Teenused - 384132-2019

14/08/2019    S156    Euroopa Kontrollikoda - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Masstoitlustamise ja protokollilise toitlustamise rajatiste toitlustus-, köögi-, kohviku- ja pesupesemisseadmete hooldus

2019/S 156-384132

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:

Määrus (EL, Euratom) nr 2018/1046

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Kontrollikoda
Postiaadress: 12, rue Alcide De Gasperi
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU
Sihtnumber: L-1615
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: Service des appels d'offres et contrats
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46667

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://www.eca.europa.eu

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5306
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Majandus ja rahandus

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Masstoitlustamise ja protokollilise toitlustamise rajatiste toitlustus-, köögi-, kohviku- ja pesupesemisseadmete hooldus

Viitenumber: 697
II.1.2)CPV põhikood
50883000
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Käesoleva pakkumiskutse eesmärk on valida välja töövõtja, kes teostab masstoitlustamise ja protokollilise toitlustamise rajatiste toitlustus-, köögi-, kohviku- ja pesupesemisseadmete hooldust. Nimetatud seadmed asuvad Euroopa Kontrollikojale kuuluvas kolmes omavahel ühendatud hoones (K1, K2 ja K3) aadressil 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUKSEMBURG.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
50882000
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU0
Põhiline teostamise koht:

Luxembourg.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Osutatavaid teenuseid on kolme tüüpi:

— ennetava hoolduse teenused, mis kuuluvad hoolduspaketti (pakkumise iseloomustuse B osa punkt 3.1, hindade loetelu, 1. osa ja seadmete nimekiri lisas 2A), mis on täitmiseks kogu lepingu kestuse jooksul („ennetava hoolduse teenused“),

— parandava hoolduse teenused (pakkumise iseloomustuse B osa punkt 3.2, hindade loetelu osa II.A ja II.B ja seadmete nimekiri, lisa 2A), mis on täitmiseks kogu lepingu kestuse jooksul vastavalt kontrollikoja konkreetsetele tellimustele („parandava hoolduse teenused“),

— varuosade täiendav tarne, mis ei kuulu osa II.B hindade nimekirja, või lisaseadmete või olemasolevate seadmete muutmine või väljavahetamine (osa B, punkt 3.3 pakkumise iseloomustus ja III osa hindade loetelu, edaspidi „lisateenused“).

Lepinguga hõlmatud seadmete nimekiri on toodud pakkumise iseloomustuse lisas 2A. Nende tehniline ja kvantitatiivne kirjeldus on antud asukoha kaupa. Eeldatakse, et kõik seadmed on heas töökorras (vt asjade seisukorda pakkumise iseloomustuse lisas 2B). Kõik lisatud seadmed, süsteemid ja tarvikud arvestatakse terviksüsteemide osadena.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Euroopa Liidu üldeelarve

II.2.14)Lisateave

Asupaiga külastamine on kavas 3.9.2019 (15:00) aadressil 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LUKSEMBURG. Kui kuupäev Teile ei sobi, oodatakse Teilt teise kuupäeva pakkumist, eeldades et pakkumise esitamise kuupäev ei muutu. Oma kohalolekust andke teada e-posti teel aadressil procurement.service@eca.europa.eu eelmisel päeval enne 14:00.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Pakkujad peavad olema kantud kutse- või äriregistrisse pakkuja asukohariigi õigusaktides kehtestatud tingimuste kohaselt.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Majandus- ja finantssuutlikkusega seotud nõuded on järgmised:

— lepinguga hõlmatud teenuste viimase kolme majandusaasta (2016‒2017‒2018) keskmine käive peab olema suurem kui 150 000 EUR.

— käesoleva lepinguga hõlmatud tüüpi teenustega seotud ametialase vastutuskindlustuse poliiside koopiad. Ametialane vastutuskindlustus peab vastama vähemalt pakkumiskutse iseloomustuse osas B punktis 1.4 määratud nõuetele. Pakkuja peab saama esitama tõendid, et tal on kindlustus, mis katab teenuste osutamise kogukestuse jooksul pakkuja töötajate, kaastöövõtjate ja/või alltöövõtjate poolt kontrollikoja hoonele, seadmetele ja/või töötajatele tehtud kahjud.

Kui mõnel erandlikul põhjusel, mida hankija loeb õigustatuks, ei ole pakkujal võimalik nõutud tõendeid esitada, võib ta oma finantssuutlikkust tõendada mõnel muul viisil, mida hankija peab sobivaks.

