Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 384385-2021

29/07/2021    S145

Grekland-Thessaloniki: Inverkan av artificiell intelligens (AI) på EU-företagens lärande i arbetet

2021/S 145-384385

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
Postadress: Service Post, 123 Europe Street Pylaia
Ort: Thessaloniki
Nuts-kod: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Postnummer: 57001
Land: Grekland
E-post: c4t-services@cedefop.europa.eu
Telefon: +30 2310490287
Fax: +30 2310490028
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.cedefop.europa.eu
Upphandlarprofil: http://www.cedefop.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9068
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9068
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Inverkan av artificiell intelligens (AI) på EU-företagens lärande i arbetet

Referensnummer: AO/DSL/KPOUL/AI -LiW/007/21
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med detta kontrakt är att förbättra förståelsen av den (kausala) effekten av att främja digital teknik, med särskilt fokus på artificiell intelligens, på förändrade kompetensbehov och konsekvenserna för lärande i arbete inom EU-företag. Detta ska ske genom insamling av information via omfattande fallstudier av EU-företag, i synnerhet minst 30 fallstudier i 5 EU-länder.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 250 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: EL Ελλάδα  / Elláda
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fallstudierna omfattar djupgående kvalitativa intervjuer med företagsledning, personal och arbetstagarrepresentanter, observationsmässig fältanalys och företagsundersökningar. Forskningen bör möjliggöra en djupgående och grundläggande förståelse av den dynamik inom företaget som skapas av införandet (eller inte) av avancerad AI-teknik som moderatorer för lärande i arbetet. Den information som härrör från denna undersökning ska ligga till grund för Cedefops kunnande om digitalisering och arbetets framtid och utformningen av en lämplig digital-, yrkesutbildnings- och kompetenspolitik för EU.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 250 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Cedefop kommer att ha en period med begränsad verksamhet från och med 2 augusti 2021 till och med 20 augusti 2021 och kommer att vara stängt den 15 augusti 2021.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

För ytterligare information hänvisas till upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 01/10/2021
Lokal tid: 15:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 04/10/2021
Lokal tid: 11:00
Plats:

Cedefops lokaler i Thessaloniki, Grekland. Den ”lokala tiden” som nämns ovan ska förstås som grekisk lokal tid (UTC+3) vid datumet för anbudsöppning.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

På grund av Covid-19-utbrottet kommer det offentliga öppnandet av anbud att äga rum virtuellt. För ytterligare information, se punkt 3.2 i ”Anbudsinfordran”.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

1) Vid otillgänglighet eller störningar i funktionen hos det elektroniska kommunikationssätt som anges i avsnitt I.3) under de senaste 5 kalenderdagarna före den tidsfrist för mottagande som anges i avsnitt IV.2.2), förbehåller sig den upphandlande myndigheten rätten att förlänga denna tidsfrist och offentliggöra förlängningen på internetadressen som anges i avsnitt I.3) utan föregående publikation av rättelse till detta meddelande. Ekonomiska aktörer som är intresserade av denna upphandling uppmanas att teckna sig för anbudsinfordran på adressen i avsnitt I.3) för att bli underrättade när ny information eller nya handlingar publiceras.

2) I punkt IV.2.2) ”Tidsfrist för mottagande av anbud” ska lokal tid förstås som lokal tid i Grekland (UTC+3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då käranden fick meddelandet eller, i avsaknad av det, från den dag då det blev känt. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för inlämning av ett överklagande inleds.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Ort: Luxemburg
Land: Luxemburg
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/07/2021