Услуги - 383764-2017

29/09/2017    S187

България-София: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

2017/S 187-383764

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Представляващият Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителeн директор
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: п.к. 3, ж.к. Люлин 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Владислав Петров; Кремена Николова
Електронна поща: Vladislav.Petrov@bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 29396351/+359 29396690
Факс: +359 29250063

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/predproektno_prouchvane_za_gazov_hab_balkan_chast_ot_proekt_ot_obsht_interes_6_25_4-226-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: п.к. 3, ж.к. Люлин 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Тафраджийска
Телефон: +359 29396358
Електронна поща: vtafradziyska@bulgartransgaz.bg
Факс: +359 29250063
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предпроектно проучване за газов хъб „Балкан“, част от проект от „общ интерес“ 6.25.4.

Референтен номер: 170-021
II.1.2)Основен CPV код
71320000 Инженерни услуги по проектиране и конструиране - ME02
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва извършването на пълно и всеобхватно предпроектно проучване на проекта за газов хъб „Балкан“ (ПОИ 6.25.4).

Предпроектното проучване следва да включва:

1. Анализи на целевите пазари и оценка на търсенето на газ и сценариите за доставка на газ;

2. Проучване на основните технически аспекти на газов хъб „Балкан“, част от проект от „общ интерес“ 6.25.4.;

3. Проучване на подходящи бизнес модели, оценка на различни модели на публично-частното партньорство и на структурата на собствеността;

4. Проучване за овладяване на търговските, регулаторните, техническите и инженерните рискове, рисковете свързани с влиянието върху околната среда и обществото и рисковете свързани с изпълнението на проекта;

5. Проучване и препоръки за жизнената финансова структура на проекта;

6. Изготвяне на пътна карта за изпълнение на проекта.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71320000 Инженерни услуги по проектиране и конструиране - ME02
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на пълно и всеобхватно предпроектно проучване за газов хъб „Балкан“ (ПОИ 6.25.4) включително и изготвянето на междинен и окончателен доклад, презентация и резюме с обхват съгласно Техническата спецификация и при точно спазване изискванията на възложителя, нормативните разпоредби и всички срокове и условия определени в документацията за участие.

Проучването ще включва следните основни раздели:

— Търговски раздел;

— Технически раздел;

— Раздел, свързан с бизнес моделиране;

— Раздел за управление на риска;

— Раздел свързан с финансовата структура;

— Раздел свързан с управлението на проекта.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изработване на междинен доклад в обхват съгласно т. 15.1.1. на Техническата спецификация / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Срок за изработване на предпроектното проучване за Газов хъб „Балкан“ / Тежест: 20
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 800 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 170
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Безвъзмездна финансова помощ от програмата Механизъм за свързване на Европа (СЕF) под формата на възстановяване на 50 % от допустимите разходи за действието.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква в конкретната процедура.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот на база годишните обороти, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот за последните 3 (три) приключили финансови години в размер на 7 000 000 (седем милиона) BGN, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Документи за доказване на икономическо и финансово състояние:

Годишни финансови отчети или техни съставни части и справка за общия оборот, съгласно чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с критерия за подбор, чрез посочване на минималния общ оборот за последните 3 (три) приключили финансови години по т. 9.2.2.1. от указанията. Данните се представят чрез попълване на информацията в част ІV, б. „Б“, т.1а) на ЕЕДОП).

Съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на Годишни финансови отчети или техни съставни части и справка за общия оборот, съгласно чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП.

2. Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Мин. изискв. за допустимост, на основ. чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по отнош. на технич. способн. на уч-ците, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП:

1.1. Уч-кът тр. да е изпълн. идент. или сходна д-ст с тази на поръчк. най-много за последн. 3 г., счит. от датата на подав. на оферт.

Под „д-ст, сходна с предм. на поръчк. “ следва да се разбира извършв. на предпр. проучв. и/или изработв. на инвестиц. проект за изгражд. на линеен обект-нов или подмяна на съществ. газопр., с дълж. не по-малка от 30 км, услов. диаметър DN по-голям или равен на 500 мм и раб. наляг. над 1, 6МРа, както и за изгражд. на нова и/или реконстр. на съществув. КС. Линейн. обект и КС могат да са предм. на разл. инвестиц. проекти и/или предпр. проучв.

За извърш. предпр. проучв. ще се приема такова, което е одобр. /съглас. от получат. За израб. инвестиц. проект ще се приема такъв, който е одобр. /съглас. с получат. и/или с вс. компет. инстанц. и/или въз осн. на който може да започне стр-тво (има издад. разреш. за стр.). За израб. инвестиц. проект, изпълн. от чуждестр. уч-ци ще се приема такъв, който е израб. във фаза, която е одобр. /съглас. от получ. и/или с вс. комп. инстанции и/или въз осн. на който може да започне стр-тво, съгл. законодат. в страната, в която е одобр проекта.

