Palvelut - 374985-2018

28/08/2018    S164    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2018/S 164-374985

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Helsingin kaupungin asuntotuotanto
0201256-6
PL 58226, Helsingin kaupunki
Helsinki
00510
Suomi
Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Sirpa Pylväs
Sähköpostiosoite: sirpa.pylvas@hel.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.att.hel.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=197574&tpk=44b2e2d5-b1d0-47cb-b3c8-92ba340dd107
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

LVIA-SUUNNITTELU, Itäkeskus, asuntokortteli 45048/8 ja 9, purkava saneeraus

Viitenumero: 2825002037
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntö Helsingin Itäkeskukseen rakennettavien kahden (2) asuinkerrostaloyhtiön ja autohallin tietomallinnetusta LVIA-suunnittelusta. Nykyiset rakennukset tontilla puretaan ja rakennetaan uusi umpikorttelimainen asuinkerrostalokokonaisuus. Suunnitteluun sisältyy LVIA-suunnittelu tietomallintamalla tamän tarjouskyselyn mukaisesti. Suunnitteluun sisältyy purettavien rakennusten purkulupamenettelyyn, purkusuunnitteluun ja purkutyön urakkaan liittyvät tehtävät oman suunnittelualan osalta pääsuunnittelijan johdolla. Suunnittelukokonaisuus sisältää seuraavat perustettavat erilliset yhtiöt:

– 45048/11, Haso Ystävyydenpuisto, ARA:n kustannusvalvoma asumisoikeuskohde

– 45048/10, Heka Itäkeskus Kauppakartanonkatu 16, ARA:n kustannusvalvoma vuokratalokohde. Hankinta kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena edullisen kustannustason saavuttamiseksi. Sopimus alkaa sopimuksen allekirjoituksella ja on voimassa, kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu rakennuttajan hyväksymällä tavalla.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarkoituksena on hakea kyseessä olevalle, osittain valtion lainoittamalle, Helsingin kaupungin omistamalle korttelikokonaisuudelle LVIA-suunnittelija, joka tekee kohteen LVIA-suunnittelun yhteistyössä asuntotuotannon, Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Helsingin Asumisoikeus Oy:n kanssa. Tarjoaja vastaa kohteen LVIA-suunnittelusta. Tarjoajan tulee nimetä vastuullinen suunnittelija, joka vastaa tämän erikoisalan kokonaisuudesta ja siitä, että suunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset. Lisäksi tarjoajan tulee nimetä projektisuunnittelija. Tarjoajan tehtävänä on asemakaavan asettamien reunaehtojen ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) edellyttämien kustannusrajojen mukaisten asuinrakennusten, autohallin ja niihin liittyvän kansipihan LVIA-suunnittelu. Suunnittelutyö toteutetaan tietomallinnuspohjaisesti Yleisten tietomallivaatimusten 2012 (YTV2012) mukaisesti ja tämän tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti tarkennettuna. Lisäksi suunnittelussa noudatetaan asuntotuotannon ohjeistusta ja mallidetaljeja. Asuntotuotannon suunnitteluohje löytyy sähköisenä asuntotuotannon "Ohjeet ja mallit"

-verkkosivuilta. Rakennussuunnitteluvaiheessa kohde tulee suunnitella siten, että rakennusosa-arviolla arvioidut rakennuskustannukset alittavat luonnoksissa esitettyjen tilojen mukaisen tavoitehinnan. Kustannuslaskelmat tekee rakennuttaja.

Kilpailun kohde:

Korttelikokonaisuus, jossa rakennusoikeutta yhteensä 20 300 k-m2, jonka lisäksi liiketilaa tulee olla vähintään 400 k-m2.

