TED-sivustolla otetaan tänään 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla

Palvelut - 371103-2014

Näytä suppea näkymä

31/10/2014    S210

Belgia-Bryssel: Tarjouspyyntö nro 06A050/2014/M051 – puitesopimus ulkotilojen viheralueiden, viherkattojen sekä huonekasvien kestävää ylläpitoa varten Euroopan parlamentin rakennuksissa Brysselissä – kasvien ja ruukkujen hankinta

2014/S 210-371103

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postiosoite: rue Wiertz 60
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1047
Maa: Belgia
Vastaanottaja: sopimuksista ja hankinnoista vastaava yksikkö
Sähköpostiosoite: inlo.ao-bru@ep.europa.eu
Puhelin: +32 22844530

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://europarl.europa.eu

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=613

Osoite, josta saa lisätietoja:
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postiosoite: rue Wiertz 60
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1047
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: sopimuksista ja hankinnoista vastaava yksikkö
Sähköpostiosoite: inlo.ao-bru@ep.europa.eu
Internet-osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=613

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postiosoite: rue Wiertz 60
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1047
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: sopimuksista ja hankinnoista vastaava yksikkö
Sähköpostiosoite: inlo.ao-lux@ep.europa.eu
Internet-osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=613

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Tarjouspyyntö nro 06A050/2014/M051 – puitesopimus ulkotilojen viheralueiden, viherkattojen sekä huonekasvien kestävää ylläpitoa varten Euroopan parlamentin rakennuksissa Brysselissä – kasvien ja ruukkujen hankinta
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 27: Muut palvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Bryssel.
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

Puitejärjestelyn kesto

Kesto (kuukausina): 48
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Kyseessä on puitesopimus ulkotilojen viheralueiden, viherkattojen sekä huonekasvien kestävää ylläpitoa varten Euroopan parlamentin rakennuksissa Brysselissä.
Sopimukseen sisältyy kasvien ja ruukkujen hankinta.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

77000000 Maatalous-, metsätalous-, puutarha-, vesiviljely- ja mehiläistalousalan palvelut

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 48 (sopimuksen tekemisestä)

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
Peruuttamaton ja ehdoton takuu, joka maksetaan ensimmäisestä pyynnöstä ja jonka määrä on 16 500 euroa, on asetettava viimeistään ennen ensimmäisen maksupyynnön tekemistä. Tämä takuu osoitetaan pankin, rahoituslaitoksen tai Euroopan parlamentin tilinpitäjän hyväksymän kolmannen osapuolen antamalla takaustodistuksella.
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Euroopan parlamentilla on 30 kalenteripäivää aikaa maksaa sopimukseen kuuluvat maksettavat summat.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
Tähän tarjouspyyntömenettelyyn voivat osallistua samoin ehdoin kaikki (erityisesti Euroopan unionin jäsenvaltioista olevat) luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt ja julkiset elimet, jotka kuuluvat perussopimusten piiriin, sekä kaikki sellaisten EU:n ulkopuolisten maiden luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt ja julkiset elimet, jotka ovat allekirjoittaneet Euroopan unionin kanssa erityissopimuksen julkisten hankintojen alalla, kyseisen sopimuksen ehtojen mukaisesti.
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Tämän hankintamenettelyn tai sopimuksenteon ulkopuolelle suljetaan hakija, joka on jossakin varainhoitoasetuksen 106 ja 107 artiklassa luetelluista tilanteista.
Muistutus poissulkemisperusteista – varainhoitoasetuksen 106 ja 107 artikla:
* 106 artikla:
1. Hankintamenettelyihin ei saa osallistua ehdokas, joka
a) on konkurssissa tai selvitystilassa taikka on keskeyttänyt liiketoimintansa tai jolle on vahvistettu akordi tai jota koskeva konkurssi- tai akordihakemus tai hakemus yhtiön purkamiseksi on vireillä tai joka on muun vastaavan kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvan menettelyn alainen,
b) on tuomittu, tai henkilö, jolla on valtuudet edustaa ehdokasta, tehdä päätöksiä sen puolesta tai valvoa sitä, on tuomittu ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä rikollisesta teosta jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antamalla lainvoimaisella tuomiolla,
c) on syyllistynyt ammattiaan harjoittaessaan vakavaan virheeseen, jonka hankintaviranomainen voi näyttää toteen millä tahansa perusteella, Euroopan investointipankin tai kansainvälisen järjestön päätös mukaan luettuna,
d) on laiminlyönyt lakisääteisten sosiaalimaksujen tai verojen suorittamisen maassa, johon se on sijoittautunut, tai hankintaviranomaisen maassa taikka maassa, jossa hankinta toteutetaan,
e) on tuomittu, tai henkilö, jolla on valtuudet edustaa ehdokasta, tehdä päätöksiä sen puolesta tai valvoa sitä, on tuomittu lainvoimaisella tuomiolla petoksesta, lahjonnasta, rikollisjärjestöön osallistumisesta, rahanpesusta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja,
f) on 109 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen kohteena.
Ensimmäisen alakohdan a–d alakohtaa ei sovelleta tapauksiin, joissa tavaroita hankitaan erityisen edullisin ehdoin joko liiketoimintansa lopettavalta toimittajalta tai konkurssipesän pesänhoitajalta tai selvittäjältä taikka velkojien kanssa tehdyn akordin tai muun vastaavan kansallisen menettelyn tuloksena.
Ensimmäisen alakohdan b ja e alakohtaa ei sovelleta, jos ehdokas voi osoittaa, että riittäviä toimenpiteitä on kohdistettu henkilöön, jolla on valtuudet edustaa sitä, tehdä päätöksiä sen puolesta tai valvoa sitä ja jota ensimmäisen alakohdan b tai e alakohdassa tarkoitettu tuomio koskee.
(...)
* 107 artikla:
1. Hankintamenettelyn ulkopuolelle suljetaan ehdokas, joka kyseisen hankintamenettelyn yhteydessä
a) on jäävi,
b) on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan hankintaviranomaiselle hankintamenettelyyn osallistumista varten vaadittuja tietoja tai ei ole toimittanut vaadittuja tietoja,
c) on jossakin 106 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista, hankintamenettelyn ulkopuolelle sulkemiseen johtavista tilanteista.
(…)
Tarjoajien on toimitettava tarjouspyyntöasiakirjojen ehdoissa (eritelmät) vaaditut todistusasiakirjat.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: tarjoajien on toimitettava tarjouspyyntöasiakirjojen ehdoissa (eritelmät) vaaditut todistusasiakirjat.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): tarjoajien on toimitettava todisteet siitä, että ne ovat toteuttaneet tämän hankintailmoituksen julkaisupäivää edeltävien kolmen vuoden aikana vähintään 150 000 euron vuotuisen liikevaihdon (verot pois luettuina).
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
tarjoajien on toimitettava tarjouspyyntöasiakirjojen ehdoissa (eritelmät) vaaditut todistusasiakirjat.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):
— tarjoajien on toimitettava todisteet siitä, että ne ovat toteuttaneet tämän hankintailmoituksen julkaisupäivää edeltävien kolmen vuoden aikana vähintään kolme sellaisten ulkotilojen viheralueiden ylläpitoa koskevaa sopimusta, joiden kokonaispinta-alan on ollut vähintään 5 000 neliömetriä sopimusta kohti,
— tarjoajien on toimitettava todisteet siitä, että ne ovat toteuttaneet tämän hankintailmoituksen julkaisupäivää edeltävien kolmen vuoden aikana vähintään yhden kevyiden viherkattojen ylläpitoa koskevan sopimuksen,
— tarjoajien on toimitettava todisteet siitä, että ne ovat toteuttaneet tämän hankintailmoituksen julkaisupäivää edeltävien kolmen vuoden aikana vähintään yhden paksujen viherkattojen ylläpitoa koskevan sopimuksen,
— tarjoajien on toimitettava todisteet siitä, että ne ovat toteuttaneet tämän hankintailmoituksen julkaisupäivää edeltävien kolmen vuoden aikana vähintään kolme huonekasvien ylläpitoa koskevaa sopimusta.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Alhaisin hinta
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
06A050/2014/M051.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjapyyntöjen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika: 19.11.2014
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
22.12.2014 - 17:00
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
päivää: 180 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 8.1.2015 - 09:30

