Teabe meditsiiniseadmete vajadusega seotud pakkumismenetluste kohta leiate COVID-19 teemaliselt veebilehelt.

Euroopa tuleviku konverents annab võimaluse jagada oma ideid ja kujundada Euroopa tulevikku. Tehke oma hääl kuuldavaks!

Tarned - 374747-2015

Kuva koondatud vaade

24/10/2015    S207

Itaalia-Ispra: Elektriseadmete tarne Ispras asuva Teadusuuringute Ühiskeskuse kesklattu

2015/S 207-374747

Hanketeade

Asjad

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC), Ispra
Postiaadress: via Enrico Fermi 2749, TP 582
Linn: Ispra VA
Sihtnumber: 21027
Riik: Itaalia
Kontaktisik: Chiara Anglesio
E-post: jrc-ism-c04-procurement@ec.europa.eu

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1077

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Muu: teadusuuringud.
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Elektriseadmete tarne Ispras asuva Teadusuuringute Ühiskeskuse kesklattu
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Asjad
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC), via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITAALIA.

NUTS kood ITC41 Varese

II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping mitme pakkujaga
maksimumarv osalejat kavandatavale raamlepingule: 3

Raamlepingu kestus

Kestus kuudes: 48

Hanke eeldatav kogumaksumus kogu raamlepingu kestuse jooksul

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 800 000 EUR
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Elektriseadmete tarne Ispras asuva Teadusuuringute Ühiskeskuse kesklattu.
Tarne hõlmab peamiselt järgmisi seadmeid (loetelu ei ole ammendav): kaablite lisaseadmed, muundurid ja puhvertoiteallikad (UPS), kanalisüsteemid kaablite paigaldamiseks, kaablid, isoleerteip, telefonikeskjaamad, tööriistakastid, lülitusaparatuur, kapid ja seonduvad lisaseadmed, lambid (hõõglambid, signaallambid jne), taskulambid ja toiteseadmed, avalike ja tööstusrajatiste seadmed (pistikupesad, pistikud, ümberlülitid jne), tõmbeventilaatorid, konvektsioonipaneelid ja kiirguskütteseadmed, soojapuhurid/õhukuivatid, elektrijaotuskilbid, releed, elektrimootorid, lülitid, kaitsmed, valgustussüsteemid, liigpingepiirikud, surunupud, seire- ja mõõteseadmed, kommunikatsioonivõrgud, programmeeritav kontroller (PLC) ja programmeeritavad loogikaseadmed, kaasaskantavad seadmed, laboriseadmed, automaatsed väravad, kokkupandavad redelid, käsitööriistad ja elektritööriistad, telefonid (sh veekindlad), heliedastusseadmed (mikrofonid, kõlarid, võimendid jne), tulekustutussüsteemid.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

