Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 366495-2022

08/07/2022    S130

Итaлия-Испра: Глобален слой на населените места по програма „Коперник“

2022/S 130-366495

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2022/S 123-348552)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Съвместен изследователски център (JRC), JRC.E — Space, Security and Migration (Ispra), JRC.E.1 — Disaster Risk Management
Пощенски адрес: Via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra (VA)
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: 21027
Държава: Италия
Електронна поща: jrc-ispra-dir-e-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Глобален слой на населените места по програма „Коперник“

Референтен номер: JRC/IPR/2022/OP/1365
II.1.2)Основен CPV код
73200000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Новият компонент за картографиране на услугата за извънредни ситуации на „Коперник“ ще осигурява двугодишни актуализации на застроените зони и гъстотата на населението. Тази обществена поръчка ще се фокусира върху глобалния вграден продукт. Той ще предостави подробна информация за наличието на застроени зони за всички държави по света с пространствена разделителна способност от 10 m. Продуктите трябва да осигуряват частично покритие на застроените повърхности с пространствена разделителна способност 10 м, както и разграничение между жилищни и нежилищни сгради.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/07/2022
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 123-348552

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 24/08/2022
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 12/09/2022
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 25/08/2022
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 13/09/2022
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация: