Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на налични пари в каса на 702 броя обекта – тотопавилиони (с възможност за тяхното намаляване/увеличаване),

— Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на стопанисваните от ДП БСТ 111 броя автомобила (с възможност за тяхното намаляване/увеличаване),

— Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 420 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Застраховане срещу рискове, свързани със здравето на служителите на ДП БСТ, в резултат на трудова злополука

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66510000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

— Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 1046 души (с възможност за тяхното намаляване/увеличаване), по време на изпълнение на служебните им задължения съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служители за риска „трудова злополука”,

— Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 100 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

По инициатива на ДП БСТ избраният изпълнител се задължава да застрахова със същите застраховки, включени в съответна обособена позиция, и други, посочени от ДП БСТ, служители при същите тарифи и условия, договорени в настоящата процедура. Застрахователните премии за новопосочените служители ще се определят при съответно приложение на тарифите, предложени в офертата на избрания изпълнител. Стойността на опцията е до 20 % от стойността на сключения договор — 20 000 лв. без ДДС, но с включен ДЗП.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

За сключване на договор за възлагане на настоящата поръчка избраният изпълнител следва да представи:

гаранцията за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността му; декларации по чл. 4, ал. 7, чл. 6, ал. 2 и ал 5, т. 3 ЗМИП; документите по чл. 67, ал. 6 ЗОП; друго съгласно чл. 112 ЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Застраховане срещу рискове, свързани с имущество – сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66510000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

— Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 861 броя обекта: имущество – сгради и тотопавилиони (с възможност за тяхното намаляване/увеличаване),

— Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Участие на възложителя в положителния финансов резултат УПФР (П2) / Тежест: 25
Критерий за качество - Име: Допустимо самоучастие (П3) / Тежест: 25
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 130 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

По инициатива на ДП БСТ избраният изпълнител се задължава да застрахова със същите застраховки, включени в обособена позиция 3, и други, посочени от ДП БСТ, обекти при същите тарифи и условия, договорени в настоящата процедура. Застрахователните премии за новопосочените обекти ще се определят при съответно приложение на тарифите, предложени в офертата на избрания изпълнител. Стойността на опцията по обособената позиция е до 20 % от стойността на договора — 26 000 лв. без ДДС, но с включен ДЗП.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

За сключване на договор за възлагане на настоящата поръчка избраният изпълнител следва да представи:

гаранцията за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността му; декларации по чл. 4, ал. 7, чл. 6, ал. 2 и ал 5, т. 3 ЗМИП; документите по чл. 67, ал. 6 ЗОП; друго съгласно чл. 112 ЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Застраховане срещу рискове, свързани с пари, събирани като постъпления от ДП БСТ

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66510000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

— Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на налични пари в каса на 702 броя обекта – тотопавилиони (с възможност за тяхното намаляване/увеличаване),

— Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Допустимо самоучастие (П2) / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

По инициатива на ДП БСТ избраният изпълнител се задължава да застрахова със същите застраховки, включени в обособена позиция 4 и други, посочени от ДП БСТ, обекти при същите тарифи и условия, договорени в настоящата процедура. Предвид техническите спецификации по обособена позиция № 4, стойност на опцията не е предвидена.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

За сключване на договор за възлагане на настоящата поръчка избраният изпълнител следва да представи:

гаранцията за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността му; декларации по чл. 4, ал. 7, чл. 6, ал. 2 и ал 5, т. 3 ЗМИП; документите по чл. 67, ал. 6 ЗОП; друго съгласно чл. 112 ЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Застраховане срещу рискове, свързани с автомобилите, стопанисвани от ДП БСТ

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66510000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

— Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на стопанисваните от ДП БСТ 111 броя автомобила (с възможност за тяхното увеличаване/намаляване),

— Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Участие на възложителя в положителния финансов резултат УПФР (П2) / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 130 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

По инициатива на ДП БСТ избраният изпълнител се задължава да застрахова със същите застраховки, включени в обособена позиция 5, и други, посочени от ДП БСТ, обекти при същите тарифи и условия, договорени в настоящата процедура. Застрахователните премии за новопосочените обекти ще се определят при съответно приложение на тарифите, предложени в офертата на избрания изпълнител. Стойността на опцията по обособената позиция е до 20 % от стойността на договора — 26 000 лв. без ДДС, но с включен ДЗП.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

За сключване на договор за възлагане на настоящата поръчка избраният изпълнител следва да представи:

гаранцията за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността му; декларации по чл. 4, ал. 7, чл. 6, ал. 2 и ал 5, т. 3 ЗМИП; документите по чл. 67, ал. 6 ЗОП; друго съгласно чл. 112 ЗОП.

