Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 368516-2019

Submission deadline has been amended by:  437498-2019
06/08/2019    S150    Европейски парламент - Услуги - Обявление за поръчка - Партньорство за иновации 

Люксембург-Люксембург: Инструмент за транскрипция на реч в реално време към текст и машинен превод за 24 езика.

2019/S 150-368516

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

В съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18.7.2018 г. относно финансовите правила, приложими към общия бюджет на Европейския съюз, Европейският парламент реши да публикува тази покана за участие в търг за придобиване на лиценз за инструмент, който е в състояние автоматично да транскрибира и превежда парламентарни многоезични дебати в реално време за 24 езика и ИТ услугите за прилагане на този инструмент. Инструментът трябва да включва следните компоненти: ASR базиран технологичен компонент (езикова идентификация + автоматично разпознаване на реч), машинен превод, машинно обучение и взаимодействие човек-машина, потребителски интерфейс.

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: Directorate-General for Translation, Plateau de Kirchberg BP 1601
Град: Luxembourg
код NUTS: LU
Пощенски код: L-2929
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Stephane Vivard
Електронна поща: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.europarl.europa.eu

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5249
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Инструмент за транскрипция на реч в реално време към текст и машинен превод за 24 езика.

Референтен номер: EP/TRAD/2019/LSTT
II.1.2)Основен CPV код
72230000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Европейският парламент желае да подкрепи многоезичните иновации и цифровизацията на всички официални езици на ЕС чрез целенасочени разработки. Следователно той има за цел да сключи партньорство за иновации, за да придобие лиценз за инструмент, който може автоматично да транскрибира и превежда парламентарни многоезични дебати в реално време.

Инструментът също ще може да се научи от корекции и поддържащи данни, както и от обратната връзка на потребителите, така че във времето да подобри нивата на качество. Целта е да се осигури полезна услуга за членовете на Европейския парламент по отношение на достъпа им до дебатите на екрана, както и да се осигури достъпност за глухи и хора с увреден слух, които в момента нямат пряк достъп до дебатите на Европейския парламент. Крайната цел е да се осигури услуга за автоматична транскрипция и превод на парламентарните дебати, обхващаща 24-те официални езика, използвани от институцията.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
код NUTS: BE10
код NUTS: FRF1
Основно място на изпълнение:

Основно в Брюксел, но също така и в Страсбург и Люксембург, и в офис на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Европейският парламент реши да възложи този договор в рамките на процедура за възлагане на процедура за обществена поръчка за партньорство за иновации, която ще бъде проведена на 2 етапа:

Първи етап на процедурата — критерии за изключване и подбор.

Кандидатите следва да предоставят на Европейския парламент следните документи (приложени към спецификациите, които трябва да бъдат надлежно датирани и подписани):

Приложение I: Клетвена декларация на оферента относно критериите за изключване и подбор;

Приложение II: Формуляр за финансова идентификация;

Приложение IV: Информационен лист относно обединенията на икономически оператори (ако е приложимо);

Приложение V: Декларация отнасяща се до подизпълнителите ( ако е приложимо).

Документи, доказващи критериите за подбор, описани в следните точки от спецификациите:

14.1) Правни и регулаторни възможности;

14.2) Финансови и икономически възможности;

14.3) Технически и професионални възможности — съответствие с минималните изисквания.

Всички кандидати, които представят горните документи, ще бъдат оценявани според критериите за изключване (точка 13) и критериите за подбор (точка 14) от спецификациите.

Избраните кандидати ще бъдат включени в кратък списък на базата на нивото на съответствие на кандидатурата им с техническия и професионалния капацитет съгласно метода за оценка, описан в точка 14.4 от спецификациите.

На 2-ия етап от процедурата ще бъдат допуснати минимум 3-ма и максимум 5-ма избрани кандидати. Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за изключване и подбор, е под 3, Европейският парламент може да продължи процедурата, като покани кандидатите с необходимия капацитет.

Втори етап на процедурата — възлагане.

Одобрените през първия етап кандидати ще бъдат поканени да представят оферта въз основа на критериите за възлагане, определени в точка 15 от спецификациите.

Европейският парламент си запазва правото да възложи поръчката само след като договори първоначалните оферти. Минималните изисквания (виж приложение VII към спецификациите, точка 7) и критериите за възлагане (виж точка 15 от спецификациите) не подлежат на преговори.

Европейският парламент ще възложи договор на най-много 3 (или по-малко) оференти, които са най-добре класирани според критериите за оценка за възлагане.

3-мата (или по-малко) изпълнители ще разработят прототип на инструмента, както е описано в точка 3 от спецификациите (етап 1 от партньорството за иновации - интегриране на 10 езика).

В края на етап 1 прототипът(ите) ще бъде(ат) оценен(и) от Европейския парламент в съответствие с методологията, описана в точка 6 от техническите спецификации (виж приложение VII към спецификациите). Изпълнителят, чийто прототип се представи най-добре при оценяването, ще продължи работата в етап 2 - интегриране на 9 езика и етап 3 - интегриране на 5 езика от това партньорство за иновации. Договорите на изпълнителите, които не са задържани, ще бъдат прекратени.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество на предложеното решение / Тежест: 35 точки
Критерий за качество - Име: Качество на ИТ аспектите и предложената техническа поддръжка / Тежест: 30 точки
Критерий за качество - Име: Качество на управлението на проекта / Тежест: 15 точки
Критерий за качество - Име: Качество на демонстрацията в реално време / Тежест: 20 точки
Цена - Тежест: 50 точки
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 3
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Договорът се подновява с мълчаливо съгласие на базата на 3-месечни периоди, но неговата продължителност не може да надхвърля 36 месеца от датата на влизането му в сила, освен ако една от страните не повдигне възражения към него с регистрирано писмо, изпратено най-малко 1 месец преди датата за подновяване. Такова подновяване не предполага каквито и да било изменения или отлагане на съществуващите задължения.

II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 3
Максимален брой: 5
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

Избраните кандидати ще бъдат включени в кратък списък на базата на нивото на съответствие на кандидатурата им с техническия и професионалния капацитет съгласно метода за оценка, описан в точка 14.4 от спецификациите.

На 2-ия етап от процедурата ще бъдат допуснати минимум 3-ма и максимум 5-ма избрани кандидати. Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за изключване и подбор, е под 3, Европейският парламент може да продължи процедурата, като покани кандидатите с необходимия капацитет.

Одобрените през първия етап кандидати ще бъдат поканени да представят оферта въз основа на критериите за възлагане, определени в точка 15 от спецификациите.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

От оферента се изисква да е вписан в съответния професионален или търговски регистър, с изключение на международните организации.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Партньорство за иновации
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 3
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/09/2019
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
Дата: 02/12/2019
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Поканата за подаване на кандидатура / оферта, спецификациите и проекто рамков договор са на разположение и могат да бъдат изтеглени на следния адрес на e-tendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5249

Кандидатурата / офертата трябва да бъде придружена от електронно устройство с памет (USB устройство за флаш памет или CD или DVD), съдържащо пълно и точно електронно копие на оригиналната оферта в PDF формат.

Администрацията на Европейския парламент ще изисква от оферентите да попълнят всяко заявление за кандидатстване/оферта, което е непълно или нечетливо, или което не е форматирано според изискването.

Вероятно подписване на рамковите договори: април 2020 г.

Обръщаме ви внимание на факта, че работният език на тази покана за участие в търг е английски език.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 433766

Интернет адрес: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 433766

Интернет адрес: http://curia.europa.eu/

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/07/2019