Услуги - 377399-2018

29/08/2018    S165    Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-София: Застрахователни услуги

2018/S 165-377399

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 155-356024)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Български спортен тотализатор“
Национален регистрационен номер: 202766380
Пощенски адрес: ул. „Хайдушко изворче“ № 28
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Рада Гьонова
Електронна поща: op@toto.bg
Телефон: +359 28181814/+359 28181823
Факс: +359 28181801

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.toto.bg

Адрес на профила на купувача: http://profile.toto.bg/431b7fd87c346be3e97acb449093e73a

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Предоставяне на застрахователни услуги“

II.1.2)Основен CPV код
66510000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата поръчка включва възлагане по 4 обособени позиции, застрахователни услуги, чрез които се търси:

— предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 1 046 души (с възможност за тяхното намаляване и/или увеличаване) по време на изпълнение на служебните им задължения съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служители за риска „трудова злополука“,

— предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 861 броя обекта: имущество — сгради и тотопавилиони (с възможност за тяхното намаляване/увеличаване),

— предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на налични пари в каса на 702 броя обекта — тотопавилиони (с възможност за тяхното увеличаване/намаляване),

— предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на стопанисваните от ДП БСТ 111 броя автомобила (с възможност за тяхното увеличаване/намаляване),

— изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/08/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 155-356024

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
VII.2)Друга допълнителна информация:

Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля, направете справка със съответната тръжна документация.

Променените документи от документацията: образец № 4.1 от документацията „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 1 от раздел V „Образци на документи“, както и проектът на договор за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 от раздел VI „Проекти на договори“, са достъпни на профила на купувача