Tjänster - 368516-2019

Submission deadline has been amended by:  437498-2019
06/08/2019    S150

Luxemburg-Luxemburg: Verktyg för direkt översättning från tal till text och maskinöversättning till 24 språk

2019/S 150-368516

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget har Europaparlamentet beslutat att inleda denna anbudsinfordran för att skaffa en licens för ett verktyg, som automatiskt och i realtid kan transkribera och översätta debatter som sker på olika språk i parlamentet till 24 språk samt för att IT-tjänsterna ska kunna implementera det verktyget. Verktyget ska innehålla följande komponenter: ASR-teknikkomponent (språkidentifiering och automatisk taligenkänning), maskinöversättning, maskininlärning och interaktion mellan människan och maskinen samt användargränssnitt.

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Directorate-General for Translation, Plateau de Kirchberg BP 1601
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG
Postnummer: L-2929
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Stephane Vivard
E-post: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5249
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Verktyg för direkt översättning från tal till text och maskinöversättning till 24 språk

Referensnummer: EP/TRAD/2019/LSTT
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72230000 Utveckling av kundanpassad programvara
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Europaparlamentet vill stödja flerspråkig innovation och digitalisering av alla officiella EU-språk genom riktade utvecklingsåtgärder. Därför avser parlamentet att ingå ett innovationspartnerskap för att skaffa en licens för ett verktyg som automatiskt kan transkribera och översätta parlamentariska debatter på flera språk i realtid.

Verktyget kommer också att kunna lära sig från rättelser och stödjande data samt från återkoppling från användare för att förbättra kvalitetsnivån över tid. Målet är att tillhandahålla Europaparlamentets ledamöter en användbar tjänst för att de ska kunna få tillgång till debatter på skärmen samt för tillhandahålla tillgång till debatter för döva och hörselskadade människor som för närvarande inte har direkt tillgång till Europaparlamentets debatter. Det yttersta målet är att tillhandahålla en automatisk transkriberings- och översättningstjänst för parlamentariska debatter, som täcker de 24 officiella språk, som används vid institutionen.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Nuts-kod: FRF1 Alsace
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Huvudsakligen i Bryssel men även i Strasbourg och Luxemburg samt på uppdragstagarens kontor.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Europaparlamentet har valt att tilldela detta kontrakt enligt ett upphandlingsförfarande för innovationspartnerskap, som kommer att genomföras i 2 etapper:

Första etappen i förfarandet - uttagnings- och uteslutningskriterier.

Sökande ska tillhandahålla Europaparlamentet följande handlingar (som bilagor till specifikationerna, vederbörligen daterade och undertecknade):

Bilaga I: Anbudsgivarens försäkran på heder och samvete avseende uteslutnings- och uttagningskriterierna.

Bilaga II: Formulär för finansiella uppgifter.

Bilaga IV: Informationsblad avseende grupper av ekonomiska aktörer (om tillämpligt).

Bilaga V: Försäkran avseende underleverantörer (om tillämpligt).

Dokument som styrker de uttagningskriterier som beskrivs i följande punkter i specifikationerna:

14.1) Rättslig och regleringsmässig kapacitet.

14.2) Finansiell och ekonomisk kapacitet.

14.3) Teknisk kapacitet och yrkeskapacitet - uppfyllelse av minimikraven.

Alla sökanden som lämnar in ovanstående dokument kommer att utvärderas mot uteslutningskriterierna (punkt 13) och uttagningskriterierna (punkt 14) i specifikationerna.

De uttagna sökanden kommer att listas som förhandsuttagna, baserat på hur väl deras ansökningar uppfyller kriterierna för teknisk kapacitet och yrkeskapacitet, enligt utvärderingsmetoden som beskrivs i punkt 14.4 i specifikationerna.

Minst 3 och högst 5 uttagna sökanden kommer att antas till den andra etappen i förfarandet. Om antalet sökanden som uppfyller uteslutnings- och uttagningskriterierna är mindre än 3 kan Europaparlamentet gå vidare med förfarandet genom att bjuda in sökande, som har den kapaciteten som krävs.

