Byggentreprenader - 381818-2018

01/09/2018    S168    - - Byggentreprenader - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Västerås: Anläggningsarbete

2018/S 168-381818

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Västerås kommun
212000-2080
Stadshuset, rum C 127
Västerås
721 29
Sverige
Kontaktperson: Anders Josefsson
Telefon: +46 21-391222
E-post: anders.josefsson@vasteras.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vasteras.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/vasteras/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=37227
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/vasteras/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=37227
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

P-hus Dockan

Referensnummer: VPAB 2018/00019-2.6.1
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Objektet avser utförande av Parkeringshus Dockan. Under 2019- maj 2020 kommer Västerås Parkering AB att anlägga ett parkeringshus med källardel i Kv. Najaden 1, Öster Mälarstrand. Parkeringshuset har namnet Dockan och kommer vara i fem plan med butiksdelar i markplan. Butiksdelarna ska grundinstaleras.

Dockan ska grundläggas på pålar och plintar med vattentät källardel i betong. Parkeringshusets stomme ska byggas med spännbalksysstem vilket utgörs av prefabricerade pelare och balkar i betong med platsgjutna bjälklag. Dockan kommer ha gemensam in/utfart med anslutning till grannfastigheten i källarplan som APP Property bygger.

Arbetena omfattar bl.a. bygg-, mark-, grundläggnings- och betongarbeten samt installationer för parkeringshuset. Entreprenaden innehåller även installationsarbeten för butikerna. I tidigare etapp i området har det förekommit förorenade massor vilket även kan vara fallet i denna entreprenad.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45000000
51100000
51700000
51900000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Objektet avser utförande av Parkeringshus Dockan. Under 2019- maj 2020 kommer Västerås Parkering AB att anlägga ett parkeringshus med källardel i Kv. Najaden 1, Öster Mälarstrand. Parkeringshuset har namnet Dockan och kommer vara i fem plan med butiksdelar i markplan. Butiksdelarna ska grundinstaleras.

Dockan ska grundläggas på pålar och plintar med vattentät källardel i betong. Parkeringshusets stomme ska byggas med spännbalksysstem vilket utgörs av prefabricerade pelare och balkar i betong med platsgjutna bjälklag. Dockan kommer ha gemensam in/utfart med anslutning till grannfastigheten i källarplan som APP Property bygger.

Arbetena omfattar bl.a. bygg-, mark-, grundläggnings- och betongarbeten samt installationer för parkeringshuset. Entreprenaden innehåller även installationsarbeten för butikerna. I tidigare etapp i området har det förekommit förorenade massor vilket även kan vara fallet i denna entreprenad.

Option på kylanläggning kan tillkomma under entreprenad tiden med utförande enligt VS Rörbeskrivning.

Option på rumsbildande enheter inom LOKAL 1 (omklädning, dusch, WC och elschakt) kan tillkomma under entreprenad tiden utförande enligt A-ritning och ska innehålla byggåtgärder (enligt A-ritning+ Rumsbeskrivning), VVS- och El-åtgärder (till normal standard)

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 17
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 06/11/2018
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 05/05/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 07/11/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Box 1853
Uppsala
751 48
Sverige
Telefon: +46 18-4316300
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Fax: +46 18-100034

Internetadress: http://www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/08/2018