Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 371766-2017

22/09/2017    S182

Belgien-Bryssel: Införande av avancerade lösningar för samtalslokalisering med hjälp av GNSS vid ett E112-samtal till larmcentralen

2017/S 182-371766

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Postadress: avenue d'Auderghem 45
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2678
E-post: GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2678
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Införande av avancerade lösningar för samtalslokalisering med hjälp av GNSS vid ett E112-samtal till larmcentralen

Referensnummer: 629/PP/GRO/SAT/17/9889.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Hittills har det avancerade systemet för lokalisering av mobiltelefoner (advanced mobile location – AML) införts i Estland, Litauen, Förenade kungariket och flera regioner i Österrike. Det har också testats i Italien. Uppdragstagaren ska införa AML i minst 7 ytterligare medlemsstater där AML inte har införts och som inte har tagit emot EU-medel inom ramen för pilotprojektet HELP112, i enlighet med den tekniska rapporten (technical report – TR) 103 393 avseende AML från Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (Etsi).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
35631300 Navigationssatelliter
32531000 Satellitkommunikationsutrustning
38112100 Navigations- och positionsbestämningssystem (GPS eller liknande)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler eller någon annan plats som anges i förfrågningsunderlaget.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Beskrivning av arbetsuppgifterna:

Arbetsuppgift 1: införande av AML i minst 7 ytterligare medlemsstater.

Arbetsuppgift 2: särskild testning avseende Galileo.

Arbetsuppgift 3: användarguide och införande hos larmcentralen (public safety answering point – PSAP) samt riktlinjer för förfarande avseende datainsamling och testning för att validera ett korrekt genomförande av AML.

Arbetsuppgift 4: ekonomisk analys.

Arbetsuppgift 5: projektledning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 18
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: 2017 års arbetsprogram för GNSS.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/11/2017
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 8 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 30/11/2017
Lokal tid: 11:00
Plats:

Europeiska kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Financial Management of Space Programmes (02), avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

En behörig representant för varje anbudsgivare får närvara vid anbudsöppningen. Företag som önskar närvara ombeds att anmäla detta via e-post till GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu minst 48 timmar i förväg. Anmälan ska undertecknas av en behörig representant för anbudsgivaren och namnet på den person som ska närvara vid anbudsöppningen ska anges.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i punkt I.3 då informationen tillhandahålls i anbudsinfordran.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/09/2017