Andra etappen i förfarandet - tilldelning.

Sökanden som är förhandsuttagna under den första etappen kommer att uppmanas att lämna anbud på grundval av tilldelningskriterierna i punkt 15 i specifikationerna.

Europaparlamentet förbehåller sig rätten att tilldela kontraktet, först efter att ha förhandlat fram de ursprungliga anbuden. Minimikraven (se bilaga VII till specifikationerna, punkt 7) och tilldelningskriterierna (se punkt 15 i specifikationerna) ska inte omfattas av förhandlingar.

Europaparlamentet kommer att tilldela ett kontrakt till högst 3 (eller färre) anbudsgivare som rankas bäst enligt utvärderingskriterierna för tilldelningen.

De 3 (eller färre) uppdragstagarna kommer att utveckla en prototyp av verktyget som beskrivs i punkt 3 i specifikationerna (etapp 1 i innovationspartnerskapet - integration av 10 språk).

I slutet av etapp 1 kommer prototypen/prototyperna att utvärderas av Europaparlamentet enligt den metod som beskrivs i punkt 6 i de tekniska specifikationerna (se bilaga VII till specifikationerna). Den uppdragstagare, vars prototyp presterar bäst vid utvärderingen kommer att fortsätta arbetet under etapperna 2 (integration av 9 språk) och 3 (integration av 5 språk), i detta innovationspartnerskap. Kontakterna för de uppdragstagare som inte går vidare kommer att sägas upp.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Kvaliteten på den föreslagna lösningen / Viktning: 35 poäng
Kvalitetskriterium - Namn: Kvaliteten på de IT-aspekter och den tekniska support som erbjuds / Viktning: 30 poäng
Kvalitetskriterium - Namn: Kvaliteten på projektledningen / Viktning: 15 poäng
Kvalitetskriterium - Namn: Kvaliteten på live-demonstrationen / Viktning: 20 poäng
Pris - Viktning: 50 poäng
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 3
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktet ska förnyas automatiskt med 3 månader varje gång, men löptiden får inte överstiga 36 månader räknat från dagen då det träder i kraft, såvida inte en av parterna motsätter sig detta genom ett registrerat brev som skickas minst 1 månad före utgången av förlängningsdatumet. En sådan förlängning kommer inte att medföra att befintliga skyldigheter ändras eller skjuts upp.

II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat lägsta antal: 3
högsta antal: 5
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

De uttagna sökanden kommer att listas som förhandsuttagna, baserat på hur väl deras ansökningar uppfyller kriterierna för teknisk kapacitet och yrkeskapacitet, enligt utvärderingsmetoden som beskrivs i punkt 14.4 i specifikationerna.

Minst 3 och högst 5 uttagna sökanden kommer att antas till den andra etappen i förfarandet. Om antalet sökanden som uppfyller uteslutnings- och uttagningskriterierna är mindre än 3 kan Europaparlamentet gå vidare med förfarandet genom att bjuda in sökande, som har den kapaciteten som krävs.

Sökanden som är förhandsuttagna under den första etappen kommer att uppmanas att lämna anbud på grundval av tilldelningskriterierna i punkt 15 i specifikationerna.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Anbudsgivaren ska vara inskriven i ett relevant yrkes- eller handelsregister, med undantag för internationella organisationer.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Innovationspartnerskap
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/09/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
Datum: 02/12/2019
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Uppmaningen att lämna in en ansökan/ett anbud, specifikationerna och utkastet till ramavtal, är tillgängliga och kan laddas ner på följande e-anbudsadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5249

Ansökan/anbudet måste åtföljas av en elektronisk minnesenhet (USB-sticka eller CD eller DVD) som innehåller en fullständig och exakt elektronisk kopia av det ursprungliga anbudet i PDF-format.

Europaparlamentets administration kommer att uppmana anbudsgivare att komplettera ansökningar/anbud som är ofullständiga eller oläsliga, eller som inte är utformade i enlighet med kraven.

Troligt datum för undertecknande av ramavtalen: April 2020.

Observera att arbetsspråket för denna anbudsinfordran är engelska.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadress: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadress: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/07/2019