Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 357697-2017

13/09/2017    S175

Люксембург-Люксембург: Анализ за подкрепа на прилагането на практика на член 8, букви а), б) и в) на Директива 2014/87/Евратом на Съвета

2017/S 175-357697

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Energy, Directorate D – Nuclear Energy, Safety and ITER
Пощенски адрес: 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activité Cloche d'Or
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Пощенски код: 2530
Държава: Люксембург
Електронна поща: bharat.patel@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2846
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Анализ за подкрепа на прилагането на практика на член 8, букви а), б) и в) на Директива 2014/87/Евратом на Съвета.

Референтен номер: ENER/D3/2017-209-2.
II.1.2)Основен CPV код
79000000 Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Настоящият проект е част от дейностите на Комисията за подкрепа за държавите-членки на ЕС, компетентните регулаторни органи и получателите на лицензи за ефективното прилагане на член 8, букви а), б) и в) на Директива 2014/87/Евратом на Съвета чрез улесняване на споделянето на опит и за насърчаване на по-последователно и амбициозно прилагане на тези разпоредби на равнище ЕС. За тази Комисията вече работи с държавите-членки и компетентните регулаторни органи (по-специално чрез Ensreg), за да обсъди националните подходи и да определи по-нататъшната работа за подкрепа за по-голямо сближаване при изпълнението на целта за ядрена безопасност. Този проект допълва дейностите с Ensreg и има за цел да информира за и да идентифицира бъдещите области на работа и приоритетите на Европейската комисия в този контекст.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
Основно място на изпълнение:

Помещения на доставчика.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Проектът ще направи подробна оценка на техническите и правните изисквания, посочени в разпоредбите на член 8, букви а), б) и в) и ще разгледа съответните международни и европейски насоки, за да определи дали адекватно подкрепя потребностите на националните органи, компетентните регулаторни органи и получателите на лицензи и ще ги оцени от гледна точка на полезност при практическото прилагане на стратегии и вземането на решения; въз основа на проучване на националните практики ще проучи как се прилагат на практика изискванията в реакторните инсталации и съоръжения в ЕС съгласно съществуващите регулаторни и лицензионни рамки. В контекста на тези разпоредби проектът ще проучи допълнителни процесите и критериите за вземане на решения относно съответните подобрения на безопасността и ще предостави актуално състояние на осъществяването на съществуващите ядрени реактори. Целта му е да установи пропуските в настоящите насоки и стандарти и с оглед подпомагане на бъдещите планове и стратегии на държавите-членки относно техническото прилагане на разпоредбите, ще се направят препоръки за действия на равнище ЕС и на международно равнище за постигане на по-последователно и практическо прилагане на разпоредбите на Директивата с висок стандарт. За да се гарантира пълноценно участие на заинтересованите страни и прозрачността на работата, резултатите от нея трябва да бъдат обсъдени с широк кръг от заинтересовани страни, а констатациите и препоръките трябва да бъдат публикувани в окончателен доклад за общо разпространение.

Констатациите и препоръките на проекта ще се използва за определяне на приоритетни теми, които следва да бъдат проучени по-подробно, в областта на транспонирането и мониторинга на прилагането на Директивата от Европейската комисия, след нейното транспониране, и информиране относно бъдещите дейности на Комисията в тази област, напр. къде би било целесъобразно по-нататъшно проучване на общността в областта на ядрената безопасност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 20
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/10/2017
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/10/2017
Местно време: 10:00

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/09/2017