Võimalikud miinimumnõuded:

a) lepinguga hõlmatud teenuste viimase kolme majandusaasta (2016‒2017‒2018) keskmine käive peab olema suurem kui 150 000 EUR;

b) käesoleva lepinguga hõlmatud tüüpi teenustega seotud ametialase vastutuskindlustuse poliiside koopiad.

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

a) pakkujal peab olema kogemust vähemalt 3 aastat sarnaste teenustega, nagu on lepingus kirjeldatud. Nagu ette nähtud, esitab ta loetelu viimase 3 aasta jooksul ellu viidud vähemalt 2 lepingust, mis hõlmavad köögiseadmete hooldusteenuseid koos teenuste osutamise aja, maksumuse ja koha andmetega ning osutatud teenuste laadi kirjeldusega.

Minimaalne kriteerium: vähemalt üks viidetest peab olema hooldusleping, mis mahu ja seadmete osas on võrreldav käesoleva lepinguga, st toitlustusteenus vähemalt 500 inimesele päevas ja/või vähemalt 300 m2 hooldatavat köögipinda.

b) pakkuja juures peab viimasel kolmel aastal lepingus nimetatud valdkondades olema püsivalt töötanud inimesed, kellel on kompetents ja ekspertteadmised vastavate teenuste täitmiseks; ja kellest mõned võisid olla lepingu teostamise eest vastutavad, vastavalt tehnilistele juhistele. Nagu ette nähtus, esitab ta:

tõendi koha peale määratud hooldusteenuste meeskonna kutseprofiilist. Tõend peab selgelt näitama, kes mis rolli täidab ja järgmiste profiilide olemasolu:

— lepingu eest vastutav isik,

— lepingu eest vastutava isiku asetäitja,

— 2 tehnikut,

— 2 külmutusseadmete tehnikut,

— muud meeskonna liikmed.

Teenustega seotud ülesandeid täitma määratud töötajate CVd teenuste erijooni arvestades (erinevate kaasatud poolte profiilid, sh töökeeled) allpool näidatud koguses. Koda jätab endale õiguse nõuda tõendeid/tunnistusi/diplomeid.

c) Pakkuja või üks selle allhanke täitjatest või kaastöötajatest peab olema registreeritud Luksemburgi keskkonnaministri juures, et transportida teenuste käigus tekkinud jäätmeid või esitama tõenduse, et ta läbib menetlust registreerimiseks.

Edukas pakkuja peab tõendina esitama koopia loast või loa taotlusest.

Võimalikud miinimumnõuded:

Vähemalt üks viidetest peab olema hooldusleping, mis mahu ja seadmete osas on võrreldav käesoleva lepinguga, st toitlustusteenus vähemalt 500 inimesele päevas ja/või vähemalt 300 m2 hooldatavat köögipinda;

b) meeskond: lepingu ametnik + tema asetäitja, 2 tehnikut ja 2 külmutussüsteemide tehnikut, kellel on pakkumise iseloomustuse osas A punktis 8.4 kirjeldatule vastav professionaalne koolitus ja kogemus;

c) pakkujalt nõutakse koopiat jäätmete transpordi kohta käivast registreeringust või selle nõudest.

III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad
Viidata asjakohasele õigus- või haldusnormile:

Külmutussüsteemide tehnikutel peab olema kehtiv 1. kategooria sobivustõend külmutustehnikast vastavalt 2015/2076 määrusele.

III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 04/10/2019
Kohalik aeg: 16:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 11/10/2019
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Kontrollikoda, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LUKSEMBURG.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Pakkumiste avamisel osaleda soovivad pakkujad või nende esindajad peavad kinnitama seda kirja teel (e-posti aadressil eca-procurement.service@eca.europa.eu) hiljemalt

10.10.2019 enne 14:00 ja samuti peavad nad esitama esindatava ettevõtte või konsortsiumi korrakohase volikirja.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:

Kogu lisainfo edastatakse e-Tendering platvormi kaudu. Kõik lisateabe päringud tuleb esitada kirja teel ainult elektroonilise pakkumise (e-tendering) veebisaidil https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5306 küsimuste ja vastuste sakis, klõpsates küsimuse esitamise valikul.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsman
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: 67001
Riik: Prantsusmaa
Telefon: +33 388172313

Internetiaadress: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

2 kuu jooksul hageja teavitamisest, või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai. Euroopa Ombudsmanile kaebuse esitamine ei too kaasa nimetatud tähtaja peatamist ega uue apellatsioonide esitamise tähtaja määramist.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Euroopa Kontrollikoda, Service des appels d'offres et contrats
Postiaadress: 12, rue Alcide de Gasperi
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-1615
Riik: Luksemburg
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46955

Internetiaadress: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
02/08/2019