Meil on hea meel teatada, et portaali TED uus versioon võetakse kasutusele 29. jaanuaril 2024 (esialgne kuupäev – kinnitamisel!) Olete huvitatud uutest funktsioonidest, täiendustest ja mõjust, mida need kasutajatele kaasa toovad? Kutsume teid lugema meie artiklit, et teha lähemalt tutvust peamiste uute muudatuste ja funktsioonidega.

E-vormide teadete kuvamist mõjutavad mõned vead. Tegeleme probleemi lahendamisega. Seni saate külastada meie temaatilist veebilehte, et saada rohkem teavet ja juhiseid.

Registreerimine 14. detsembril 2023 toimuvale TEDi andmete taaskasutajate neljandale seminarile on avatud.

Teenused - 371103-2014

Kuva koondatud vaade

31/10/2014    S210

Belgia-Brüssel: Pakkumiskutse nr 06A050/2014/M051 – Brüsselis asuvate Euroopa Parlamendi hoonete õuehaljasalade, rohekatuste ja toataimede säästva hoolduse raamleping – taimede ja lillepottide ost

2014/S 210-371103

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Parlament
Postiaadress: rue Wiertz 60
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1047
Riik: Belgia
Kontaktisik: lepingute ja hangete üksus
E-post: inlo.ao-bru@ep.europa.eu
Telefon: +32 22844530

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://europarl.europa.eu

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=613

Lisateavet saab:
Ametlik nimetus: Euroopa Parlament
Postiaadress: rue Wiertz 60
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1047
Riik: Belgia
Kontaktisik: lepingute ja hangete üksus
E-post: inlo.ao-bru@ep.europa.eu
Internetiaadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=613

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Ametlik nimetus: Euroopa Parlament
Postiaadress: rue Wiertz 60
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1047
Riik: Belgia
Kontaktisik: lepingute ja hangete üksus
E-post: inlo.ao-lux@ep.europa.eu
Internetiaadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=613

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Pakkumiskutse nr 06A050/2014/M051 – Brüsselis asuvate Euroopa Parlamendi hoonete õuehaljasalade, rohekatuste ja toataimede säästva hoolduse raamleping – taimede ja lillepottide ost
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 27: Muud teenused 
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Brüssel.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping ühe pakkujaga

Raamlepingu kestus

Kestus kuudes: 48
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Brüsselis asuvate Euroopa Parlamendi hoonete õuehaljasalade, rohekatuste ja toataimede säästva hoolduse raamleping.
Taimede ja lillepottide ost.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

77000000 Põllumajandus-, metsandus-, aiandus-, vesiviljelus- ja mesindusteenused

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 48 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Hiljemalt enne 1. maksenõude esitamist tuleb anda 1. nõudmisel väljamakstav tühistamatu ja tingimusteta tagatis 16 500 EUR ulatuses. Tagatise tõendamiseks tuleb esitada panga, rahaasutuse või Euroopa Parlamendi raamatupidaja heakskiidetud kolmanda isiku väljastatud garantiikiri.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Euroopa Parlamendil on lepingu alusel võlgnetava summa tasumiseks aega 30 kalendripäeva.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Pakkumiskutse menetluses osalemine on avatud võrdsetel tingimustel kõikidele (eelkõige mõnest Euroopa Liidu liikmesriigist pärit) füüsilistele ja juriidilistele isikutele ning avalikele asutustele, keda aluslepingud hõlmavad, ning kõikidele füüsilistele ja juriidilistele isikutele ning avalikele asutustele Euroopa Liiduga riigihanke valdkonnas erilepingu sõlminud mitteliikmesriikidest nimetatud lepingus määratletud tingimuste alusel.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: kandidaadid jäetakse käesolevast menetlusest või lepingu sõlmimisest kõrvale, kui nad on finantsmääruse artiklites 106 ja 107 nimetatud mis tahes olukorras.
Kõrvalejätmise kriteeriumide meeldetuletus – finantsmääruse artiklid 106 ja 107:
* artikkel 106:
1. kandidaadid jäetakse hankemenetlustest osalemisest kõrvale, kui
a) nad on pankrotis või likvideerimisel, neile on kohus määranud halduri, nad on sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, on peatanud äritegevuse, nende suhtes kohaldatakse nimetatud küsimustega seotud menetlust või nad on samalaadses olukorras, mis tuleneb riiklike õigusaktidega ette nähtud samalaadsest menetlusest;
b) nad või isikud, kellel on volitused neid esindada, langetada nende eest otsuseid või neid kontrollida, on liikmesriigi pädeva asutuse res judicata jõudu omava otsusega süüdi mõistetud ametialaste käitumisreeglite rikkumisega seotud süüteos;
c) nad on ametialaseid käitumisreegleid olulisel määral rikkunud ja hankija suudab seda mis tahes viisil, sealhulgas Euroopa Investeerimispanga ja rahvusvaheliste organisatsioonide otsuste abil tõendada;
d) nad ei ole täitnud oma kohustusi, mis on seotud sotsiaalkindlustusmaksete või maksude tasumisega ja mis tulenevad nende asutamise riigi või hankija riigi või lepingu täitmise kohaks oleva riigi õigusnormidest;
e) nad või isikud, kellel on volitused neid esindada, teha nende eest otsuseid või neid kontrollida, on res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi mõistetud pettuses, korruptsioonis, kuritegelikus ühenduses osalemises, rahapesus või mõnes muus ebaseaduslikus tegevuses, kui see kahjustab liidu finantshuve;
f) nende suhtes kehtib artikli 109 lõikes 1 osutatud halduskaristus.
Esimese lõigu punktid a–d ei kehti kaupade kohta, mis ostetakse eriti soodsatel tingimustel tarnijalt, kes on oma majandustegevust peatamas, pankrotivara omanikelt või pankrotihalduritelt kas võlausaldajatega saavutatud kokkuleppe kaudu või samalaadse menetluse kaudu riiklike õigusaktide alusel.
Esimese lõigu punkte b ja e ei kohaldata, kui kandidaadid suudavad tõendada, et on võetud asjakohaseid meetmeid isikute vastu, kellel on volitused neid esindada, teha nende eest otsuseid või neid kontrollida ning kelle kohta on tehtud esimese lõigu punktides b või e nimetatud kohtuotsus;
(...)
* artikkel 107:
1. lepingut ei sõlmita kandidaatidega, kes käesoleva lepingu hankemenetluse käigus
a) on olukorras, kus neil on huvide konflikt;
b) on hankemenetluses osalemiseks vajalike hankija nõutavate andmetena esitanud valeandmeid või on nõutavad andmed esitamata jätnud;
c) on asjaomase hankemenetluse puhul mõnes artikli 106 lõikes 1 viidatud kõrvalejätmist põhjustavas olukorras.
(…)
Pakkujad peavad esitama pakkumiskutse dokumentide (iseloomustuse) sätete alusel nõutavad alusdokumendid.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: pakkujad peavad esitama pakkumiskutse dokumentide (iseloomustuse) sätete alusel nõutavad alusdokumendid.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase: pakkujad peavad esitama tõendi(d) selle kohta, et nende aastakäive (maksudeta) on vähemalt 150 000 EUR 3 aasta jooksul enne hanketeate avaldamise kuupäeva.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
pakkujad peavad esitama pakkumiskutse dokumentide (iseloomustuse) sätete alusel nõutavad alusdokumendid.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase:

