Tjänster - 360909-2019

01/08/2019    S147    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Finland-Helsingfors: Assistenttjänster till Europa Experience och Europasalen (det europeiska offentliga rummet) i Helsingfors - PO/2019-06/HEL

2019/S 147-360909

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General Communication, EC Representation in Finland, Helsinki - PO/2019-06/HEL
Postadress: Malminkatu, 16
Ort: Helsinki
Nuts-kod: FI1B
Postnummer: 00100
Land: Finland
Kontaktperson: Mr Mika Somppi
E-post: COMM-REP-FI-TENDER@ec.europa.eu
Telefon: +358 96226544

Internetadress(er):

Allmän adress: https://ec.europa.eu/finland/home_fi

Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_en

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5238
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Assistenttjänster till Europa Experience och Europasalen (det europeiska offentliga rummet) i Helsingfors - PO/2019-06/HEL

Referensnummer: PO/2019-06/HEL
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79414000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Inom ramen för sin informations- och kommunikationsverksamhet, söker Europeiska kommissionens representation och Europaparlamentets informationskontor i Finland stödtjänster för deras gemensamma Europa Experience belägen i Centralbiblioteket Oodi och det europeiska offentliga rummet i Europahuset i Helsingfors.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 264 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FI1B1
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Europa Experience i Centralbiblioteket Oodi och Europasalen (det europeiska offentliga rummet) i Europahuset i Helsingfors

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Europa Experience är en plats för interaktivitet och debatt för européer i alla generationer och från alla bakgrunder, för att främja deras kunskap om den senaste historien och därmed bättre förstå Europas utvecklingen generellt, och Europeiska unionens utveckling i synnerhet. Syftet är också att göra olika målgrupper medvetna om EU-institutionernas arbete och europeisk politik, och deras inverkan såväl på vårt dagliga liv som på internationell nivå. Det väcker liv åt konceptet om en plats som är öppen för alla medborgare och projicerar en stark bild av Europa och europeisk integration i den kulturella och urbana sfären här i Helsingfors.

Europa Experience erbjuder besökarna möjlighet att få information och EU-upplevelser främst via multimedieverktyg, vilket möjliggör ett interaktivt, flerspråkigt och ljudstyrt besök. Uppdragstagarens personal kommer att guida besökarna praktiskt.

Det europeiska offentliga rummet är ett kommunikationscentrum som drivs gemensamt av Europaparlamentets informationskontor och kommissionens representation. All verksamhet planeras och genomförs i nära samarbete mellan representationen och Europaparlamentets informationskontor. Det europeiska offentliga rummet i Helsingfors öppnades 2010 och ligger i ”Voimatalo”, Malminkatu 16. År 2019 firar det europeiska offentliga rummet i Helsingfors sitt 9:e verksamhetsår.

Det europeiska offentliga rummets program innehåller aktiviteter riktade till såväl ungdomar som den breda allmänheten. Dessutom fungerar det europeiska offentliga rummet som en plats för evenemang som främjar EU-värden. Baserat på tidigare års erfarenhet är kulturaktiviteterna ett utmärkt sätt att nå nya målgrupper.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 264 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalet kommer att förnyas automatiskt 3 gånger med 12 månader per gång, såvida inte någon av parterna erhåller ett formellt meddelande om det motsatta, minst 3 månader före utgången av den pågående löptiden. En förlängning ändrar inte eller skjuter upp befintliga skyldigheter.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Kontraktet ska träda i kraft det datum då den sista parten undertecknar kontraktet.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

I enlighet med förfrågningsunderlaget.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3)

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 11/09/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 13/09/2019
Lokal tid: 11:00
Plats:

Se I.1)

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbudsgivare samt företrädare för de upphandlande myndigheterna.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

All dokumentation rörande denna anbudsinfordran, inbegripet eventuell ytterligare information, som tillkommer under förfarandet, publiceras på följande internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5238

Anbudsgivarna bör regelbundet gå in på denna webbplats, eftersom ytterligare information kan komma att publiceras när som helst under förfarandet.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/07/2019