Доставки - 372018-2018

25/08/2018    S163    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Пловдив: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2018/S 163-372018

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Пловдив — Район Тракия
0004715040084
бул. „Освобождение“ № 63
Пловдив
4000
България
Лице за контакт: К. Ангелова-Илиева
Телефон: +359 32682323
Електронна поща: trakia@plovdiv.bg
Факс: +359 32680316
код NUTS: BG421

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://trakia-plovdiv.bg/

Адрес на профила на купувача: http://trakia-plovdiv.bg/zop

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://trakia-plovdiv.bg/zop
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на хранителни продукти.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 738 601.68 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 1
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на хляб и тестени изделия

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Община Пловдив — Район Тракия

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хляб и тестени изделия.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 80 080.84 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на плодове и зеленчуци

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Община Пловдив — Район Тракия

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на плодове и зеленчуци.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 532 853.34 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на пакетирани хранителни продукти

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Община Пловдив — Район Тракия

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на пакетирани хранителни продукти.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 125 667.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да бъде лице, което има обект (собствен или нает) за производство, съхранение и/или търговия с храни за групите храни, за които се отнася съответната обособена позиция, който обект да е вписан в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни. За обекта следва да има издадено валидно удостоверение за регистрация съгласно чл. 12 от Закона за храните — за обособена позиция 1 — за групи храни по смисъла на параграф 1, т. 12, буква „е“; за обособена позиция 2 — за групи храни по смисъла на параграф 1, т. 12, букви „ж“, „и“ и „к“ и за обособена позиция 3 — за групи храни по смисъла на параграф 1, т. 12, букв „е“, „з“, „м“, „н“ и „р“ от допълнителните разпоредби на Закон за храните.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва доставките на съответната група храни, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

За чуждестранните участници възложителят ще приеме наличието на всякакъв друг обект за производство, съхранение и/или търговия с хранителни продукти, регистриран в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, който обект документно отговаря на националните изисквания за посочените по-горе дейности и който обект позволява срочното осъществяване на предвидените в процедурата доставки.

Информация за обстоятелствата по-горе участникът следва да представи в част IV, раздел А, т. 1 от ЕЕДОП, като се посочи и информация за местонахождение на обекта и номер на удостоверение за регистрация на обекта.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

3.1. Участникът трябва да има опит при изпълнението на дейности идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за която подава оферта, включително да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата поне 2 (две) дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция. Под дейност, идентична или сходна с предмета на обособената позиция следва да се разбира доставка на едро на хранителни стоки (продукти).

Участникът декларира в ЕЕДОП, част ІV, раздел В, т. 1 б) информация за обстоятелствата по т. 3.1 за доставка на хранителни продукти, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, придружени с удостоверения за добро изпълнение (копия, заверени с гриф „вярно с оригинала“, подпис и печат), които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

3.2. Участникът следва да има сертификат за внедрена система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват на сертификацията, включваща храни и/или група хранителни продукти, предмет на съответната обособена позиция, за която се подава оферта.

3.3. Участникът следва да има сертификат за внедрена система за управление на безопасността на храните в съответствие с ISO 22000:2005 или еквивалент с област на приложение храни и/или група хранителни продукти, предмет на съответната обособена позиция, за която се подава оферта.

3.4. Участникът декларира в ЕЕДОП, Раздел ІV, част Г, информация за обстоятелствата по т. 3.2 и 3.3 като посочва обхват на сертификацията, включваща храни и/или група хранителни продукти, предмет на съответната обособена позиция, за която се подава оферта, номер и дата на издаване на сертификата, срок на валидност, лице, което е издало сертификата.

Сертификатите трябва да са валидни към датата на подаване на офертата и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

3.5. Участникът трябва да разполага с минимум две транспортни средства, технически изправни и годни за изпълнение на съответната обособена позиция.

Участникът декларира съответствието с минималното изискване, чрез попълване на Част ІV, Раздел В, т. 9 от ЕЕДОП, където участникът представя информация за техническото оборудване, което ще бъдат използвано за изпълнение на поръчката, необходима да се установи съответствие с изискванията на възложителя — посочва се вид, марка, модел на транспортните средства, техните регистрационни номера, категория и технически допустимата им максимална маса.

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената поръчка, но ще ползва капацитета на трето/и лице/а по отношение на критериите, свързани с технически и професионални способности, посочени от възложителя, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. По отношение на тези трети лица не следва да са налице основания за отстраняване от процедурата, посочени в настоящите указания и трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които, участникът се позовава на техния капацитет.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/09/2018
Местно време: 17:15
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/09/2018
Местно време: 09:00
Място:

Гр. Пловдив, бул. „Освобождение“ № 63

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят в публично заседание, на което могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Всеки участник може да подава оферти за една, за две или за всички обособени позиции. За всяка обособена позиция се подават отделно попълнени документи (ЕЕДОП, техническо предложение, ценова оферта, КСС, списък — декларация по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП), които се опаковат в един общ плик, по начина описан в Раздел ІV от настоящата документация. Не се допуска представянето на варианти. Максималният брой обособени позиции, които могат да се възлагат на един изпълнител е една. В случай, че един участник е класиран на първо място за няколко обособени позиции, възложителят го обявява за изпълнител и сключва с него договор за спечелената обособена позиция с най-голяма стойност.

1.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

1.2. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

1.3. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

1.4. За участниците не трябва да е налице облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

1.5. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

1.6. При подаване на офертата, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Участникът следва да декларира в част III., буква „Г“ от ЕЕДОП липсата на основания за прилагане на разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ЗОП, липсата на свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 4 % от стойността договора без включен ДДС.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 и сл. от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/08/2018