Paikka:

rue Montoyer 70, Bryssel, BELGIA.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä
Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: yksi edustaja kultakin tarjoajalta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot
Euroopan parlamentti järjestää pakollisen tutustumiskäynnin 19.11.2014 (klo 10:00).
Kokoontumispaikka on Brysselissä sijaitsevan Altiero Spinelli -rakennuksen akkreditointikeskuksen sisäänkäynti.
Tilaisuuteen voi osallistua enintään kaksi edustajaa jokaiselta yritykseltä.
Kulkuluvan valmistelemista varten tarjoajia pyydetään toimittamaan seuraavat tiedot sähköpostitse (toivottu tapa) tai faksitse tässä ilmoituksessa mainittuun osoitteeseen vähintään kaksi työpäivää ennen tutustumiskäyntiä:
— yrityksen virallinen nimi,
— yrityksen sähköpostiosoite,
— kaikkien tutustumiskäyntiin osallistuvien nimet, asemat, henkilöllisyystodistusten numerot ja syntymäajat.
Edustajilla on oltava mukanaan voimassa oleva henkilöllisyystodistus.
Huom. Mikäli edellä vaadittuja tietoja ei toimiteta ajoissa, Euroopan parlamentin turvahenkilöt voivat evätä pääsyn tarjoajan edustajilta.
Tarjoajat maksavat itse kaikki tutustumiskäynnistä aiheutuvat matkakulut, eikä niihin voi hakea korvausta Euroopan parlamentilta.
Tutustumiskäynnille osallistuminen on pakollista. Ainoastaan tutustumiskäynnille osallistuneet voivat jättää tarjouksen. Todistuksena osallistumisesta on allekirjoitus osallistujaluettelossa.
Euroopan parlamentti varaa oikeuden käyttää varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 134 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaista neuvottelumenettelyä antaakseen valitun palveluntarjoajan suoritettavaksi uusia palveluja, jotka koskevat vastaavien palvelujen toistamista edellyttäen, että nämä palvelut ovat tämän tarjouspyynnön kohteena olevan perushankkeen mukaisia.
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
VI.4.2)Muutoksenhaku
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.10.2014