Услуги - 371571-2021

23/07/2021    S141

Иcпaния-Vigo: Чартиране на офшорни патрулни плавателни съдове в областта на рибарството

2021/S 141-371571

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)
Пощенски адрес: Avenida García Barbón, 4
Град: Vigo
код NUTS: ES114 Pontevedra
Пощенски код: 36201
Държава: Испания
Лице за контакт: EFCA Procurement
Електронна поща: procurement@efca.europa.eu
Телефон: +34 986120610
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.efca.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8397
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8397
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Чартиране на офшорни патрулни плавателни съдове в областта на рибарството

Референтен номер: EFCA/2021/OP/02
II.1.2)Основен CPV код
60650000 Услуги по даване под наем на плавателни средства с екипаж
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на поръчката е чартиране на офшорни патрулни плавателни съдове в областта на рибарството от EFCA.

За обособена позиция 1 трябва да се предложат 2 плавателни съда;

За обособена позиция 2 трябва да се предложи един плавателен съд.

Съдът ще се използва основно като патрулен плавателен съд в областта на рибарството, т.е. платформа, от която упълномощени инспектори в областта на рибарството ще се качват и ще извършват мониторинга и проверката на риболовни съдове и свързаните с тях помощни и транспортни съдове в международните води, водите на държави от ЕС и водите на държави извън ЕС. С оглед на възможните универсални операции в рамките на европейското сътрудничество в областта на функциите на бреговата охрата, плавателният съд ще се предоставя също и за операции, различни от инспекцията и контрола на рибарството. По-конкретно универсалните операции може да се състоят от, inter alia, осигуряване на помощ и подкрепа по време на ситуации по търсене и спасяване, реагиране при замърсяване и гарантиране на прилагането на приложимото законодателство.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 90 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 2
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 2
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:

1 и 2.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Чартиране на офшорни патрулни плавателни съдове в областта на рибарството — 2 плавателни съда

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60651000 Услуги по даване под наем на плавателни съдове с екипаж
60651100 Услуги по даване под наем на морски плавателни съдове с екипаж
60651500 Услуги на спасителни кораби
60640000 Манипулиране на товари в плавателни средства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES114 Pontevedra
Основно място на изпълнение:

Два офшорни патрулни плавателни съда, които трябва да бъдат разгърнати главно в северната част на Атлантически океан. Ако това бъде поискано от EFCA, плавателните съдове могат също да бъдат разгърнати в зоните, обхванати от обособена позиция 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Два офшорни патрулни плавателни съда в областта на рибарството основно ще бъдат разгърнати във водите на ЕС, както и в зони, обхванати от регионалните организации за управление на рибарството (RFMO) в северната част на Атлантическия океан, във водите на Европейския съюз в северната част на Атлантическия океан и ако е разрешено, във водите на държави извън ЕС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 72
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

В зависимост от бюджетната наличност, задоволителното изпълнение на рамковия договор и ако EFCA продължава да има необходимост от това, рамковият договор може да бъде подновен четири пъти за по 12 месеца всеки път по преценка на EFCA, до обща продължителност на рамковия договор от 6 години.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Чартиране на офшорни патрулни плавателни съдове в областта на рибарството — 1 плавателен съд

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60651000 Услуги по даване под наем на плавателни съдове с екипаж
60651100 Услуги по даване под наем на морски плавателни съдове с екипаж
60651500 Услуги на спасителни кораби
60640000 Манипулиране на товари в плавателни средства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES114 Pontevedra
Основно място на изпълнение:

Един офшорен патрулен плавателен съд за разгръщане основно в Средиземно море, Черно море и източната част на Атлантическия океан. Ако бъде поискано, съдът може да бъде разгърнат и в зоните, обхванати от обособена позиция 1.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Един офшорен патрулен плавателен съд за разгръщане основно в Средиземно море, Черно море и източната част на Атлантическия океан.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 72
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

В зависимост от бюджетната наличност, задоволителното изпълнение на рамковия договор и ако EFCA продължава да има необходимост от това, рамковият договор може да бъде подновен четири пъти за по 12 месеца всеки път по преценка на EFCA, до обща продължителност на рамковия договор от 6 години.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

За да се осигури ефективна конкуренция при възлагането на рамковия договор и тъй като обичайната продължителност от четири години може да не бъде достатъчна, за да се осигури възвръщаемост на инвестициите за изпълнителя, продължителността на рамковия договор е определена за 6 години. Това е от значение тъй като всички разходи, направени по време на подготвителния етап, за да се изпълнят изискванията по таблица G.2.II на приложение Ж, трябва да бъдат поети единствено от одобрения оферент.

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/09/2021
Местно време: 15:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/09/2021
Местно време: 15:30
Място:

Европейска агенция за контрол на рибарството, Avenida García Barbón, 4, 36201 Vigo (Pontevedra), ИСПАНИЯ. В случай на ограничения поради здравната ситуация отварянето може да бъде организирано по електронен път. В този случай ще бъде осигурена връзка с участниците.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На заседанието по отваряне могат да присъстват не повече от 2-ма представители на всеки оферент. Поради организационни причини и съображения за сигурност оферентите трябва да предоставят пълните имена, номера на личната карта или паспорта на представителите поне 2 работни дни предварително.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

За публикуването на допълнителни услуги вероятно ще се следва 6-годишен цикъл.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/07/2021