Byggentreprenader - 363204-2018

18/08/2018    S158    Byggentreprenader - Meddelande om upphandling - Förhandlat förfarande 

Sverige-Göteborg: Anläggningsarbete för vattenprojekt

2018/S 158-363204

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

Rättslig grund:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Göteborgs Hamn AB
Nationellt registreringsnummer: 556008-2553
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232
Postnummer: 403 38
Land: Sverige
Kontaktperson: Inköp GHAB
E-post: inkop@portgot.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.goteborgshamn.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyxsyhywi&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyxsyhywi&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Hamnverksamheter

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Älvsborgshamnen- Breddning av inseglingsränna

Referensnummer: 174-18020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45240000
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Göteborgs Hamn AB avser att bredda och fördjupa inseglingsrännan till Älvsborgshamnen, för att där kunna ta emot större och bredare fartyg.

Entreprenaden innefattar muddring och sprängning av berg inom och intill befintlig inseglingsränna samt transportering av massor.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45111210
45111211
45111214
45241000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Objektet är beläget söder om Älvsborgshamnen i Göteborgs ytterhamn, inom inhägnat område.

Entreprenadområdet framgår av ritningar, se AFB.22

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Göteborgs Hamn AB avser att bredda och fördjupa inseglingsrännan till Älvsborgshamnen, för att där kunna ta emot större och bredare fartyg.

Entreprenaden innefattar muddring och sprängning av berg inom och intill befintlig inseglingsränna samt transportering av massor.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/11/2018
Slut: 30/04/2019
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat lägsta antal: 2
högsta antal: 4
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 06/09/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
Datum: 14/09/2018
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 06/03/2019
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Göteborg
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/08/2018