Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 364916-2018

21/08/2018    S159

България-Костинброд: Строителен надзор

2018/S 159-364916

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Костинброд
Национален регистрационен номер: 000776363
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 2230
Държава: България
Лице за контакт: Теодора гогова — зам.-кмет; Снежа Трендафилова — директор на дирекция ОП и ОП и П и главен юрисконсулт
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168-719/+359 72168-712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/17773
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://kostinbrod.bg/archives/17773
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд”.

Референтен номер: ОП-2018-2
II.1.2)Основен CPV код
71520000 Строителен надзор
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на изпълнение по настоящата процедура ще бъде осъществяване на дейности по строителен надзор на строително монтажни работи на обект: „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд“.

В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите по упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 103 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000 Строителен надзор
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Територията на община Костиброд, Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството изпълнителят следва да: участва в съставяне на протокол за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж; Съставя протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила Разрешение за строеж. В 3 дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСЛ) за заверената книга (когато това се изисква от нормативен акт); подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът; да съставя и организира подаването от името на възложителя на всички необходими документи, искания, заявления, и други документи пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване; Да изготви и представи на окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, изготвен в съответствие с Наредба № 2 от 31.7.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република БЪЛГАРИЯ и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти. Дейностите в обхвата на поръчката, ще се изпълняват по отношение на следните обекти и подобекти:

Обект № 1: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SFO 1403 II-81 (София—Костинброд)—ФАО включително съоръжения и принадлежностите към него“;

Подобект № 1: „Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура на съществуващ общински път SFO 1403 II-81 (София—Костинброд)—ФАО“;

Обект № 2: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SFO 2406 I-8 (Драгоман—София)—Петърч включително съоръжения и принадлежностите към него“;

Подобект № 2: „Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура на съществуващ общински път SFO 2406 I-8 (Драгоман-София)—Петърч“;

Обект №3: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SFO 3410 II-81 /Костинброд - Градец/ - кв. Обединение включително съоръжения и принадлежностите към него“;

Подобект № 3: „Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура на съществуващ общински път SFO 3410 II-81 (Костинброд—Градец) — кв. Обединение“;

Обект № 4: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SFO 2405 Градец—Царичина включително съоръжения и принадлежностите към него“;

Подобект № 4: „Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура на съществуващ общински път SFO 2405 Градец—Царичина“;

Обект № 5: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SF0 3411 III-811 (Богьовци—Сливница)—Безден включително съоръжения и принадлежностите към него“. Подобект № 5: „Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура на съществуващ общински път SF0 3411 III-811 (Богьовци—Сливница)—Безден“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: К2 — Организация за качествено изпълнение на поръчката / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 103 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 540
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Договор №23/07/2/0/00559/20.03.2018г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. на ПСРС 2014-2020

II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането на обществената поръчка е осигурено въз основа на договор № 23/07/2/0/00559/20.03.2018г. за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 г.—2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Валиден лиценз за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (параграф 128 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗИДЗУТ) или валидно удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на чл. 166, ал. 2 и Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор за лица регистрирани на територията на Република БЪЛГАРИЯ или еквивалентен документ за чуждестранни участници, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз или на друга държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.

Доказване: при подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочи в Част IV, раздел А, т.1) от ЕЕДОП вида, номера и дата на валидност на документа, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще упражняват строителен надзор, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Реализиран оборот от упражняване на строителен надзор, през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 103 000,00 BGN. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното по т. 1 изискване, като попълва част IV, раздел Б, т.2a) от ЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация: справка за оборота от упражняване на строителен надзор за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си. При условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.

2. Застраховка „Професионална отговорност в строителството“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 4, т.3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа — предмет на поръчката или еквивалентна за участник — чуждестранно лице съгласно законодателство на държавата в която е установен. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното по т. 2 изискване, като попълва в част IV, раздел Б, т. 5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както номер, издател и валидност на същата.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копие на документи доказващ наличие на застраховка „Професионална отговорност“.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор посочени по горе се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е реализирал оборот от упражняване на строителен надзор, през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 103 000,00 BGN. За участник — чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

2. Валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа — предмет на поръчката или еквивалентна за участник — чуждестранно лице съгласно законодателство на държавата в която е установен.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е изпълнил поне една услуга идентична или сходна с предмета на поръчката. Под „услуга идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, извършени при изпълнение на строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътна и/или улична мрежа. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното по т. 1 изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойностите датите и получателите на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката.

При условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.

2. Наличие на система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват: включващ осъществяване на строителен надзор или еквивалентен. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването по т. 2, чрез попълване на Част IV, раздел Г от ЕЕДОП като посочи и вида, номера и дата на валидност на съответните сертификати.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копия на валидни сертификати за система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен включващ осъществяване на строителен надзор или еквивалентен.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и управление на околната среда, когато участника не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случаи участника трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителен надзор. Всяко от лицата, изпълняващо строителен надзор, трябва да имат съответните сертификати.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне една услуга идентична или сходна с предмета на поръчката. Под „услуга идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, извършени при изпълнение на строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация на пътна, и/или улична мрежа.

2. Участникът да има внедрена следната система: система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват: включващ осъществяване на строителен надзор или еквивалентен.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. При подписване на договора, изпълнителя представя гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС. При максимална стойност на договора, равна на прогнозната стойност на обществената поръчка, гаранцията е в размер на 1030,00 BGN. При банков превод, същия да бъде направен в банка: „УниКредит Булбанк“, офис Костинброд; банков код (BIC): UNCRBGSF, банкова сметка (IBAN):BG 11 UNCR 9660 3369 0391 11, 2. Изпълнителят има право да получи авансово плащане в размер до 50 % от стойността договора, ако е представил гаранция за авансово предоставените средства, в размер на заявения аванс, под формата на парична сума, на банкова гаранция или застрахователна полица. Условията за гаранциите са уредени в проекта на договор, като ако бъде избран банков превод за тази гаранция, същата се прави по сметката за гаранции, посочена по-горе. Изискване на аванс не е задължително.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/09/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/09/2018
Местно време: 10:00
Място:

Гр. Костинброд, ул. „Охрид“ № 1, Общинска администрация Костинброд, заседателна зала на 2 етаж.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 т. 1—5 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

2. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от същия закон.

3. Участник, чиято оферта е със срок на валидност по-малък от минимално изискания от възложителя или не удължи срока на валидност, когато е поискано това от възложителя, се отстранява от процедурата.

4. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава към офертата се представя копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; уговаряне на солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата — участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

5. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията относно липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор. Непредставяне на ЕЕДОП от трето лице или подизпълнител е основание за отстраняване от процедурата.

6. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

7. За удостоверяване или доказване на критериите за подбор подробна информация се съдържа в документацията на поръчката — указания към участниците.

8. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд: НАП — тел. +359 70018700, http://www.nap.bg/; МОСВ — тел. +359 29406331, http://www3.moew.government.bg/; МТСП — тел. +359 28119443, http://www.mlsp.government.bg.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1. Изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата (т.е до 26.8.2018 г.) и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, които е 14 дневен срок от публикуване на обявлението в РОП, с което се оповестява откриване на процедурата (т.е. до 9.9.2018 г.). 2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП — 10 дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл. 198 от ЗОП, в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Дирекция „Обществени поръчки и оперативни програми и проекти“
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
Пощенски код: 2230
Държава: България
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес: http://kostinbrod.bg/archives/17773
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/08/2018