Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 384551-2021

Submission deadline has been amended by:  543136-2021
30/07/2021    S146

Итaлия-Испра: Рамков договор за услуги за инспекция, поддръжка и монтиране на оборудване за предпазване от падане

2021/S 146-384551

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Съвместен изследователски център (JRC), JRC.J — Nuclear Decommissioning and Waste Management, JRC.J.1 — Ispra Operational Nuclear Decommissioning & Waste Management (D & WM)
Пощенски адрес: via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra (VA)
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: I-21027
Държава: Италия
Електронна поща: JRC-ISPRA-DIR-J-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Съвместен изследователски център (JRC), JRC.R — Support services (Brussels)
Пощенски адрес: via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra (VA)
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: I-21027
Държава: Италия
Електронна поща: JRC-ISPRA-DIR-J-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8255
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8255
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рамков договор за услуги за инспекция, поддръжка и монтиране на оборудване за предпазване от падане

Референтен номер: JRC/IPR/2021/OP/0605
II.1.2)Основен CPV код
50800000 Различни услуги по ремонт и поддържане
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката ще позволи периодичната инспекция и корективна поддръжка на системите и устройствата за предпазване от падане на обекта в Испра, за които не се изисква разрешително от производителя (както е определено от стандарт EN 365), монтирането на нови системи и устройства за предпазване от падане и други свързани помощни продукти, в съответствие с действащото законодателство, което не изисква от производителя да извършва поддръжка и периодични проверки.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50800000 Различни услуги по ремонт и поддържане
44212300 Конструкции и части
35113000 Оборудване, свързано с осигуряване на безопасност
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ITC41 Varese
Основно място на изпълнение:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ИТАЛИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Рамков договор за услуги за инспекция, поддръжка и монтиране на оборудване за предпазване от падане.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Моля, направете справка с документите по поръчката, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Моля, направете справка с документите по поръчката, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.14)Допълнителна информация

Моля, направете справка с документите по поръчката, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Моля, направете справка с документите по поръчката, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Моля, направете справка с документите по поръчката, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Моля, направете справка с документите по поръчката, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 053-132195
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/09/2021
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/09/2021
Местно време: 11:00
Място:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ИТАЛИЯ

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Моля, направете справка с документите по поръчката, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:

Моля, направете справка с документите по поръчката, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3). В случай на липса или прекъсвания при функционирането на електронните средства за комуникация, предоставени в раздел I.3) през 5-те календарни дни преди крайния срок за получаване, посочен в раздел IV.2.2), възлагащият орган си запазва правото да удължи този краен срок и да публикува това удължаване на интернет адреса, предоставен в раздел I.3), без предварително публикуване на поправка на това обявление.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GC.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Моля, направете справка с документите по поръчката, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/07/2021