Tontti 45048/11 Haso Ystävyydenpuisto

– Rakennusoikeutta 9 950 k-m2

– Kerrosluku 6

– Keskipinta-alatavoite noin 55–60 m2

– Tavoite 135 asuntoa

– Autopaikat sijoittuvat pääosin tontille rakennettavaan pihakannen alaiseen pysäköintihalliin

– VSS-tilat 235 m2

Tontti 45048/10, Heka Itäkeskus Kauppakartanonkatu 16

– Rakennusoikeutta 10 350 k-m2 ja vähintään 400 k-m2 liiketilaa

– Kerrosluku 6–8

– Keskipinta-alatavoite noin 50–55 m2

– Tavoite 139 asuntoa

– Autopaikat sijoittuvat pääosin tontille rakennettavaan pihakannen alaiseen pysäköintihalliin

– VSS-tilat 248 m2

Suunnittelun tavoitteet:

– Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n asettamiin hintarajoihin mahtuvat kustannukset

– Hyvä hinta-laatusuhde

– Julkisivujen, vesikaton, pihojen ja yleisten tilojen pitkä käyttöikä ja helppo huollettavuus

– Rakennusosat ja materiaalit vakiotuotteita

– Tarkemmat tavoitteet suunnittelulle on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevissa hankesuunnitelmissa.

Rakennusten alustava runkoratkaisu:

– Betonielementtirunko

– Välipohjat pääosin ontelolaattoja

– Kadun puoleiset julkisivut pääosin tiilimuurattuja.

Alustava aikataulu:

– Hankesuunnitelma valmis 4/2017

– Rakennuslupa vireille 2/2019 (sakollinen välitavoite)

– Urakkalaskentasuunnitelmat projektipankissa työpiirustustasoisina yhteensovitettuna 6/2019 (sakollinen välitavoite)

– Suunnitteluaika n. 12 kk

– Urakkakilpailun aloitus on 8/2019

– Rakentamisen aloitus on 11/2019

– Purkuaika-arvio n. 6 kk

– Rakennusaika-arvio n. 24 kk.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 42
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset velvoitteet ja olla huolehtinut yhteiskunnallisista velvoitteista asianmukaisesti. Tarjoaja vastaa tarjouspyynnön soveltuvuutta koskevassa osiossa ESPD-lomakkeen kysymyksiin vakuutuksena soveltuvuusehtojen täyttymisestä. Hankintayksikkö edellyttää ESPD-lomakkeen kysymyksiin vastaamista myös ns. voimavara-alihankkijoiden osalta. Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisälain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen kuin hankintayksikkö tekee hankintapäätöksen, jos osallistujan sijoittumismaan lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Yrityksen lakisääteisten velvoitteiden hoidon varmistamiseksi tarjoajan tulee varautua toimittamaan tilaajalle tilaajavastuu- ja hankintalain sekä hankintailmoituksen mukaiset asiakirjat ennen suunnittelusopimuksen allekirjoittamista.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot 2013 sopimuksessa mainituin poikkeuksin.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 01/10/2018
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 01/10/2018
Paikallinen aika: 12:05
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten julkista avausta ei järjestetä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Tontin perustamisolosuhteet:

– Rakennettavuusselvitys on tämän tarjouspyynnön liitteenä

– Tonttien johtokartta on tämän tarjouspyynnön liitteenä.

Huoltokirja:

Suunnittelutehtäviin sisältyy huoltokirjan ja asuntotuotannon tarkastusasiakirjan täyttäminen sekä niiden edellyttämät toimenpiteet asianomaisen suunnittelijan suunnitelmien ja valvonnan osalta sekä tarvittavien paikantamispiirustusten laatiminen. Huoltokirjaohje löytyy sähköisenä asuntotuotannon "Ohjeet ja mallit" -verkkosivulta.

Rakennustuotteiden kelpoisuus: Suunnittelija vastaa rakennustuotteiden kelpoisuuden selvittämisestä suunnittelu- ja työmaa-aikana yhteistyössä muiden suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa. Pääsuunnittelija vastaa kokonaisuudesta. Tarjouspyynnön liitteenä PKS-Rava-kortti liittyen tuotteiden kelpoisuuden tarkistamiseen.

Suunnitelmien yhteensovitus: Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien yhteensovituksesta. 2D- ja muu tarkentava suunnittelu ja tasokuvat toimitetaan digitaalisessa muodossa, piirustukset CAD-muodossa (.dwg, tulostustiedostot: .pdf), työselostus ja muu A4-materiaali ATK-muotoon (.pdf, doc, .xls).

Reikäsuunnittelu:

Reikäsuunnittelu ja palokatkodetaljit toteutetaan soveltaen asuntotuotannon tietomallintamisen reikäkierto-ohjetta. Ohje löytyy sähköisenä asuntotuotannon "Ohjeet ja mallit" -verkkosivuilta.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27/08/2018