Услуги - 384013-2015

31/10/2015    S212    Съд на Европейския съюз - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Очни прегледи

2015/S 212-384013

Незавършена процедура

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз“, 15.8.2015 г., 2015/S 157-287588)

Съд на Европейския съюз, на вниманието на: г-жа Eva Lorincz, boulevard Konrad Adenauer, 2925 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ. За контакти: отдел „Правилник за длъжностните лица, социални и медицински въпроси и условия на труд“. Тел. +352 4303-2147. Факс +352 4303-2532. Електронна поща: marches-publics-uds@curia.europa.eu


NB:

Поръчката не беше възложена.

Възлагащият орган реши да:

— декларира горепосочената открита процедура за възлагане на поръчка за неуспешна,

— използва процедура на договаряне в бъдеще, в съответствие с член 134, параграф 1, буква а) от правилата за прилагане, без предварително публикуване на обявление за поръчка и при същите условия като тези, посочени в документите на поканата за участие в търг на неуспешната открита процедура,

— покани 3-ма кандидати да подадат своите оферти в съответствие с член 128, параграф 2 от правилата за прилагане.