Доставки - 368062-2018

23/08/2018    S161    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Свищов: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2018/S 161-368062

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Свищов
Национален регистрационен номер: 000133965
Пощенски адрес: ул. „Цанко Церковски“ № 2
Град: Свищов
код NUTS: BG321 Велико Търново
Пощенски код: 5250
Държава: България
Лице за контакт: Даниела Станкова — Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова — ст. експерт ОП
Електронна поща: op@svishtov.bg
Телефон: +359 63168111
Факс: +359 63160504

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.svishtov.bg

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=209

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=209
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов за 2019 година” по обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов — Домашен социален патронаж — гр. Свищов, ДСХ „Мария Луиза“ — гр. Свищов, ЦНСТПЛД (Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция) — 1 и 2 — с. Овча могила, община Свищов и Дневен център за деца с увреждания — гр. Свищов. Доставките ще се извършват ежедневно — до 7:00 ч., след подаване на заявка (по телефон, факс, ел. поща или куриер) за необходимите количества продукти от упълномощени лица от посочените институции, в рамките на установеното работно време на съответния обект.

Подробните видове продукти, прогнозни количества и изисквания за изпълнение на обществената поръчка са съгласно Техническата спецификация част от документацията за участие.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 496 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 3
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 3
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на хранителни продукти”

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
15100000 Месо и месни продукти
15200000 Риба и други водни животни, преработени и консервирани
15300000 Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
15500000 Млечни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

ДСП, ДЦДУ, ДСХ „Мария Луиза” – гр. Свищов; ЦНСТПЛД – 1 и 2 – общ. Свищов, с. Овча могила

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Прогнозни количества за период от 12 месеца:

Мляко прясно 2 % — 7 800 л; Мляко кисело 2 % — 14 500 кг; Мляко прясно по БДС 2 % — 250 л; Мляко кисело по БДС 2 % — 200 кг; Сирене — 3 200 кг; Сирене по БДС — 50 кг; Кашкавал — 550 кг; Кашкавал по БДС — 100 кг; Извара — 20 кг; Крема сирене — 100 бр.; Плодово мляко 2 % — 3 200 кг; Плодово мляко по БДС 2 % — 80 кг; Краве масло по БДС 82 % — 50 кг; Майонеза по БДС — 5 кг; Месо свинско трупно — 100 кг; Месо свинско без кост — 3820 кг; Месо телешко трупно — 20 кг; Карантия свинска — 1000 кг; Карантия телешка — 800 кг; Свинско кебапче 50 гр. — 2 800 оп.; Свинско кърначе — 1 150 кг; Кайма смес—свинско и телешко месо — 4 000 кг; Кайма смес по БДС — 100 кг; Сурова наденица — 2200 кг; Колбаси малотрайни — 2000 кг; Колбаси малотрайни БДС — 20 кг; Колбаси трайни БДС — 50 кг; Пилета БДС — 1 800 кг; Пилешки дреболии — 1 950 кг; Риба скумрия — 1 600 кг; Бяла риба — филе хек — 750 кг; Наденица варена — 1 550 кг; Пилешка пържола от бутче — 2 460 кг; Пилешка пържола (филе) — 550 кг; Пилешки бутчета — 2 300 кг; Пилешки кренвирши — 500 кг; Агнешко месо — 100 кг; Агнешки дреболии — 1 100 кг; Свинско кюфте — 60 гр. — 3 600 оп. и др.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 460 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

проект „Предоставяне на топъл обяд” – Договор № BG05FMOP001-3.002-0110-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на нехранителни стоки”

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39224300 Метли и четки и други изделия за почистване на домакинството
33760000 Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса
24455000 Дезинфектанти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

ДСП, ДЦДУ, ДСХ „Мария Луиза” – гр. Свищов; ЦНСТПЛД – 1 и 2 – общ. Свищов, с. Овча могила

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Прогнозни количества за период от 12 месеца:

Гъби дунапрен с канал — 2 870 бр.; Тел кухненска — 2 350 бр.; Четка за метене — 152 бр.; Метла обикновена — 52 бр.; Дръжка метална за метли и бърсалки — 312 бр.; Бърсалка за под (конци) — 440 бр.; Тоалетна хартия — 550 оп.; Лопатка за смет — 35 бр.; Четка за пране твърд косъм — 7 бр.; Четка за тоалетна с поставка — 50 бр.; Кухненски ролки /салфетки/ — 2 590 оп.; Пластмасови чаши — 222 оп.; Попиватателни кърпи — 176 оп.; Бърсалка тип моп — 57 бр.; Поставка за хартиена ролка за стена — 10 бр.; Машинка за течен сапун — 8 бр.; Фолио опаковъчно — 15 бр.; Ръкавици домакински — 1 600 чифта и др.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

проект „Предоставяне на топъл обяд”– Договор № BG05FMOP001-3.002-0110-С01 и „Правото на труд - право на достоен живот“ – Договор № BG05M9OP001-2.005-0005-С01 по ОП „Развитие на човешките ресурси”

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на стоки, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39831000 Перилни и почистващи препарати
39513200 Салфетки за маса
39525600 Кърпи за съдове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

ДСП, ДЦДУ, ДСХ „Мария Луиза” – гр. Свищов; ЦНСТПЛД – 1 и 2 – общ. Свищов, с. Овча могила

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Прогнозни количества за период от 12 месеца:

