Услуги - 365107-2017

16/09/2017    S178    - - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-София: Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

2017/S 178-365107

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 088-172312)

Legal Basis:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Военномедицинска академия
129000273
бул. „Г. Софийски“ № 3
София
1606
България
Лице за контакт: Елисавета Михайлова
Телефон: +359 29225214
Електронна поща: elisaveta@vma.bg
Факс: +359 29526536
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.vma.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Военномедицинска академия и структурите ѝ в страната по обособени позиции“.

II.1.2)Основен CPV код
55523000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва организиране на ежедневно хранене на категории хранещи се, имащи право на безплатна храна — болни по диети и персонал на ВМА — дежурни и оперативни екипи и работещите при определени условия на труд, кръводарители, военноинвалиди и военнопострадалите, ветерани, при мисии и учения, на служебни кучета и експериментални животни, описани подробно по вид, количество и стойност за храноден, съгласно Техническа спецификация — Приложения № 1 и 2, неразделна част от документацията, за нуждите на ВМА и обектите ѝ в страната, както следва: МБАЛ София, МБАЛ Варна, МБАЛ Пловдив, МБАЛ Плевен, МБАЛ Сливен и БПЛР Банкя. Поръчката е разделена на 6 обособени позиции според обектите на ВМА в градовете. Организиране на храненето в болничните заведения и болниците за продължително лечение и рехабилитация на ВМА се извършва чрез кетеринг — услуга и ежедневна доставка на готова пакетирана топла храна при спазване на всички нормативни разпоредби в страната.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/09/2017
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 088-172312

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:
Вместо:
Дата: 09/06/2017
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 19/09/2017
Местно време: 16:30
Номер на раздел: IV.2.6)
Част от текста, която трябва да се промени: Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата:
Вместо:
Дата: 30/10/2017
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 18/03/2018
Местно време: 16:30
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите:
Вместо:
Дата: 12/06/2017
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 20/09/2017
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

С влязло в сила Разпореждане № РоткЗОП-253/ 28.08.2017 г., Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) отказва да образува производство по жалба № ВХР-1584/25.07.2017 г. Удължават се следните срокове, описани в първоначалното обявление за поръчка: за получаване на оферти, за отваряне на офертите и за валидност на офертите.