Услуги - 358540-2018

16/08/2018    S156

България-София: Услуги по пренос на данни и съобщения

2018/S 156-358540

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция по вписванията
Национален регистрационен номер: 131282355
Пощенски адрес: район „Слатина“, ул. „Елисавета Багряна“ № 20
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1111
Държава: България
Лице за контакт: Кирил Симеонов, директор на дирекция „Информационно обслужване и технологии“
Електронна поща: kiril.simeonov@registryagency.bg
Телефон: +359 29486-172
Факс: +359 29486-194
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.registryagency.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията

II.1.2)Основен CPV код
64210000 Услуги по пренос на данни и съобщения
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът включва предоставяне на комуникационна услуга чрез пренос на данни от различен характер и предназначение между географски отдалечени точки (офисни помещения на възложителя), намиращи се в едно или различни населени места на територията на Република БЪЛГАРИЯ, обособени в частна мрежа, използваща протоколите за пренос на данни.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 759 360.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64210000 Услуги по пренос на данни и съобщения
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът включва предоставяне на комуникационна услуга чрез пренос на данни от различен характер и предназначение между географски отдалечени точки (офисни помещения на възложителя), намиращи се в едно или различни населени места на територията на Република БЪЛГАРИЯ, обособени в частна мрежа, използваща протоколите за пренос на данни.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически показател / Тежест: 40
Критерий, свързан с разходи - Име: Цена / Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 759 360.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Стойността на поръчката включва опция при възникнала необходимост за откриване на нови точки и преместване на точка в рамките на населеното място до 50 000 BGN.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

За участник не трябва да е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или основанията по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от ЗОП.

Участниците следва да притежават разрешение за предоставяне на услугите от обхвата на поръчката или са уведомили съгласно Закона за електронните съобщения (ЗЕС) КРС в Република БЪЛГАРИЯ или съгласно законодателството на държавата, в която са регистрирани.

Участникът декларира обстоятелството в част ІV, раздел А „Годност“, т. 2 на ЕЕДОП. В случаите на чл. 67, ал. 5 и/или 6 от ЗОП изискването се доказва с удостоверение/разрешение или индивидуална лицензия за осъществяване на далекосъобщения на територията на цялата страна чрез далекосъобщителна мрежа или с документ съгласно законодателството на държавата, в която е регистриран. Документът се представя копие, заверено от участника.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е сертифициран по стандарта за качество EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват, кореспондиращ с предмета на настоящата поръчка: пренос на данни.*

2. Участникът да има въведена система за информационна сигурност по стандарт EN ISO 27001 или еквивалент, валиден към датата на подаване на офертите.*

3. Участникът да е изпълнил услуги през последните 3 години от датата на подаване на офертата с предмет, сходен с предмета и обема на настоящата обществена поръчка.

* При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва кумулативно за обединението като цяло, а проверката за разрешение/уведомление по ЗЕС до КРС и за съответствие на ISO сертификата или еквивалент — съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. По т. 1 и 2:

Участникът декларира обстоятелствата в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. В случаите на чл. 67, ал. 5 и/или 6 от ЗОП изискването се доказва с документ, удостоверяващ:

— въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:20ХХ или еквивалентен, съответстващ на предмета на поръчката, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват предметът на поръчката. Документът се представя копие, заверено от участника.

— въведена система за управление на качеството EN ISO 27001:20ХХ или еквивалент за информационна сигурност или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Документът се представя копие, заверено от участника.

Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

2. По т. 3:

Участникът предоставя (декларира) в част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по по чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП за услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираното обстоятелство. В случаите на чл. 67, ал. 5 и/или 6 от ЗОП изискването се доказва със списък с дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата за подаване на офертата. В списъка се посочват се стойностите, датите и получателите. Към списъка се прилагат доказателства за извършената услуга като референция, удостоверение, доказателства за заплащане на услугата, приемателен протокол, посочване на публичен регистър или други.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

При подписване на договора определеният изпълнител представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 5 % от стойността му без ДДС. Гаранцията се представя във форма по избор съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или за освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договора — неразделна част от одобрената документация за обществена поръчка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/09/2018
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/09/2018
Местно време: 11:00
Място:

гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ № 20

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните тях лица и техните действителни собственици.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Решението за оповестяване откриването на процедурата и одобряване на документацията може да се обжалва пред КЗК от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/08/2018