Салфетки — 70 оп.; Кофа пластмаса — 32 бр.; Кофа с цедка — 52 бр.; Кофа пластмаса — 5 бр.; Дезинф. препарат течен гел — 360 бр.; Веро — 5 156 бр.; Дезодорант за тоалетна чиния — 185 бр.; Прах за пране 2 кг. — 150 бр.; Прах за пране 0,500 кг. — 50 бр.; Прах за пране 1 кг. — 200 бр.; Препарат за почистване на фаянс — 1 006 бр.; Препарат за почистване на печка — 230 бр.; Препарат за поч. на мебел — 26 бр.; Препарат за поч. на прозорци — 362 бр.; Препарат за поч. на килими — 100 бр.; Препарат за поч. на теракот — 312 бр.; Препарат за почистване — 20 бр.; Сапун тоалетен — 100 бр.; Сапун течен — 30 бр. и др.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

проект „Предоставяне на топъл обяд”– Договор № BG05FMOP001-3.002-0110-С01 и „Правото на труд - право на достоен живот“ – Договор № BG05M9OP001-2.005-0005-С01 по ОП „Развитие на човешките ресурси”

II.2.14)Допълнителна информация

На основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, Обособена позиция № 3 е предназначена и запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участник по Обособена позиция № 1 следва да разполага с обект (помещение/склад — собствен или нает) при изпълнението на поръчката за производство и/или търговия с храни, регистриран по реда на чл. 12 от Закона за храните, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Минимално изискване за обособена позиция № 1:

1. Участникът да има изпълнена минимум една доставка през последните 3 години от датата на подаване на офертата, която да е идентична или сходна с предмета на обособената позиция.

Под доставка, която е идентична или сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира: доставка на хранителни продукти/стоки, плодове и зеленчуци.

Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Документ, с който се доказва: Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — по образец № 4, заедно с доказателство за извършената доставка — копия заверени с гриф „Вярно с оригинала“;

2. Участникът да има внедрена следната система:

— Сертификат БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентни мерки, с обхват на сертифициране хранителни продукти/стоки.

Участникът попълва раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Документ, с който се доказва: копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Минимално изискване за обособена позиция № 3:

1. Участникът да има изпълнена минимум една доставка през последните 3 години от датата на подаване на офертата, която да е идентична или сходна с предмета на обособената позиция.

Под доставка, която е идентична или сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира: доставка на перилни и почистващи препарати и материали.

Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Документ, с който се доказва: Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — по образец № 4, заедно с доказателство за извършената доставка - копия заверени с гриф „Вярно с оригинала“.

2. Участникът да има внедрена следната система:

— Сертификат БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентни мерки, с обхват на сертифициране — перилни и почистващи препарати и материали.

Участникът попълва раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Документ, с който се доказва: Копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално изискване за обособена позиция № 1:

1. Участникът да има изпълнена минимум една доставка през последните 3 години от датата на подаване на офертата, която да е идентична или сходна с предмета на обособената позиция.

Под доставка, която е идентична или сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира: доставка на хранителни продукти/стоки, плодове и зеленчуци. Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП;

2. Участникът да има внедрена следната система:

— Сертификат БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентни мерки, с обхват на сертифициране хранителни продукти/стоки.

Участникът попълва раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Минимално изискване за обособена позиция № 3:

1. Участникът да има изпълнена минимум една доставка през последните 3 години от датата на подаване на офертата, която да е идентична или сходна с предмета на обособената позиция.

Под доставка, която е идентична или сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира: доставка на перилни и почистващи препарати и материали.

Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП;

2. Участникът да има внедрена следната система:

— Сертификат БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентни мерки, с обхват на сертифициране — перилни и почистващи препарати и материали.

Участникът попълва раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В обществ. поръчка може да участва участник, който отговаря на усл. на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискв. на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице: основ. по чл. 54 от ЗОП, услов. по чл. 107 от ЗОП;обстоят. по чл. 3, т. 8 от Закона за икон. и фин. отношения с дружествата, регистр. в юрисдикции с префер. дан. режим, свързаните с тях лица и техните действ. собственици; обстоят. по ЗПКОНПИ; са свързани лица по смисъла на &1, т. 13 и т. 14 от доп. разпоредби на Закона за публ. предлагане на ценни книжа

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 3 % от стойността на договора за съотв. обособ. позиция, която се представя в една от сл. форми:

— банкова гаранция,

— парична сума,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Съгл. чл. 111, ал. 2 от ЗОП, когато поръчката се възлага на спец. предприятия или кооп. на хора с увреждания гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 на сто от от ст-та на договора.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/09/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/09/2018
Местно време: 10:00
Място:

Зала № 1 на административната сграда на Община Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

На основание чл. 54 от ЗОП не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно възложителя ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от Закона за обществените поръчки.

Отсъствието на посочените обстоятелства при подаване на офертата, участникът декларира в ЕЕДОП, а участникът, избран за изпълнител преди сключване на договора представя доказателства по чл. 58 от ЗОП:

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 — свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 2 — съответния документ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава;

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 — удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;

4. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 4 и 5 и 7 — изрична писмена декларация, освен ако обстоятелствата се съдържат в публичен безплатен регистър или възложителят може да ги получи по служебен път. В този случай участникът, избран за изпълнител посочва от къде възложителят може да получи необходимата официална информация;

5. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 — удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение действие или бездействие се обжалва.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/08/2018