Доставки - 358392-2016

14/10/2016    S199

България-Враца: Леки автомобили

2016/S 199-358392

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Северозападно държавно предприятие
Национален регистрационен номер: 201617476
Пощенски адрес: бул. „Христо Ботев“ № 2, етаж 3
Град: Враца
код NUTS: BG313 Vratsa
Пощенски код: 3000
Държава: България
Лице за контакт: Тошко Брайков, Петрана Петрова
Електронна поща: szdp@abv.bg
Телефон: +359 92620032
Факс: +359 92620032
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.szdp.bg
Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: дейности по чл. 165, ал.1 от Закона за горите

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка чрез закупуване на употребявани автомобили за нуждите на Северозападно държавно предприятие“ по 3 обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
34110000 Леки автомобили
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка чрез закупуване на употребявани автомобили за нуждите на Северозападно държавно предприятие“ по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка чрез закупуване на 7 /седем/ броя употребявани лекотоварни автомобили с висока проходимост 4х4 — пикап; Обособена позиция № 2: Доставка чрез закупуване на 3 /три/ броя употребявани автомобили с висока проходимост 4х4; Обособена позиция № 3: Доставка чрез закупуване на 1 /един/ брой употребяван лек автомобил с висока проходимост, места 6+1“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 110 500.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка чрез закупуване на 7 /седем/ броя употребявани лекотоварни автомобили с висока проходимост 4х4 — пикап

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34110000 Леки автомобили
34131000 Камионетки (пикапи)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Доставката на автомобилите ще се извърши в град Враца, бул. „Христо Ботев“ № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка чрез закупуване на 7 /седем/ броя употребявани лекотоварни автомобили с висока проходимост 4х4 — пикап, съгласно Техническа спецификация за Обособена позиция № 1.

Обособената позиция включва доставка на 6 /шест/ броя употребявани лекотоварни автомобили с висока проходимост 4х4 — пикап с бензинов двигател и на 1 /един/ брой употребяван лекотоварен автомобил с висока проходимост 4х4 — пикап с дизелов двигател.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срок за изпълнение на поръчката:

За Обособена позиция № 1 — 15 /петнадесет/ работни дни.

Достигната стойност на обществената поръчка по обособени позиции е в размер както следва:

За Обособена позиция № 1 — 61 250 BGN без ДДС.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка чрез закупуване на 3 /три/ броя употребявани автомобили с висока проходимост 4х4

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34110000 Леки автомобили
34113100 Джипове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Доставката на автомобилите ще се извърши в град Враца, бул. „Христо Ботев“ № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка чрез закупуване на 3 /три/ броя употребявани автомобили с висока проходимост 4х4, съгласно Техническа спецификация за Обособена позиция № 2.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срок за изпълнение на поръчката:

За Обособена позиция № 2 — 15 /петнадесет/ работни дни.

Достигната стойност на обществената поръчка по обособени позиции е в размер както следва:

За Обособена позиция № 2 — 23 750 BGN без ДДС.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка чрез закупуване на 1 /един/ брой употребяван лек автомобил с висока проходимост, места 6+1

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34110000 Леки автомобили
34113100 Джипове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Доставката на автомобилите ще се извърши в град Враца, бул. „Христо Ботев“ № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка чрез закупуване на 1 /един/ брой употребяван лек автомобил с висока проходимост, места 6+1, съгласно Техническа спецификация за Обособена позиция № 3.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срок за изпълнение на поръчката:

За Обособена позиция № 3 — 15 /петнадесет/ работни дни.

Достигната стойност на обществената поръчка по обособени позиции е в размер както следва:

За Обособена позиция № 3 — 25 500 BGN без ДДС.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 148-267457
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 60
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка чрез закупуване на 7 /седем/ броя употребявани лекотоварни автомобили с висока проходимост 4х4 — пикап

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
10/10/2016
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Райфайзен Лизинг България“ ООД
Национален регистрационен номер: 131206120
Пощенски адрес: ул. „Н. В. Гогол“ № 18-20
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: Georgi.RUYCHEV@rlbg.raiffeisen.bg
Телефон: +359 24919221
Факс: +359 24919221
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 61 250.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 61 250.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 61
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка чрез закупуване на 3 /три/ броя употребявани автомобили с висока проходимост 4х4

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
10/10/2016
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Райфайзен Лизинг България“ ООД
Национален регистрационен номер: 131206120
Пощенски адрес: ул. „Н. В. Гогол“ № 18-20
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: Georgi.RUYCHEV@rlbg.raiffeisen.bg
Телефон: +359 24919221
Факс: +359 24919221
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 23 750.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 23 750.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 55
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Доставка чрез закупуване на 1 /един/ брой употребяван лек автомобил с висока проходимост, места 6+1

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/09/2016
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Тиксим Ауто“ ЕООД — Клон София
Национален регистрационен номер: 2006912550029
Пощенски адрес: ул. „Мюнхен“ № 14
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1528
Държава: България
Електронна поща: tiximauto@abv.bg
Телефон: +359 29791799
Факс: +359 29791799
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 30 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 25 500.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съобразно чл. 196, ал. 1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10-дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/10/2016