Доставки - 372103-2017

22/09/2017    S182

България-София: Ксерографска хартия

2017/S 182-372103

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Централен орган за покупки
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Георги С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG BULGARIA
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Иванина Белева
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298592772
Факс: +359 298952773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.minfin.bg/bg/procurement
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.minfin.bg/bg/procurement/134
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: Министерство на финансите, дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Георги С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG BULGARIA
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Марта Пламенова, държ. експерт, отдел „Централизирани обществени поръчки“
Електронна поща: m.doumkova@minfin.bg
Телефон: +359 298592777
Факс: +359 298592773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.minfin.bg/bg/procurement
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://sevop.minfin.bg
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техните администрации.

II.1.2)Основен CPV код
30197644 Ксерографска хартия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка на Централния орган за покупки цели сключване на рамкови споразумения за доставка на копирна хартия- рециклирана и нерециклирана.

Поръчката се провежда в електронната платформа на ЦОП за възлагане на обществени поръчки СЕВОП на адрес — https://sevop.minfin.bg

Предметът включва предоставяне на рециклирана и нерецеклирана копирна хартия, формат А4 и А3, за нуждите на възложителите, посочени в чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г. Поръчката е в 2 обособени позиции:

1. Обособена позиция 1: „Доставка на рециклирана копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ за срок от 12 месеца.

2. Обособена позиция 2: „Доставка на нерециклирана копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации “ за срок от 12 месеца.

Рециклираната копирна хартия трябва да отговаря на определени екологични критерии, посочени в техническата спецификация съм Документацията за участие.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 650 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на рециклирана копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техни администрации

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30197644 Ксерографска хартия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

България и чужбина.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обхваща доставка на рециклирана копирна хартия формат А4 и А3. Изискванията към хартията са посочени в техническата спецификация към документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 950 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Процедурата се провежда изцяло в електронната платформа за възлагане на обществени поръчки на Централния орган за покупки — СЕВОП — https://sevop.minfin.bg

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на нерециклирана копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техни администрации

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30197644 Ксерографска хартия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

България и чужбина.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обхваща доставка на нерециклирана копирна хартия формат А3 и А4. Изискванията към нерециклираната хартия са посочени в техническата спецификация към документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 700 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поръчката ще се проведе изцяло в електронната платформа за възлагане на обществени поръчки на Централния орган за покупки — СЕВОП — https://sevop.minfin.bg

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Реализиран оборот от доставки сходни с предмета на поръчката общо за последните три приключили финансови години в размер на: 1 000 000 BGN без ДДС за об.п.1; и 2 000 000 BGN без ДДС за об. п. 2.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Об. п. 1: Участникът по об. п. 1 следва да е реализирал минимален „конкретен“ годишен оборот от доставки сходни с предмета на поръчката в размер на 1 000 000 (един милион) BGN без ДДС общо за последните три приключили финансови години. Под доставки сходни с предмета на поръчката да се разбира доставки на копирна хартия.

Об. п. 2: Участникът по об. п. 2 следва да е реализирал минимален „конкретен“ годишен оборот от доставки сходни с предмета на поръчката в размер на 2 000 000 (два милиона) BGN без ДДС общо за последните три приключили финансови години. Под доставки сходни с предмета на поръчката да се разбира доставки на копирна хартия.

Когато участникът подава оферта за двете обособени позиции, той следва да е реализирал по-високия оборот.

Електронно в СЕВОП чрез попълване на информация в ЕЕДОП, в Част IV, раздел Б, т. 2а).

При поискване от страна на възложителя на документи, чрез които се доказва посочената в Част IV, раздел Б информация, възложителят ще приеме документи, съгласно чл. 62, ал. 1 от ЗОП, както и хипервръзка към публичен регистър, откъдето биха могли да бъдат установени декларираните обстоятелства.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

По обособена позиция 1:

1. Екологичен критерий.

2. Изпълнени доставки.

За обособена позиция 2:

1. Изпълнени доставки.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За Обособена позиция 1:

1. Екологичен критерий: Участникът по обособена позиция № 1 следва да декларира, че предлаганата от него рециклирана копирна хартия отговаря на определени екологични критерии, посочени в Техническата спецификация към настоящата документация, а именно:

1.1. Рециклираната копирна хартия трябва да е произведена изцяло от възстановени хартиени влакна (включват както рециклирани влакна от отпадъци след потреблението, така и рециклирани преди потреблението влакна — от фабрики за хартия, познати още като технологичен отпадък).

1.2. Рециклираната копирна хартия трябва да е избелена изцяло без хлор (TCF) или поне без свободен хлор (ECF).

В ЕЕДОП по об. п. 1 в Част IV, раздел В, точка 12 и в СЕВОП в т. 1.2. в секцията Документи за подбор в общата част на офертата участникът декларира, че предлаганата от него рециклирана хартия отговаря на eкологичните критерии посочени от Възложителя в техническата спецификация като посочва сертификат за наличие на екомаркировка тип І (знак за екомаркировка на базата на множество критерии) на продукта (напр.: EU EcoLabel, Blue Angel и др.) или посочва техническа документация на производителя, писмо от производител или друг документ, с които да докаже наличието на сертификат за екомаркировка или еквивалент по отношение на предлаганата от него рециклирана копирна хартия.

2. Изпълнени доставки: Участникът следва да е изпълнил доставки на рециклирана копирна хартия с обем минимум 15 000 опаковки рециклирана копирна хартия, формат А3/А4, общо за последните три финансови години.

За Обособена позиция 2:

1. Изпълнени доставки: Участникът следва да е изпълнил доставки на нерециклирана копирна хартия с обем минимум 30 000 опаковки нерециклирана копирна хартия, формат А3/А4, общо за последните 3 финансови години.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Условията за изпълнение на поръчката по двете обособени позиции са описани детайлно в образците на техническо предложение към Документацията за участие, налични и в СЕВОП.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 4
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 040-065390
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/10/2017
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/10/2017
Местно време: 13:30
Място:

Електронно в СЕВОП.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

В обявените дата и час на електронното отваряне на офертите, в сградата на МФ ще се извърши публично отваряне на документите, постъпили в Деловодството на МФ. На публичното отваряне могат да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

При подписване на рамковото споразумение гаранция за изпълнение не се внася. Гаранция за изпълнение на договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение, е в размер до 5 % от стойността на договора.

Общата сума на офертата по съответната позиция не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на поръчката за тази обособена позиция. В случай, че участникът е предложил цена, надвишаваща прогнозната стойност по съответната обособена позиция, офертата му ще бъде отстранена.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/09/2017