Съотв. с постав. критер. за подбор, съгл. чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП се док. чрез предст. на списък на услуг., които са идент. или сходни с предм. на общ. поръч., с посочв. на стойн., датите и получат., заедно с док-ство за извърш. услуга-удост., изд. от получ., посоч. в списъка или от компет. орган, потвържд. извършв. на услуг. и/или посочв. на публ. регист., в който е публик. информ. за извърш. усл. и/или др. докум. по преценка на уч-ка, които в-лят приеме за подх.

Удостов. изпълн. на мин. изискв. е чрез информ., съдърж. се в представ. списък на услуг., които са идент. или сходни с предм. на общ. пор., изпълн. през последн. 3 год., счит. от датата на подав. на оферт., заедно със съответн. доказ.

2. Мин. изискв. за допуст., на основ. чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по отнош. на технич. и професион. способн. на уч-ците във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП:

1.2. Уч-кът трябва да разпол. с перс. (екип от експерти), който ще бъде ангаж. с изпълн. на поръчк. и който следва да вкл. :

Р-тел екип-лицето да има придоб. образов. -квалиф. степен „магист. в обл. на инженерн. науки и/или иконом.; да има опит в организ. и управл. при изпълн. на предпроек. проучв. и/или проект. и/или проект. и стр-ство в енерг. сектор;

Експ. „Газопров. и газопрен. мрежи“-лицето да притеж. пълна проект. правосп. по Зак. за камар. на архит. и инжен. в инвестиц. проект. (ЗКАИИП), ред. отчет. за 2017 г. или призн. профес. квалиф., съгл. Зак. за призн. на профес. квалиф. (ЗППК) или еквив.; да има опит в разраб. на предпр. проучв. и/или изработв. на инвестиц. проект за изгражд. на нов или подмяна на съществ. газопр. за мин. 1 линеен обект с дълж. не по-малко от 30 км, усл. диам. по-голям или равен на 500 мм и раб. наляг. над 1, 6МРа по част „Технолог.“, свърз. с линейн. част

Експ. „Технолог. съоръж.“- лицето да притеж. пълна проект. правосп. по Зак. за камар. на архит. и инжен. в инвестиц. проект. (ЗКАИИП), ред. отчет. за 2017 г. или призн. профес. квалиф., съгл. Зак. за призн. на профес. квалиф. (ЗППК) или еквив.; да има опит в разраб. на предпр. проучв. и/или изработ. на инвестиц. проект за мин. 1 проект (обект) за изгражд. на нова и/или реконстр. на съществ. КС по част „Технолог.“, свърз. със съоръж.

В сл., че е предл. повече от 1 експерт от горните, изискв. за всеки от тях е задълж. за водещ. експерт, който ще бъде оправом. да подпис. предпроек. проучв.

Експ. „Хидравл. симулации“-лицето да има придоб. образов. -квалификац. степен „магист. или „бакал. “ в обл. на инжен. науки; да има профес. опит като експерт в обл. на механика на флуидите, симулац. на газ. мрежи и/ или изготв. на хидравл. разчети на сложни мрежови конфигур., спазв. съотв. европ. станд. в обл. на газ. динамика.“

Финан. експ. -лицето да има придоб. образ. -квалиф. степен „магист. в обл. на иконом., финанс. или еквив.; да има опит в изготв. на анализ „Разх. -ползи“ за обекти в енерг. сектор-мин. 2 изготв. анализа „Разх. -ползи“.

Продължава в т. VI.3) Допълнителна информация.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.

2. За участниците в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

3. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРК) за участник, участник в обединение, предвиден подизпълнител и/или трето лице, освен ако не са налице обстоятелствата по чл. 4 от същия закон.

4. Всички изисквания към участниците и офертите за участие са съгласно документацията за участие в процедурата.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора, определеният за изпълнител участник представя:

Гаранция, която обезпечава изпълнението на договора в размер на 5 % (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС по т. 3.1. от проекта на договор, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на изпълнителя по Договора под формата на депозит на парична сума, банкова гаранция, съгласно условията на възложителя от обр. О12 или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства за 100 % от размера на авансовите средства, които ще се предоставят от възложителя, в 1 от следните форми парична сума; банкова гаранция, съгласно условията на възложителя от образеца на банкова гаранция за авансово плащане обр. О13 или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Изискванията и условията са посочени в документацията за участие.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

1. Финансирането на предмета на поръчката се извършва със собствени средства на „Булгартрансгаз“ ЕАД и безвъзмездна финансова помощ по програма Механизъм за свързване на Европа (СЕF) за Действие с номер и наименование 6.25.4-0015-BG-S-M-16 „Предпроектно проучване за газов хъб „Балкан“, част от проект от „общ интерес“ (ПОИ) 6.25.4 под формата на възстановяване на 50 % от допустимите разходи за действието.

