Доставки - 384408-2018

04/09/2018    S169    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Видин: Медицински консумативи

2018/S 169-384408

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка“ АД
105515902
ул. „Цар Симеон Велики“ № 119
Видин
3700
България
Лице за контакт: Силвия Дамянова
Телефон: +359 94600691
Електронна поща: mbal_vidin@abv.bg
Факс: +359 94600691
код NUTS: BG311

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.mbal-vidin.com

Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements#obqvi

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: лечебно заведение по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗЛЗ
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Периодична доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за лечението на пациентите на „МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин, по 2 самостоятелно обособени спецификации

II.1.2)Основен CPV код
33140000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен на 2 обособени позиции. Медицинските изделия и консумативи, които следва да бъдат доставяни, са подробно описани в техническите спецификации. Съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП предметът на всяка от обособените позиции включва номенклатурни единици. Участниците могат да оферират 1 , няколко или всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. Липсата на предложение за доставка на някоя от номенклатурните единици, включени в обособената позиция, за която е подадена офертата, не е основание за отстраняването на същата от участие в процедурата. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по отделни номенклатурни единици от обособената позиция въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение цена/качество“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

За доставка на ортопедични имплантируеми медицински изделия и консумативи

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33183200
33141700
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека и склад за медицински изделия в „МБАЛ „Света Петка“ АД — гр. Видин, находяща се в гр. Видин 3700, ул. „Цар Симеон Велики“ № 119

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Ортопедични имплантируеми медицински изделия и консумативи, разпределени на 5 групи номенклатурни единици, както следва:

1. група 1 „Тотално тазобедрено протезиране с циментово закрепване“;

2. група 2 „Тотално тазобедрено протезиране с циментово закрепване с униполарна глава тип „Мур“;

3. група 3 „Тотално тазобедрено протезиране с циментово закрепване с биполарна глава“;

4. група 4 „Медицински консумативи“;

5. група 5 „Медицински консумативи остеосинтеза за горен крайник“.

Артикулите от всяка група на подробно описани в техническото задание по обособената позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Качество на предлаганите медицински изделия / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП предметът на обособената позиция включва номенклатурни единици. Участниците могат да оферират 1, няколко или всички номенклатурни единици. Липсата на предложение за доставка на някоя от номенклатурните единици не е основание за отстраняването на офертата от участие в процедурата.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

За доставка на хирургични медицински изделия — платна за нуждите на операционния блок на „МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33169000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека и склад за медицински изделия в „МБАЛ „Света Петка“ АД — гр. Видин, находяща се в гр. Видин – 3700, ул. „Цар Симеон Велики“ № 119.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Необходима е доставка на:

1. монофиламентни полипропиленови платна с размери 6х11 см/0,14 мм — 145 бр.;

2. монофиламентни полипропиленови платна с размери 15х15 см/0,14 мм — 16 бр.;

3. монофиламентни полипропиленови платна с размери 30х30 см/0,20 мм — 2 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Качество на предлаганите медицински изделия / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП предметът на обособената позиция включва номенклатурни единици. Участниците могат да оферират 1 , няколко или всички номенклатурни единици. Липсата на предложение за доставка на някоя от номенклатурните единици не е основание за отстраняването на офертата от участие в процедурата.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 117-265214
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 2
Наименование:

За доставка на хирургични медицински изделия — платна за нуждите на операционния блок на „МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

За обособена позиция № 2 „За доставка на хирургични медицински изделия — платна за нуждите на операционния блок на „МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин“ процедурата е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП поради факта, че не е подадена нито една оферта в срока за подаване на оферти.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: https://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/08/2018