Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 384137-2019

14/08/2019    S156

Бeлгия-Брюксел: Декарбонизация на корабоплаването Техническо проучване относно бъдещето на проектния индекс за енергийна ефективност на кораби

2019/S 156-384137

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Mobility and Transport Directorate D, Logistics, maritime and Land Transport and Passenger Rights
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Държава: Белгия
Лице за контакт: Petra Doubkova
Електронна поща: petra.doubkova@ec.eruopa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/transport/home_en
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5262
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5262
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Транспорт

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Декарбонизация на корабоплаването Техническо проучване относно бъдещето на проектния индекс за енергийна ефективност на кораби

Референтен номер: 2019-539 V1.1
II.1.2)Основен CPV код
79411000 Консултантски услуги по общо управление
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Проектният индекс за енергийна ефективност на кораби (EEDI) е една от ключовите краткосрочни мерки, които ще допринесат за постигането на целите на стратегията на Международната морска организация (ИМО) за парникови газове. Той заема важно място в дневния ред на Комисията, както и на държавите членки — в предишното си становище по въпроса на на международно равнище Комисията се застъпи за амбициозна фаза 4 на EEDI, чиято цел следва да бъде значително намаляване на емисиите на парникови газове на всички нови кораби, които се пускат на пазара през 2030 г. EEDI има и важни последици за безопасността и съответно е свързан с приоритетите на ГД „Мобилност и транспорт“. С оглед на ускоряване на изпълнението на конкретни мерки за намаляване на емисиите на парникови газове, Комитетът за опазване на морската среда (MEPC) реши по време на 74-то си заседание да даде тласък на техническата работа, което изисква задълбочен анализ и преглед на рамката на EEDI, тъй като прогресивно намаляват възможностите за подобряване на енергийната ефективност. От своя страна, това ще изисква нова аналитична работа за повечето категории кораби.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 170 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Проектният индекс за енергийна ефективност на кораби (EEDI) е една от ключовите краткосрочни мерки, които ще допринесат за постигането на целите на стратегията на Международната морска организация (ИМО) за парникови газове. Той е ключов инструмент за по-нататъшно стимулиране на дългосрочни подобрения на проектите на корабите и използването на иновативни технологии в съответствие с равнищата на амбициозност на първоначалната стратегия на ИМО за парниковите газове. Той заема важно място в дневния ред на Комисията, както и на държавите членки — в предишното си становище по въпроса на на международно равнище Комисията се застъпи за амбициозна фаза 4 на EEDI, чиято цел следва да бъде значително намаляване на емисиите на парникови газове на всички нови кораби, които се пускат на пазара през 2030 г.

EEDI има и важни последици за безопасността и съответно е свързан с приоритетите на ГД „Мобилност и транспорт“.

С оглед на ускоряване на изпълнението на конкретни мерки за намаляване на емисиите на парникови газове, Комитетът за опазване на морската среда (MEPC) реши по време на 74-то си заседание да даде тласък на техническата работа, което изисква задълбочен анализ и преглед на рамката на EEDI, тъй като прогресивно намаляват възможностите за подобряване на енергийната ефективност. От своя страна, това ще изисква нова аналитична работа за повечето категории кораби. Всеки допълнителен принос от страна на Комисията за тази високоприоритетна работа ще трябва съответно да се основава на научен и технически анализ. Предвид ускорения процес в ИМО (междинен доклад на групата за кореспонденция до MEPC за 75-то му заседание и окончателния доклад до MEPC за 76-то му заседание през 2020 г.) това проучване следва да доведе до предварителни резултати преди 76-тото заседание на MEPC и да бъде приключено скоро след това.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество на предложената методология / Тежест: 70
Цена - Тежест: 30
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 170 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 14
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Както е определено в документите за обществена поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/10/2019
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 14/10/2019
Местно време: 11:00
Място:

DG MOVE, Rue de Mot 28, Brussels, БЕЛГИЯ.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/08/2019