31000000 Elektrimasinad, -aparaadid, -seadmed ja -tarvikud; valgustus

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 800 000 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Võimalik uuendamiste arv: 1
Asjade ja teenuste uuendatavate hankelepingute puhul järgnevate hankelepingute eeldatav ajakava:
kuudes: 24 (alates hankelepingu sõlmimisest)
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Vt pakkumisdokumente.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Vt pakkumisdokumente.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Ettevõtjad võivad esitada pakkumise kas üksikpakkujana või ettevõtete ajutise ühenduse (mis on või ei ole juriidiline isik) liikmena. Mõlemal juhul on lubatud alltöövõtt. Tehnilises kirjelduses kriitilisena määratletud tegevusi peab siiski viima ellu pakkuja või ettevõtete ajutise ühenduse korral selle 1 liige või mitu liiget.
Pakkuja peab nimetama sõnaselgelt iga ettevõtja rolli, st kas ettevõtja on üksikpakkuja, ühenduse liige või alltöövõtja. Nimetatut kohaldatakse ka juhul, kui osalevad ettevõtjad kuuluvad kõnealusesse rühma/konsortsiumisse/ühendusse.
Kõik ühenduse liikmed peavad vastutama solidaarselt hankija ees lepingu täitmise eest ja allkirjastama lepingu, kui ühendusega leping sõlmitakse. Ühendus peab määrama ainuesindaja, kellel on volitused esindada nii ühendust kui ka muid liikmeid lepingu täitmise käigus. Nimetatud esindaja vastutab ka lepingu haldusjuhtimise eest (ühendusele maksete laekumine ja nende töötlemine, kvaliteedi, keskkonna ja ohutuse koordineerimine jne) kõikide muude liikmete nimel.
Alltöövõtt on olukord, kus töövõtja sõlmib juriidilised kokkulepped muude ettevõtjatega, kes täidavad osa lepingulistest tegevustest töövõtja nimel. Töövõtja vastutab siiski hankija ees täielikult lepingu täitmise eest. Alltöövõtjateks loetakse töövõtjast erinevaid juriidilisest isikust töötajaid ja seda olenemata kohaldatavatest riiklikest õigusaktidest.
Pakkuja peab ka nimetama kõik alltöövõtjad, kelle suutlikkusele nad punktides III.2.2 ja III.2.3 nõutud minimaalse suutlikkuse taseme(te)le vastamiseks võivad tugineda.
Iga alltöövõtja peab esitama eellepingu, milles ta kinnitab tahet osaleda lepingu täitmisel pakkumises täpsustatud viisil. Lepingu täitmise käigus tuleb mis tahes alltöövõtja muutmiseks saada hankijalt eelnev kirjalik heakskiit.
Pakkuja (üksikettevõtja või ettevõtjate ajutine ühendus) võib tugineda punktides III.2.2 ja III.2.3 nõutud minimaalse suutlikkuse taseme(te)le vastamiseks ka muude ettevõtjate suutlikkusele nendevaheliste sidemete õiguslikust laadist olenemata. Sel juhul peab pakkuja esitama hankijale tõendi selle kohta, et tal on lepingu täitmiseks vajalikud ressursid, esitades näiteks kohustuse võtmise kinnituse üksuselt, kelle toetusele pakkuja tugineb. Käesoleva menetluse mõistes loetakse alltöövõtuks seda, kui pakkuja (üksikettevõtja või ettevõtjate ajutine ühendus) tugineb erineva ärinimega kolmanda poole suutlikkusele, isegi kui pakkuja ja kolmas pool kuuluvad ühte rühma/konsortsiumisse/ühendusse. Juhul kui leping sõlmitakse pakkujaga, kes tugineb kolmandale poolele punktis III.2.2 esitatud majandus- ja finantssuutlikkuse nõuetest enam kui 70 % täitmiseks, nõuab hankija, et kolmas pool allkirjastaks lepingu ja vastutaks seega pakkujaga solidaarselt lepingu täitmise eest.
Pakkumises peab olema selgelt esitatud teave iga ettevõtjate ajutise ühenduse liikme ja iga käesoleva menetluse jaoks nimetatud alltöövõtja rolli ja kohustuste kohta. Kaaskirjas tuleb esitada pakkuja nimi (sh ettevõtjate ajutise ühenduse korral kõikide liikmete nimed) ja alltöövõtja(te) nimi (nimed), sh kolmandate poolte nimed, kelle suutlikkusele võidakse tugineda, samuti käesoleva menetlusega tegeleva ainsa kontaktisiku nimi ja andmed. Ettevõtjate ajutise ühenduse korral peab kaaskirja allkirjastama iga liige või 1 liige, kelle muud partnerid on korrakohaselt volitanud nende eest ja nimel pakkumist ja lepingut allkirjastama. Sellisel juhul võidakse volitada näiteks volikirjaga, eellepinguga või ettevõtjate ajutise ühenduse lepinguga. Pakkujad (ettevõtjate ajutise ühenduse korral kõik selle liikmed) peavad esitama ka tehingutes kolmandate pooltega ja kohtumenetlustes pakkujat esindama volitatud isiku määramise teate koopia või sellise määramise kohta avaldatud teate koopia, juhul kui asjakohastes õigusaktides nõutakse selle avaldamist. Nimetatud volituse mis tahes delegeerimist muule esindajale, keda ei ole ametlikus määramise teates nimetatud, tuleb õigustada.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: 1) käesolevas hankemenetluses osalemiseks ei tohi pakkujad olla üheski Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25.10.2012 määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklites 106 ja 107 sätestatud menetlusest kõrvalejätmist põhjustavas olukorras. Pakkujad (sh ettevõtjate ajutise ühenduse liikmed) ja punkti III.1.3 kohaselt nimetatud mis tahes alltöövõtjad peavad allkirjastama kinnituse (avaldatud punktis I.1 nimetatud hankija veebisaidil) selle kohta, et nad ei ole üheski nimetatud olukorras. Hankija nõudmise korral peab edukas pakkuja (sh ettevõtjate ajutise ühenduse iga liige) ja punkti III.1.3 kohaselt nimetatud iga alltöövõtja esitama komisjoni 29.10.2012 delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 artikli 143 lõikes 3 loetletud alusdokumendid. Hankija võib pakkuja alusdokumentide esitamise kohustusest vabastada, juhul kui ta on need juba mõne varasema menetluse käigus esitanud ning kui kõnealuste dokumentide väljastamise kuupäevast ei ole möödunud üle 1 aasta ja need kehtivad veel. Sel juhul peab kandidaat kinnitama, et alusdokumendid on juba esitatud varasema hankemenetluse käigus ja et tema olukord ei ole muutunud;
2) pakkujad (ettevõtjate ajutise ühenduse korral) peavad tõendama, et neil on lepingu täitmiseks piisav suutlikkus, esitades tõendi äri- või kutseregistrisse kuulumise kohta kohaldatavate riiklike õigusaktidega kooskõlas.
Juhul kui pakkujal ei ole kohustust nimetatud registrisse kuuluda või kui tal ei ole lubatud sinna kuuluda oma põhikirja või õigusliku vormi tõttu, võib hankija aktsepteerida piisava tõendina kinnitust või tunnistust, eriorganisatsiooni kuulumist, tegevusluba või käibemaksukohustuslaste registrisse kuulumist.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: pakkujatel peab olema lepingu täitmiseks piisav majandus- ja finantssuutlikkus.
Iga pakkuja (ettevõtjate ajutise ühenduse korral iga liige) ja iga alltöövõtja, kelle suutlikkusele pakkuja majandus- ja finantssuutlikkuse minimaalse(te)le taseme(te)le vastamiseks võib tugineda, peab esitama järgmised tõendid:
a) kinnitus viimase 3 majandusaasta (2012–2014) aastase kogukäibe kohta.
Hankija jätab endale õiguse nõuda kõnealuse bilansi koopiat.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase: alapunkti a kohta: pakkujad peavad tõendama, et nende keskmine aastane kogukäive on vähemalt 500 000 EUR. Hinnatakse, kas miinimumkäibe nõude täidab pakkuja tervikuna, arvestades kõikide liikmete (ettevõtjate ajutise ühenduse korral) ja kõikide alltöövõtjate summaarset suutlikkust.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
pakkujad peavad vastama järgmistele tehnilistele kriteeriumidele
(ettevõtete ajutiste ühenduste või alltöövõtjate korral tuleb nõutavad dokumendid esitada iga ühenduse liikme/alltöövõtja kohta, kelle suutlikkusele/võimsusele võib pakkuja nõutavate standardite miinimumtaseme(te)le vastamiseks tugineda):
b) loetelu peamistest samalaadsetest tarnitud kaupadest, mille kohta on esitatud arve(d) viimasel 3 aastal (2012–2014). Loetelu peab sisaldama vähemalt järgmist teavet: kaupade tarnimise kuupäevad või ajavahemikud, avaliku ja erasektori klientide nimed, arve(te)l esitatud maksumus(ed), arve viitenumber. Hankija jätab endale õiguse nõuda, juhul kui ta peab seda sobivaks, pakkujalt koopiaid kõigist või mõnedest nimetatud arvetest, ja juhul kui nimetatud dokumentidest ei ilmne selgelt tarnitud kaupade laad, koopiaid muudest sobivatest selgitavatest dokumentidest.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase:
alapunkti b mõistes sobivaks osutumiseks peavad pakkujad olema viimase 3 aasta jooksul tarninud samalaadseid kaupu kogumaksumusega vähemalt 500 000 EUR.
Hinnatakse, kas eespool nimetatud miinimumtasemed täidab pakkuja tervikuna, arvestades kõikide liikmete (ettevõtjate ajutise ühenduse korral) ja kõikide alltöövõtjate summaarset suutlikkust/võimsust.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
JRC IPR 2015 C.4 0037 OC.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
11.12.2015
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 18.12.2015