Договорът по позиция № 5 влиза в сила не по-рано от 15.12.2018 г., а застрахователно покритие се предоставя за след 1.1.2019 г.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците в процедурата, съгласно изискването на чл.12 от Кодекса за застраховането, трябва да притежават валиден лиценз/разрешение, издаден от компетентен орган за извършване на застрахователна дейност на територията на Република БЪЛГАРИЯ, в чийто обхват следва да са включени видовете застраховки, предмет на обособената позиция, за която се подава оферта, а чуждестранните лица – аналогичен документ съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Лицензът/разрешението следва да се поддържа валиден за целия срок на договора.

Участник, който представя оферта за участие за повече от една обособена позиция, следва да притежава лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност по предмета на всяка от обособените позиции.

За доказване на критериите за подбор при подготвяне и подаване на оферта участникът попълва: част IV: „Критерии за подбор“, раздел А: „Годност“, т. 2) от Единен европейски документ за обществен поръчки (ЕЕДОП).

Забележка: В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП участникът, избран за изпълнител, следва да представи:

Заверено „вярно с оригинала“ копие от валиден лиценз/разрешение, издаден от компетентен орган за извършване на застрахователна дейност на територията на Република БЪЛГАРИЯ, в чийто обхват следва да са включени видовете застраховки, предмет на обособената позиция, за която е подадена оферта, а чуждестранните лица — аналогичен документ съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива и е приложимо.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/09/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/09/2018
Местно време: 11:00
Място:

Централно управление на ДП БСТ — гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, стая 2—3.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал.2 ППЗОП, желаещи да присъстват при отваряне на офертите, следва да представят документите, посочени в раздел „Допълнителна информация“ от настоящото обявление.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Юни 2020 г.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. На основание чл. 47, ал. 9 вр. ал. 6 ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една об. позиция, в опаковката по ал. 2 за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП (техническо предложение) и документи по чл. 39, ал. 3, т. 2 (ценово предложение) с посочване на позицията, за която се отнасят. На основание чл. 47, ал. 10 ППЗОП и това, че критериите за подбор по отделните об. позиции на поръчката са еднакви, се допуска представяне на 1 заявление за участие, ако се подава оферта за повече от 1 позиция.

2. Определеният за изпълнител участник преди сключване на договор представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от формите, предвидени в чл. 111, ал.5 ЗОП, по преценка на този участник. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията са уредени в проекта на договор.

3. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник:

— за когото е налице някое от следните основания, предвидени в чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1, т. 1, 3, 4 и 5 ЗОП. Такъв участник има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 ЗОП. Не се отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1. ЗОП, ако се докаже, че не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен. Тези обстоятелства за отстраняване са приложими и ако са относими към член на обединение от физически и/или юдирчески лица — участик,

— който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или документацията, в т.ч. и такъв, за когото важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон и за за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество,

— свързани лица съгласно §2, т. 45 на ДР ЗОП,

— който не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал.1 ЗОП,

— в чието ценово предложение цената за изпълнение на поръчката надвишава посочените от възложителя максимални такива и офертата му няма да участва в оценката и класирането поради представяне на оферта, неотговаряща на предварително обявените от възложителя условия.

4. Лицата по чл. 54, ал.2 ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят: За участниците в процедурата, представляващ/и участника, представят документ за самоличност, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник. Чуждестранните участници представят документа, удостоверяващ актуалното състояние, и в превод на български език. За упълномощените представители на участниците — документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник. Чуждестранните участници представят документа, удостоверяващ актуалното състояние, и съответното пълномощно и в превод на български език. За представителите на средствата за масово осведомяване — документ за самоличност, служебна карта или др. документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

5. Предвид поставеното от възложителя изискване за деклариране на обстоятелствата по чл. 47, ал. 3 ЗОП, органите, от които може да се получи необходимата информация, са посочени в документацията за участие (съгласно чл.47, ал. 4 ЗОП) — част IV, раздел 5.

6. Обос. позиция № 2, възлагана по чл.20, ал.4, т.3 ЗОП, е с предмет: застр. отг. към трети лица на служителите на БСТ, използващи огнестрелно оръжие с цел охрана, обем — покритие за 7 служители, стойност — 3000 лв. без ДДС

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпването на обстоятелства по чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/08/2018