Доставки - 376582-2018

29/08/2018    S165    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Бургас: Касети с тонер

2018/S 165-376582

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Бургас
Национален регистрационен номер: 000056814
Пощенски адрес: ул. „Александровска“ № 26
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Гергана Стоянова
Електронна поща: ge.stoyanova@burgas.bg
Телефон: +359 56907288
Факс: +359 56860912

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.burgas.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/admin/notice/viewpost/62/34114

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на нови оригинални нерециклирани консумативи за принтери и копирни машини за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва:

II.1.2)Основен CPV код
30125100 Касети с тонер
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Регулярни доставки по заявки в зависимост от нуждите на възложителя на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, МФУ и копирни машини за срок от 12 (дванадесет) месеца или до достигане на прогнозната стойност, посочена в поле II.2.6), за всяка от обособените позиции в съответствие с изискванията на възложителя от документацията за участие в настоящата процедура. Подробна информация относно необходимите нови оригинални нерециклирани консумативи за принтери и МФУ по места на доставка е представена в приложения № 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 и 7.1.6 за обособена позиция № 1 и приложения № 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 за обособена позиция № 2, неразделна част от документацията за участие. Количеството се определя съгласно необходимостта на възложителя и заявените от него за доставка видове и количества консумативи.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 183 333.33 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на оригинални консумативи за принтери и МФУ

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100 Касети с тонер
30125110 Тонер за лазерни принтери/факс машини
30124300 Барабани за офис машини
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Съгласно т. 5 от раздел I „Общи условия“ на Указания за изготвяне на офертите, неразделна част от настоящата обществена поръчка.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Регулярни доставки по заявки в зависимост от нуждите на възложителя на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери и МФУ за срок от 12 (дванадесет) месеца или до достигане на прогнозната стойност, посочена в поле II.2.6), в съответствие с изискванията на възложителя от документацията за участие в настоящата процедура. Подробна информация относно необходимите нови оригинални нерециклирани консумативи за принтери и МФУ по места на доставка е представена в приложения № 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 и 7.1.6, част от документацията за участие. Количеството се определя съгласно необходимостта на възложителя и заявените от него за доставка видове и количества консумативи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Подновявания на основания чл. 6, ал. 1 от ППЗООП във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОП възложителят предвижда за срок не по-дълъг от 12 месеца и в размер на не повече от 10 % от прогнозната стойност на всяка от обособените позиции, а именно: за ОП 1 — в размер до 13 333,33 BGN. без вкл. ДДС или до 16 000,00 BGN с вкл. ДДС.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на оригинални консумативи за копирни машини.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30124300 Барабани за офис машини
30125120 Тонер за фотокопирни машини
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Съгласно т. 5 от раздел I „Общи условия“ на Указания за изготвяне на офертите, неразаделна част от настоящата обществена

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Регулярни доставки по заявки в зависимост от нуждите на възложителя на оригинални, нерециклирани консумативи за копирни машини за срок от 12 (дванадесет) месеца или до достигане на прогнозната стойност, посочена в поле II.2.6), в съответствие с изискванията на възложителя от документацията за участие в настоящата процедура. Подробна информация относно необходимите нови оригинални нерециклирани консумативи за принтери и МФУ по места на доставка е представена в pриложения № 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, част от документацията за участие. Количеството се определя съгласно необходимостта на възложителя и заявените от него за доставка видове и количества консумативи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Подновявания на основания чл. 6, ал. 1 от ППЗООП във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОП възложителят предвижда за срок не по-дълъг от 12 месеца и в размер на не повече от 10 % от прогнозната стойност на всяка от обособените позиции, а именно: за ОП 1 — в размер до 13 333,33 BGN без ДДС или до 16 000,00 BGN с вкл. ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 078-173555
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 93-ОП18-11/4/26.07.2018 г.
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка на оригинални консумативи за принтери и МФУ

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
26/07/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Кооперация „Панда“
Национален регистрационен номер: 000885099
Пощенски адрес: район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 139
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: zop@office1.bg
Телефон: +359 29766896
Факс: +359 29766879
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 146 666.66 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 146 666.66 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 93-ОП18-11/5/26.07.2018 г.
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на оригинални консумативи за копирни машини.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
26/07/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Кооперация „Панда“
Национален регистрационен номер: 000885099
Пощенски адрес: район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 139
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: zop@office1.bg
Телефон: +359 29766896
Факс: +359 29766879
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 36 666.67 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 36 666.67 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

По реда на ГПК съгласно чл. 225, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/08/2018