TED tīmekļvietne kopš 2022. gada 2. novembra ir gatava e-veidlapām. Meklēšanas funkcija mainīsies: pielāgojiet savus iepriekš noteiktos ekspertu līmeņa vaicājumus. Iepazīstieties ar izmaiņām vietnes jaunumos un atjauninātajās palīdzības lapās.

Piegādes - 37091-2015

Rādīt kompakto skatījumu

03/02/2015    S23

Itāija-Ispra: Mēbeļu un aprīkojuma piegāde dzīvojamām telpām Eiropas Komisijas Kopīgajā pētniecības centrā (JRC) Isprā VA, Itālijā

2015/S 023-037091

Paziņojums par līgumu

Piegādes

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Komisija
Pasta adrese: CSM 1 05/43
Pilsēta: Ispra VA
Pasta indekss: 21027
Valsts: Itālija
Kontaktpersona: Infrastruktūras un loģistikas birojs Briselē
Kontaktpersona(-as): OIB.DR.2 "Finanses un publiskais iepirkums"
E-pasts: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tālrunis: +32 22986989
Fakss: +32 22960570

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://ec.europa.eu

Pircēja profila adrese: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=697

Papildu informāciju var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Mēbeļu un aprīkojuma piegāde dzīvojamām telpām Eiropas Komisijas Kopīgajā pētniecības centrā (JRC) Isprā VA, Itālijā.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Piegādes
Pirkums
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Ispra VA.

NUTS kods ITC41 Varese

II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
Vispārīgā vienošanās ar vairākiem uzņēmējiem
Skaits maksimālais plānotais vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits [ ] [ ] [ ]: 3

Vispārīgās vienošanās darbības laiks

Ilgums mēnešos: 48

Paredzamā iepirkumu kopējā vērtība visā vispārīgās vienošanās darbības laikā

Paredzamā vērtība bez PVN:
Diapazons robežās no 500 000 līdz 600 000 EUR
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Šā līguma mērķis ir noslēgt secīgu vairākkārtēju pamatnolīgumu par iekštelpu mēbeļu piegādi dzīvojamām telpām Kopīgajā pētniecības centrā (JRC) Isprā VA, Itālijā. Šajā uzaicinājumā uz konkursu ietverto mēbeļu veida un pakalpojumu apraksts ir atrodams specifikācijās.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

39140000 Mājsaimniecību mēbeles, 39143000 Guļamistabas, ēdamistabas un dzīvojamās istabas mēbeles, 39141000 Virtuves mēbeles un iekārtas

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
Paredzamā vērtība bez PVN:
Diapazons robežās no 500 000 līdz 600 000 EUR
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 48 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Samaksa 30 dienu laikā, kā norādīts specifikācijām pievienotā līgumprojekta noteikumos.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Katram grupas dalībniekam jāatbilst neizslēgšanas kritērijiem. Grupai kopumā jāatbilst atlases kritērijiem (sk. III.2.2. un III.2.3. iedaļu), un visiem grupas dalībniekiem jābūt kopīgi un atsevišķi atbildīgiem par līguma izpildi.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: pretendentam jāpievieno identifikācijas informācija (sk. specifikāciju I.1. pielikumu) un visi dokumenti un informācija, kas pieprasīti šā paziņojuma III.2. iedaļā "Dalības nosacījumi" un uzskaitīti specifikāciju I pielikumā.
Pretendentam jāpievieno dokumentārs pierādījums ar tās valsts nosaukumu, kurā atrodas tā galvenais birojs vai domicils, atbilstoši savas mītnes zemes tiesību aktiem.