— pakkujad peavad esitama tõendi(d) selle kohta, et nad on 3 aasta jooksul enne hanketeate avaldamise kuupäeva täitnud vähemalt 3 õuehaljasalade hooldamise lepingut, millest iga leping hõlmas kokku vähemalt 5 000 m2 pindalaga haljasalade hooldamist;

— pakkujad peavad esitama tõendi(d) selle kohta, et nad on 3 aasta jooksul enne hanketeate avaldamise kuupäeva täitnud vähemalt 1 ekstensiivsete rohekatuste hooldamise lepingu;
— pakkujad peavad esitama tõendi(d) selle kohta, et nad on 3 aasta jooksul enne hanketeate avaldamise kuupäeva täitnud vähemalt 1 intensiivsete rohekatuste hooldamise lepingu;
— pakkujad peavad esitama tõendi(d) selle kohta, et nad on 3 aasta jooksul enne hanketeate avaldamise kuupäeva täitnud vähemalt 3 toataimede hooldamise lepingut.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
06A050/2014/M051.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumentide taotluste laekumise või dokumentidega tutvumise tähtaeg: 19.11.2014
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
22.12.2014 - 17:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päevades: 180 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 8.1.2015 - 09:30

Pakkumuste avamise koht:

rue Montoyer 70, Brüssel, BELGIA.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah
Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: 1 esindaja pakkuja kohta.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
Euroopa Parlament korraldab 19.11.2014 (10:00) toimuva kohustusliku asupaiga külastuse.
Kohtumispaik on akrediteerimiskeskuse sissepääs Altiero Spinelli hoones Brüsselis.
Osa võib võtta kuni 2 esindajat ettevõtte kohta.
Sissepääsuloa ettevalmistamiseks palutakse esitada vähemalt 2 tööpäeva enne külastust käesolevas teates märgitud e-posti aadressil (eelistatav) või faksinumbril järgmine teave:
— ettevõtte ametlik nimi;
— ettevõtte e-posti aadress;
— iga külastusel osaleja nimi, ametikoht, ID-kaardi number ja sünnikuupäev.
Esindajatel peab olema kaasas kehtiv isikutunnistus.
NB! Eespool nõutud teabe õigel ajal esitamata jätmine võib tähendada, et Euroopa Parlamendi turvateenistus keeldub pakkuja esindajaid sisse laskmast.
Asupaiga külastusega seotud mis tahes reisikulud kannavad pakkujad ning neid Euroopa Parlament ei hüvita.
Asukoha külastusel osalemine on kohustuslik, st ainult osalenutel lubatakse esitada pakkumine. Osalemise tõendiks loetakse allkirja kohalolekuregistris.
Euroopa Parlament jätab endale õiguse rakendada võimalust kasutada finantsmääruse kohaldamise eeskirjade artikli 134 lõike 1 punkti f alusel läbirääkimistega menetlust edukalt pakkujalt uute teenuste tellimiseks, mis koosnevad samalaadsete teenuste kordamisest, kui kõnealused teenused vastavad käesoleva pakkumiskutse põhiprojektile.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
21.10.2014