Tjänster - 384133-2019

14/08/2019    S156    Europeiska unionens domstol - Tjänster - Meddelande om upphandling - Förfaranden under konkurrens 

Luxemburg-Luxemburg: Integrerat ärendehanteringssystem

2019/S 156-384133

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Court of Justice of the European Union, Directorate-General for Information, Information Technology Directorate
E-post: CJ-PROC-18-026@curia.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.curia.europa.eu

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4919
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Integrerat ärendehanteringssystem

Referensnummer: COJ-PROC-18/026
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Implementering av en integrerad och anpassningsbar IT-lösning för ärendehantering (hädanefter kallat ett integrerat ärendehanteringssystem eller SIGA).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 25 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48000000
72212311
72212780
72322000
72512000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU0
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med detta kontrakt är att implementera en integrerad IT-lösning för ärendehantering (kallad ett integrerat ärendehanteringssystem eller SIGA), baserad på ett anpassningsbart verktyg för ärendehantering.

Verksamheterna innefattar projektledning, detaljerad analys, konfigurering (modellering), utveckling, tillhandahållande och installation av den dedikerade infrastrukturen, tillhandahållande och installation av erforderliga programvarulicenser, genomförande av operativa ledningsförfaranden, utbildning och andra verksamheter som krävs för driften av det nya systemet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 60
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år:

Den maximala löptiden på 5 år motiveras mot bakgrund av komplexiteten i kontraktets omfattning och den omfattande tidsperiod som krävs för att uppdragstagaren ska kunna installera SIGA. Detta kontrakt omfattar både genomförande- och driftsverksamheter. Det är först när produktionen av SIGA inletts som uppdragstagaren påbörjar de drifts- och stödaktiviteter som omfattas av detta kontrakt.

IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.5)Information om förhandling
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontraktet på grundval av ursprungliga anbud utan att genomföra förhandlingar
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/09/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
Datum: 18/10/2019
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 12 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Det förhandlade förfarandet under konkurrens kommer att ske i 2 separata etapper.

I den första etappen kan alla intresserade ekonomiska aktörer (de sökande) ansöka om att delta.

I den andra etappen kommer de sökande som inte befinner sig i en uteslutningssituation och som uppfyller uttagningskriterierna uppmanas att lämna in ett anbud.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetadress: https://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Överklaganden ska lämnas till tribunalen inom 2 månader från den dag då den kärande delgavs eller, om så inte skett, från det datum, då denne fått kännedom om saken.

Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att denna tidsfrist skjuts upp eller till att en ny tidsfrist för överklagande fastställs.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/08/2019