Pretendentam jāpievieno atbilstoši parakstīts un datēts svinīgs apliecinājums par to, ka uz viņu neattiecas neviens no gadījumiem, kuru dēļ viņu varētu izslēgt no dalības Eiropas Savienības piešķirtā līgumā. Svinīgais apliecinājums jāiesniedz pilnībā aizpildītas šajā tīmekļa vietnē publicētās veidlapas veidā: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB! Veiksmīgajam pretendentam pirms līguma parakstīšanas jāiesniedz turpmāk minētie dokumentārie pierādījumi, kas apstiprina svinīgo apliecinājumu, pretējā gadījumā viņš tiks izslēgts:
— nesen izdots izraksts no sodāmības reģistra vai, ja tāda nav, tad līdzvērtīgs dokuments, ko nesen izsniegusi pretendenta mītnes zemes attiecīgā tiesu vai administratīvā iestāde un kas pierāda, ka pretendents nav bankrotējis vai netiek likvidēts, tā darbību nepārvalda tiesa, tas nav iesaistījies nolīgumā ar kreditoriem, nav pārtraucis saimniecisko darbību, nav iesaistīts tiesas procesā attiecībā uz minētajiem jautājumiem un nav nonācis citā tamlīdzīgā situācijā, kura radusies līdzīgas valstu tiesību aktos vai noteikumos paredzētas procedūras rezultātā,
— nesen izdots izraksts no sodāmības reģistra vai, ja tāda nav, tad līdzvērtīgs dokuments, ko nesen izsniegusi pretendenta mītnes zemes attiecīgā tiesu vai administratīvā iestāde un kas pierāda, ka ar spēkā stājušos tiesas spriedumu pretendents nav notiesāts par pārkāpumu saistībā ar tā profesionālo darbību vai krāpšanu, korupciju, līdzdalību noziedzīgā grupējumā vai citādu nelikumīgu darbību, kas kaitē Savienības finanšu interesēm,
— nesen izdota apliecība, ko izsniegusi pretendenta mītnes zemes attiecīgā iestāde un kas apliecina, ka viņš ir izpildījis savas sociālās apdrošināšanas iemaksu saistības,
— nesen izdota apliecība, ko izsniegusi pretendenta mītnes zemes attiecīgā iestāde un kas apliecina, ka viņš ir izpildījis savas nodokļu (tiešo un PVN) maksājumu saistības saskaņā ar minētās valsts tiesību aktiem.
Ja šādi dokumenti vai apliecības nav izsniegtas attiecīgajā valstī, tos var aizstāt ar paziņojumu, kas apliecināts ar zvērestu, vai, ja tāda nav, tad ar svinīgu apliecinājumu, kuru pretendents sniedz tiesu iestādei vai administratīvai iestādei, notāram vai kvalificētai profesionālai struktūrai minētajā valstī.
NB! Grupām, ja tām tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, jāiesniedz nepieciešamais svinīgais apliecinājums, kā arī apliecinošie dokumenti un informācija par katru dalībnieku.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: pretendentam jāiesniedz:
— pēdējo 2 finanšu gadu finanšu pārskatu (bilanču un darbības pārskatu) kopijas, kurās norādīta gada pirmsnodokļu peļņa. Ja attaisnojoša iemesla dēļ pretendents nevar tās iesniegt, viņam jāpievieno paziņojums par gada pirmsnodokļu peļņu pēdējos 2 gados. Ja finanšu pārskati vai paziņojums vidēji pēdējos 2 gados uzrāda zaudējumus, pretendentam jāiesniedz cits dokuments, kas pierāda viņa finansiālās un saimnieciskās spējas, piemēram, attiecīga garantija no trešās personas (piem., mātesuzņēmuma), revidentu, zvērinātu grāmatvežu paziņojumi vai tiem līdzvērtīgi dokumenti,
— paziņojums par gada kopējo apgrozījumu pēdējos 2 finanšu gados.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda: lai kandidāts tiktu izraudzīts, tam jāiesniedz pierādījums, ka tā vidējais gada apgrozījums pēdējos 2 finanšu gados ir bijis vismaz 100 000 EUR.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
pretendentam jāiesniedz:
— pierādījums par vismaz 2 gadu pieredzi šā uzaicinājuma uz konkursu jomā. Par pierādījumu var būt reģistrācijas profesionālajā un uzņēmumu reģistrā (CCIAA) apliecības kopija saskaņā ar pretendenta mītnes zemes noteikumiem. Uzņēmumiem, kuru mītnes zeme ir Itālija, par pietiekamu tiek uzskatīts CCIAA apliecība.
Saraksts ar pēdējos 2 gados veiktiem pārdošanas darījumiem (publiskiem vai privātiem līgumiem), kas saistīti ar līgumu par dzīvojamo telpu mēbelēm. Šajā sarakstā jānorāda mēbeļu veids, apjoms, datums un attiecīgā publiskā vai privātā saņēmēja nosaukums.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:
— lai pretendents tiktu izraudzīts, tam jāiesniedz saraksts ar vismaz 10 pārdošanas darījumiem (publiskiem vai privātiem līgumiem), kas saistīti ar līgumu par dzīvojamo telpu mēbelēm; katra darījuma vērtībai jābūt vismaz 1 000 EUR.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
OIB.DR.2/PO/2014/079/641.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
20.3.2015 - 17:30
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 27.3.2015 - 10:00