Pakkumuste avamise koht:

Teadusuuringute Ühiskeskus, hoone 1, ruum 7, via Fermi 2147, Ispra VA, ITAALIA.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah
Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: 1 esindaja pakkuja kohta pakkumisdokumentides sätestatud menetluse kohaselt.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave

1. Käesoleva hanketeatega seotud pakkumisdokumendid ning võimalikud küsimused ja vastused avaldatakse veebisaidil https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1077 ja neid saab sealt alla laadida, klõpsates sakil "Dokumentide kogu".

Soovi korral võivad huvitatud pooled ennast eespool nimetatud veebisaidil registreerida. See võimaldab süsteemil "e-tendering" neid teavitada, kui käesoleva pakkumiskutse kohta avaldatakse uut teavet. Registreerimata pooltel palutakse saiti korrapäraselt külastada, sest pakkuja kohus on pakkumismenetluse vältel kontrollida, kas on tehtud uuendusi.

2. Hankija võib esitada huvitatud poolte palvel lisateavet lepingu laadi selgitamiseks ja veebileht https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1077 on ainus lisateabe allikas, millel saab esitada päringuid, klõpsates küsimiseks ainult küsimuste ja vastuste jaotisel "Questions & answers" ja seejärel tekstil "Ask a question" (küsimuse esitamine).

3. Hankija võib omal algatusel teavitada huvitatud pooli pakkumisdokumentides esinenud mis tahes veast või neist välja jäänud teabest.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: kõik tähelepanekud käesoleva lepingu sõlmimise menetluse kohta võib saata punktis I.1 nimetatud hankijale.

Juhul kui kogetakse halduslikku omavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse 2 aasta jooksul päevast, mil saadakse teada asjakohased faktid (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Nimetatud kaebus ei too kaasa vaidlustuste esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Vaidlustuse võib esitada punkti VI.4.1 nimetatud organile 2 kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
14.10.2015