2. Начин на плащане: Възложителят заплаща дължимото възнаграждение съгласно условията и сроковете, посочени в т. 3.5. от проекта на договор.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/11/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 03/11/2017
Местно време: 10:30
Място:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД с адрес: гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров“ № 66.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят документите, посочени в VI.3), т. 2 от „Допълнителна информация“ на настоящото обявление.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Уч-ците могат да получат информ. за задълж, свърз. с данъци и осигуровки, опазв. на околната среда, закрила на заетостта и услов. на труд, които са в сила в Р. България, както следва:

— Отн. задълж., свърз. с данъци и осигуровки: НАП-информац. тел. на НАП-0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

— Отн. задълж., опазв. на околн. среда -МОСВ: Информац. център на МОСВ: работи за посетители вс. раб. ден 14:00 - 17:00 ч., София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, тел.: 02/940 6331, интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

— Отн. задълж., закр. на заетостта и услов. на труд-МTСП: интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg, София 1051, ул. „Триадица“ № 2, тел.: 02/8119 443.

2. Продълж. от т. IV.2.7)-Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отвар. на офер., следва да предст.:

— За уч. ци–представ. /и уч-ка представ. докум. за самоличност, копие на актуал. състо. на уч-ка или копие от догов. за обедин., при уч-ик-обедин. или докум., в който се пос. представл. Чуждестран. уч-ци предст. докум. и в превод на бълг. ез.

— За упълном. представ. на уч-ците -докум. за самоличн., пълном., копие на актуалн. съст. на уч-ка или копие от догов. за обедин., при уч-ик-обед. или докум., в който се посоч. представл. Чуждестр. уч-ци предст. докум. и в превод на бълг. ез.

— За представ. на средствата за мас. осведом. -докум. за самоличн., служ. карта или др. документ, удостовер. служебн. полож., по силата на което лицето има право на присъствие.

3. Продължение на т. III.1.3) — Експ. Бизнес моделир. -лицето да има придоб. образов. -квалифик. степен „магист. в обл. на иконом., финан. или еквив; да има опит в анализ. и изготв. на бизнес модели и модели на собств. за проекти в енерг. сектор-мин. 1 изготв. бизнес модел и модел на собств.

— Експ. Финан. структур. - лицето да има придоб. образов. -квалифик. степен „магист.” в обл. на икон., финанс. или еквив.; да има опит в изготв. на модели за финан. структур. на пр. в енерг. сектор-мин. 1 изготв. модел за финан. структур.

— Експ. Национ. газов пазар-лицето да има придоб. образов. -квалифик. степен „магист.” в обл. на икон., финан. или еквив.; да има опит в проучв. и анализ на състоян. и перспект. за разв. на газ. пазар в Б-ия.

— Експ. М/ународни газ. пазари-лицето да има придоб. образов. -квалификац. степен „магист. в обл. на икон., финан. или еквив.; да има опит в проучв. и анализ на съст. и перспект. за разв. на м/ународ. газ. пазар.

— Експ. Екология и еколог. законодат. -лицето да има опит в обл. на екологията и еколог. законодат.

— Правен експ. -лицето да има придоб. образов. -квалифик. степен „магист. по специалн. право или еквивал. и юридич. правоспос.; да има опит в прилаг. на бълг. и европ. законодат. в обл. на енергет.

Съотв. с постав. крит. за подбор в т.ч. мин. изискв. за допуст., на осн. чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по отнош. на технич. и проф. способн. на уч-ците във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП се док. чрез предст. на списък на перс., който ще изпълн. поръчк., и/или на член. на ръков. с-в, които ще отгов. за изпълн., в който е посоч. профес. компет. на лицата.

При подав. на офер. уч-ците деклар. Р-тел екип за изпълн. на поръчк. чрез посочв. в част IV, буква В, т. 6, буква б) от ЕЕДОП на имената на лиц., образов. -квалификац. му степен и посочв. на конкр. профес. опит в орган. и управл. при изпълн. на предпр. проучв. и/или проект. и/или проект. и стр-лство в енерг. сектор. При подав. на офер. уч-ците деклар. горепосоч. експерти за изпълнен. на поръчк. чрез посочв. част IV, буква В, т. 6, буква а) от ЕЕДОП на имената на лицата, образов. -квалифик. им степен или проект. правосп. по ЗКАИИП, ред. отчет. за 2017 г. или призн. профес. квалиф. съгл. ЗППК или еквивал., както и посочв. на конкр. профес. опит, съгл. конкр. изискв. към всеки от специал.

4. При несъотв. м/у предлож. обща цена слов. и цифр. или единич. цени и обща цена, валид. ще бъде общата цена, изписана слов. която се оповест. по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП и в случ. че бъде открито такова несъответ., уч-кът следва да приведе общата или единич. цени в съотв. с общата цена, изпис. слов. в опред. от комис. срок.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/09/2017