Услуги - 366054-2019

05/08/2019    S149

Бeлгия-Брюксел: Управление на онлайн платформата за сътрудничество на Европейската гражданска инициатива

2019/S 149-366054

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Secretariat General
Пощенски адрес: Rue de la Loi 200 BERL 07/076
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: SG.A.1
Електронна поща: SG-ECI-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5091
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5091
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5091
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Управление на онлайн платформата за сътрудничество на Европейската гражданска инициатива

II.1.2)Основен CPV код
79140000 Други юридически консултации и услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Общата цел на онлайн платформата за сътрудничество е да предоставя информация и подкрепа за подготовката и провеждането на европейските граждански инициативи, да стимулира дебата около тях и по-общо около теми, свързани с този инструмент. Целта на Форума е да предложи пространство, в което гражданите могат да се обединят, за да обсъдят и да формират своите инициативи, за да насърчат взаимодействието между (потенциалните) организатори, граждани и експерти; и в крайна сметка да се подобри качеството на заявленията за регистрация, които да бъдат представени на Комисията (важно е да се обърне внимание на етапа на подготовка, а не на етапа на изпълнение, по време на който организаторите могат да поддържат редовни връзки с комисията).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 050 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
Основно място на изпълнение:

Извън обекта, на местоположението на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Този търг търси съдействие от подходящо квалифицирани доставчици на услуги в управлението на онлайн платформата за сътрудничество на Европейската гражданска инициатива. (наричана още „Форумът“). Като цяло изпълнителят ще отговаря за актуализирането на съдържанието, експлоатацията, популяризирането ѝ, както и ще допринася за по-нататъшното ѝ развитие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 350 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Този договор подлежи на 2 подновявания с продължителност по 12 месеца всяко.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Онлайн платформа за сътрудничество за Европейската гражданска инициатива.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Оферентите (и всеки член на обединението, в случай на съвместна оферта) и подизпълнителите, чиито възможности са необходими за отговаряне на критериите за подбор, трябва да представят клетвена декларация (вж. приложението), подписана и датирана от упълномощен представител, която посочва, че те отговарят на критериите за подбор, приложими за тях поотделно. За критериите, приложими за оферента като цяло, той (като единствен оферент или като ръководител, в случай на съвместна оферта) трябва да представи клетвена декларация, посочващата, че оферентът, включително всички членове на обединението, в случай на съвместна оферта, както и подизпълнителите, ако е приложимо, отговаря на критериите за подбор, за които

ще бъде извършена консолидирана оценка.

Тази декларация е част от декларацията, която се използва за критериите за изключване (вж. раздел 4.1), така че всеки посочен субект трябва да подаде само 1 декларация, обхващаща двата аспекта.

След възлагане на поръчката от одобреният оферент ще се изисква да представи доказателствата, посочени по-долу, преди подписване на договора и в рамките на крайните срок, определен от възлагащия орган. Това изискване се прилага за всеки член на обединението, в случай на съвместна оферта, както и за подизпълнителите, чиито възможности са необходими за отговаряне на критериите за подбор.

Оферентът (или членът на обединението, в случай на съвместна оферта, или подизпълнителят) не е длъжен да представи писмени доказателство, ако те вече са предоставени за друга процедура за обществена поръчка и при условие че документите са издадени не повече от 1 година преди датата на искането им от страна на възлагащия орган и са все още валидни към тази дата. В такива случаи, оферентът трябва да подпише клетвена декларация, че писменото доказателство вече е било предоставено в предишна процедура за обществена поръчка, да посочи референция за тази процедура и да потвърди, че няма промяна в положението.

Оферентът (или членът на обединението, в случай на съвместна оферта, или подизпълнителят) не е длъжен да представи конкретен документ, ако възлагащият орган може да получи безплатен достъп до този документ в национална база данни.

Оферентите трябва да докажат, че им е разрешено да упражняват професионалната дейности, необходима за извършване на работата, предмет на настоящата покана за участие в търг. Оферентът (включително всеки член на обединението, в случай на съвместна оферта) трябва да предостави следната информация в своята оферта, ако тя не е предоставена във формуляра за юридически лица:

— за юридически лица, четливо копие на уведомлението за назначаване на лицата, упълномощени да представляват оферента при сделки с трети страни и при съдебни процедури, или копие на публикуването на това назначение, ако законодателството, което се прилага за юридическото лице, изисква подобно публикуване. Всяко делегиране на това пълномощие на друг представител, който не е посочен в официалното назначаване, трябва да се докаже,

— за физически лица, ако е необходимо съгласно приложимия закон, доказателство за регистрация в професионален или търговски регистър, или някакъв друг официален документ, посочващ номера на регистрацията.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/09/2019
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 31/12/2019
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/09/2019
Местно време: 11:00
Място:

Европейска комисия, Secretariat-General, Rue de la Loi 200, 1049 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На процедурата по отварянето могат да присъстват не повече от 2-ма представители на всеки оферент. Поради организационни причини и съображения за сигурност оферентите трябва да предоставят пълните имена, рождената дата, националността и номера на личната карта или паспорта на представителите поне 2 работни дни предварително на: SG-ECI-TENDERS@ec.europa.eu

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort
Град: Niedergrünewald
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Може да подавате всякакви коментари относно процедурата по възлагане до възлагащия орган, посочен в точка I.1).

Ако считате, че е имало лошо управление, Вие можете да подадете жалба до Европейския омбудсман в рамките на 2 години от датата, на която сте узнали за фактите, на които се основава жалбата (вж. http://www.ombudsman.europa.eu). Такава жалба няма нито да спре срока по внасяне на жалби, нито ще доведе до откриване на нов срок за подаване на жалби.

Може да подадете жалба до органа, посочен в точка VI.4.1), в рамките на 2 месеца от уведомяването за решението за възлагане.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/07/2019