Vieta:

Infrastruktūras un loģistikas birojs Briselē (OIB), ēka "CSM 1", cours Saint-Michel 1 (ieeja no rue Père de Deken 23), 1040 Brisele, BEĻĢIJA.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: piedāvājumu atvēršanā var piedalīties 1 atbilstoši pilnvarots katra pretendenta pārstāvis (jāuzrāda pase vai personas apliecība). Pretendentiem, kas vēlas piedalīties, rakstiski jāinformē OIB DR.2 daļa "Finanses un publiskais iepirkums" (sk. iepriekš I.1. iedaļā norādīto adresi) ne vēlāk kā 2 darbdienas pirms atvēršanas sanāksmes.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija

1) Specifikācijas un papildu dokumenti (tostarp jautājumi un atbildes) būs pieejami šādā tīmekļa vietnē: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=697

Ieinteresētās personas tiek aicinātas reģistrēties šajā tīmekļa vietnē. Tad tās ar tiešsaistes publiskā iepirkuma sistēmas starpniecību tiks informētas par jebkādiem precizējumiem attiecībā uz šo uzaicinājumu uz konkursu. Personām, kas vietnē nebūs reģistrējušās, tā regulāri jāapmeklē. Komisija nebūs atbildīga, ja pretendenti nebūs ņēmuši vērā šajā tīmekļa vietnē ievietoto papildu informāciju par šo uzaicinājumu uz konkursu.
Šī vietne tiks regulāri aktualizēta, un pretendentu pienākums konkursa norises laikā ir sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.
Papildu informāciju par līguma noteikumiem, līguma atjaunošanu, dalības nosacījumiem, nepieciešamajiem minimālo spēju līmeņiem, kopējo paredzamo līguma apjomu u. c. var atrast specifikācijās, kas pieejamas iepriekš minētajā tīmekļa vietnē. Netiks izsniegtas drukātas versijas. OIB, kas 2005. gadā saņēma EMAS sertifikātu, īsteno videi nekaitīgus darba principus. EMAS ir vides vadības un audita sistēma, ES brīvprātīgais instruments, ko organizācijas izmanto savu ietekmes uz vidi rādītāju uzlabošanai.
2) Plānots neobligāts vietas apmeklējums saskaņā ar uzaicinājuma uz konkursu vēstulē norādīto kārtību.

3) Sīkāku informāciju par dalību uzaicinājumos uz konkursu un par Infrastruktūras un loģistikas biroja publiskā iepirkuma procedūru norisi lūdzam meklēt dokumentā "Padomi pretendentiem" un brošūrā "Īstenojot komercsadarbību ar Eiropas Komisiju", kas pieejami šādā saitē: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
22.1.2015