Услуги - 371591-2021

23/07/2021    S141

Бeлгия-Bruxelles: Поддръжка на аудиовизуални и конферентни съоръжения

2021/S 141-371591

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2021/S 123-324812)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съвет на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue de la Loi 175
Град: Bruxelles
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1048
Държава: Белгия
Електронна поща: tendering@consilium.europa.eu
Телефон: +32 2-281-8062
Факс: +32 2-280-0262
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/
Адрес на профила на купувача: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поддръжка на аудиовизуални и конферентни съоръжения

Референтен номер: UCA 21/017
II.1.2)Основен CPV код
50340000 Услуги по ремонт и поддържане на аудиовизуална техника и оптични уреди
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Услуги за профилактична, ремонтна и развойна поддръжка на аудиовизуални и конферентни съоръжения.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/07/2021
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 123-324812

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 30/07/2021
Да се чете:
Дата: 13/08/2021
VII.2)Друга допълнителна информация: